Detail předmětu

Projektové řízení staveb I

FAST-TV07Ak. rok: 2019/2020

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu je členěn na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační, a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě. Studenti se seznámí s programem Microsoft Project.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost obecných principů a dovedností z oblasti projektového řízení.

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

NOVÝ, Martin, NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projektové řízení staveb I. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. Elektronická studijní opora. (CS)
MATĚJKA, Vladimír: Management projektů spojených s výstavbou. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001. ISBN 80-86364-56-9. (CS)
NĚMEC, Vladimír: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0. (CS)
LEVY, Sidney, M.: Project management in construction. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-139587-3. (EN)
ROSENAU, Milton, D.: Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1. (CS)
SVOZILOVÁ, Alena: Projektový management. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-3611-2. (CS)
KUBÁLEK, Tomáš a KUBÁLKOVÁ, Markéta: Řízení projektů v Microsoft Project 2010. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3266-1. (CS)
DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO: Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti
4. Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů, výstupy plánování zdrojů, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací
9. Vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, mandátní smlouva
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
11. Modely řízení výstavby, software Microsoft Project
12. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví, závěr přednášek

Cíl

Získání obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně investorské. Ve cvičeních se poznatky aplikují na dílčích příkladech plánování a řízení výstavby. Obsah předmětu je v souladu s požadavky certifikačního procesu projektového manažera.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning