Detail oboru

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2019/2020

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru "Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Ze stavebně technických aplikací zejména sanace betonu a stavebních konstrukcí, sanace vlhkosti a tepelně technické problémy, regenerace ocelových a dřevěných konstrukcí. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného odborného zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti, umožňujících tvůrčí řešení problematiky vývoje nových progresivních stavebních hmot a materiálů a jejich optimálního uplatnění v konstrukcích staveb. Základní vlastností tohoto doktorského vzdělávání je jeho úzké propojení jak s činností vědeckou, výzkumnou a vývojovou na školícím pracovišti , tak i s vlastní technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)

 1. Development of high-strength concrete with the use of fly ash

  The design work will be focused on the development of concrete with strengths higher than 80 MPa using a combination of Portland cements and fly ash produced by combustion of inorganic and organic fuels. The development of strengths up to 90 days and the possibility of reducing the development of hydration temperatures during hydration will be monitored.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 2. Optimalizace složení cementotřískových desek pro zvýšení užitných vlastností

  Cílem práce je optimalizovat složení cementotřískové desky - pojiva, plniva i přísad - s cílem zvýšení užitných vlastností, zejména objemové stálosti při kolísání vlhkosti, požární odolnosti apod.

  Školitel: Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 3. Přenos tepla zářením v interiérech budov

  Současná stavební tepelná technika počítá tepelné ztráty na základě tepelného vedení přes opláštění budov. Ztráty ve wattech na metr čtvereční jsou počítány jako podíl teplotního rozdílu na obou stranách opláštění a celkového tepleného odporu pláště včetně přestupných povrchových odporů. Existuje však možnost obecnějšího přístupu, který zahrnuje přenos zářivého a konvektivního tepla od zdroje k opláštění, vedení přes materiál opláštění a zářivý a konvektivní přenos tepla na exteriérové straně. Jde o náročný ab initio výpočet, který nepoužívá žádných pevných konstant. Zářivý přenos v interiéru je možné řešit pomocí matice pohledových faktorů a systému rovnic pro radiozity. Konvektivní přenos je možné řešit pomocí Nusseltových korelačních funkcí. Oba přenosy je pak možné vzájemně skloubit do systému transcendentních rovnic a řešení provádět pomocí Newtonovy iterativní procedury. Cílem doktorandské práce by mělo být vytvoření obecného postupu pro takový výpočet a aplikovat jej na vybranou místnost rodinného domu.

  Školitel: Ficker Tomáš, prof. RNDr., DrSc.

 4. Příprava a studium cementů na bázi belitických slínků se sníženou produkcí CO2

  Ekologický dopad produkce pojiv pro stavební průmysl je bohužel značný. Je tedy nezbytné zabývat se pojivy s nižším negativním dopadem na planetu Zemi. Cestou může být vývoj nových pojiv s nízkou uhlíkovou stopou. Výhodné se jeví belitické slínky nebo cementy kde je část slínku nahrazena jinou složkou. Experimentální část práce bude obnášet cca 3 laboratorní výpaly připravené suroviny (200g) a studium jejich vlastností pomocí analytických metod.

  Školitel: Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Sledování chování stavebních materiálů při mechanickém zatěžování metodou akustické emise

  Metoda akustické emise je ve stavebnictví neobvyklá nedestruktivní technika, která popisuje pouze aktivní vady nebo změny, které vznikají vnášením nebezpečného napětí do struktury. Metoda je vhodná pro použití v homogenních strukturách kovových konstrukcí, kde jsou trhliny vysoce aktivní (vytváří zvuk). Aplikace metody akustické emise ve stavebnictví není až tak moc používána, protože stavební konstrukce jsou nehomogenní. Využití programových prostředků Matlab k vyhodnocení měření.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 6. Studium možností zvýšení adheze cementové matrice k rozptýlené výztuži z nekovových vláken

  Práce je zaměřena na zvýšení adhezní pevnosti mezi cementovou matricí a rozptýlenou výztuží skleněnými vlákny. V cementové matrici budou použity nanodispergované přísady (uhlíkové nanotrubice, metakaolin, technické saze), které zvyšují hustotu cementové matrice a přilnavost k povrchu vláken a tak se eliminoval prokluz při zatížení a zvýšily se pevnosti v prostém tahu a tahu za ohybu

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 7. Studium nových progresivních materiálů pro sanaci inženýrských sítí s využitím druhotných surovin

  Cílem práce je výzkum a vývoj nového druhu progresivních stavebních hmot pro sanaci inženýrských sítí, založených na polymerních materiálech. Tyto hmoty s optimalizovaným využitím druhotných surovin, budou použitelné pro opravy a sanaci inženýrských sítí. Bude se jednat např. o vodovodní potrubí, odpady, kanalizace - tedy i prostředí vystavené chemicky agresivnímu prostředí. Dílčím cílem je pak nalezení nové technologie aplikace, resp. vytvrzování takovýchto materiálů.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 8. Studium spolupůsobení polymerních přísad s pucolánově aktivními příměsemi v polymery modifikovaných kompozitech

  Výzkum bude zaměřen na studium změny vlastností cementových kompozitů využívajících polymerní přísady (zejména redispergovatelné polymerní prášky) a pucolánově aktivní příměsi obsahující amorfní SiO2. Interakce těchto přísad a příměsí ovlivňuje vlastnosti čerstvé směsi, průběh hydratace i vlastnosti výsledného produktu.

  Školitel: Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D.

 9. Studium tvorby mullitu v keramickém střepu se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého

  Úkolem doktorské práce je studium vlivu teploty a tepla na výslednou mikrostrukturu materiálů se zvýšeným obsahem Al2O3. Hutnost materiálu, pórová struktura, mineralogické složení a vnitřní struktura materiálu budou analyzovány na dostupných špičkových zařízeních, což také předpokládá osvojení si a zvládnutí práce na těchto zařízeních.

  Školitel: Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D.

 10. Study of mechanical behaviour and durability of short fibre reinforced cementitious composites

  Fibre reinforced concrete (FRC): Steel fibre and fine fibre (glass, polypropylene, cellulose, polyvinyl, polyolefin, waste fibre). The physical properties of FRC. Type, content and geometry of fibres. The effect of fibre additon on properties of cement composites.

  Školitel: Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D.

 11. Vliv složení betonu na abrazivzdornost betonu

  Ve specifických aplikacích je kladen důraz na odolnost betonu proti abrazi (betony třídy XM). Jako příklad lze jmenovat povrchy betonů přicházející do styku s proudícími kapalinami nebo pevnými látkami. Sledování efektu nejrůznějších druhů příměsí z hlediska možnosti ovlivnění odolnosti betonu proti abrazi. Studium možnosti ovlivnění odolnosti betonu proti abrazi pomocí použitého druhu kameniva a jeho skladby.

  Školitel: Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D.

 12. Vliv výpalu na mikrostrukturu žárovzdorných materiálů dvousložkového systému Al2O3 - SiO2

  Úkolem doktorské práce je studium vlivu teploty a tepla na výslednou mikrostrukturu materiálů systému Al2O3-SiO2. Hutnost materiálu, pórová struktura, mineralogické složení a vnitřní struktura materiálu budou analyzovány na dostupných špičkových zařízeních, což také předpokládá osvojení si a zvládnutí práce na těchto zařízeních.

  Školitel: Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D.

 13. Využití akustických metod pro nedestruktivní testování betonu s polymerními vlákny degradovaného vysokou teplotou

  Cílem projektu je vypracovat metodiku nedestruktivního testování betonu s polymerními vlákny degradovaného vysokou teplotou. Přínosem polymerních vláken je, že v případě požáru vyhoří a umožní tak odchod vodních par, které obvykle způsobují poškození či destrukci betonových konstrukcí.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 14. Využití metod nelineární akustické spektroskopie pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami

  Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody, z nichž některé jsou potenciálně vhodné i pro defektoskopii stavebních materiálů. Těchto metod je celá řada. Cílem práce bude výběr vhodných metod nelineární akustické spektroskopie, sestavení měřící aparatury a experimentální ověření jejich použitelnosti pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami.

  Školitel: Matysík Michal, Ing., Ph.D.

 15. Využití nedestruktivních metod stavebních materiálů pro optimalizaci vodivostních přídavků se zaměřením na zvýšení jejich senzorických vlastností

  Na základě Debyeovy teorie dielektrika bude sledována změna impedančních parametrů vzorků na cementovém i bezcementovém základu. Cílem je optimalizace vodivostního přídavku (grafit, saze, CNT) přidávaných do základní matrice. Práce se má věnovat problematice senzorických vlastností při zatěžování vzorků v tlaku a jejich optimalizaci s primárním zaměřením na cementové směsi a stanovení perkolačního prahu.

  Školitel: Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D.

 16. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.

 17. Využití spongilitu ve stavebních materiálech

  Tématem dizertační práce bude studium vlivu spongilitu z různých lokalit na reologické, mechanické, mikrostrukturní a trvanlivostní vlastnosti stavebních materiálů na bázi cementu a vápna. Cílem práce bude vyhodnocení možného využití spongilitu jako částečné náhrady pojiva ve stavebních materiálech.

  Školitel: Vyšvařil Martin, Mgr., Ph.D.

 18. Vývoj ekologických vodopropustných či vodu zadržujících betonů

  V současnosti se začíná i v ČR projevovat výrazný pokles zásob spodních vod. Částečně je to zaviněno i velkou zastavěností betonovými či asfaltovými plochami a jejich odkanalizováním. Práce se bude zabývat vývojem trvanlivých betonů buď s vysokou schopností propouštět dešťovou vodu do podkladních vrstev komunikací či zpevněných ploch. Druhou možností jsou betony s vysokou schopností absorbce vody a následně jejich zpětné odpařování do ovzduší, čímž se může dosáhnout i snížení teplot v městských aglomeracích.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 19. Vývoj vysokopevnostních a vysokohodnotných betonů s využitím létavých popílků

  The design work will be focused on the development of concrete with strengths higher than 80 MPa using a combination of Portland cements and fly ash produced by combustion of inorganic and organic fuels. The development of strengths up to 90 days and the possibility of reducing the development of hydration temperatures during hydration will be monitored.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 20. Výzkum projevů chování částic betonu ve střídavém elektrickém poli

  Vnější elektrické pole působí změny v uskupení částic betonu, které mohou být nedestruktivní a pomáhají diagnostikovat stav nebo složení struktury. Fyzikální popis betonu z hlediska dielektrika je pro jeho nehomogenitu málo rozvinutou oblastí výzkumu a dává prostor originálnímu výzkumu.

  Školitel: Luňák Miroslav, Mgr., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)

 1. Development of high-strength concrete with the use of fly ash

  The design work will be focused on the development of concrete with strengths higher than 80 MPa using a combination of Portland cements and fly ash produced by combustion of inorganic and organic fuels. The development of strengths up to 90 days and the possibility of reducing the development of hydration temperatures during hydration will be monitored.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 2. Fibre reinforced cement composites

  Fibre reinforced concrete (FRC): Steel fibre and fine fibre (glass, polypropylene, cellulose, polyvinyl, polyolefin, waste fibre). The physical properties of FRC. Type, content and geometry of fibres. The effect of fibre additon on properties of cement composites.

  Školitel: Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D.

 3. Fyzikální popis betonu ve vnějším elektrickém poli

  Vnější elektrické pole působí změny v uskupení částic betonu, které mohou být nedestruktivní a pomáhají diagnostikovat stav nebo složení struktury. Fyzikální popis betonu z hlediska dielektrika je pro jeho nehomogenitu málo rozvinutou oblastí výzkumu a dává prostor originálnímu výzkumu.

  Školitel: Luňák Miroslav, Mgr., Ph.D.

 4. Nové stavební materiály s elektrovodivými vlastnostmi

  Předmětem disertační práce je výzkum a vývoj nového typu cementového kompozitního materiálu, který ve své struktuře bude umožňovat vedení elektrického proudu. Díky těmto vlastnostem bude následně možné nově vyvinutý materiál použít v systémech ochrany stavebních konstrukcí před zásahem blesku a vznikem přepětí. Požadovaných vlastností vyvíjených hmot bude dosaženo prostřednictvím vhodné kombinace vstupních surovin, zejména plniv vykazujících nízké hodnoty impedance.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 5. Ostřiva v cihlářské výrobě a jejich vliv na kvalitu pálených zdicích prvků a ekonomiku jejich výroby

  Ostřivy, které se v cihlářské výrobě standardně využívají jako neplastická složka surovinové směsi, lze výrazně a jednoduše ovlivnit kvalitu, ekonomiku a obecně veškeré užitné vlastnosti cihlářských zdicích materiálů. Práce si klade za cíl charakterizovat vývoj použití ostřiv ve střepu cihlářských zdicích prvků s ohledem na možnost snížení teploty výpalu, zvýšení tepelně izolačních parametrů střepu a v neposlední řadě zvýšení vzduchové neprůzvučnosti.

  Školitel: Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D.

 6. Parametry plných pálených cihel po výpalu v kruhových pecích

  Posouzení rozptylu mikrostruktury a vlastností plných pálených cihel, které jsou v současné době v ČR vyráběny téměř výhradně v kruhových pecích. Monitoring teplot výpalu kruhových pecí.

  Školitel: Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D.

 7. Použití metody sol-gel pro výrobu žárovzdorných materiálů

  Jedním z moderních směrů pro získání vysoce kvalitních výrobků je aplikace metody sol-gel ve výrobě žáromateriálů. Jedná se o nízkoteplotní způsob přípravy skelných a keramických materiálů cestou chemické polymerace. Výhody užití těchto gelů jsou například chemická čistota a stejnorodost, mezerovitost, nízká výrobní teplota, schopnost produkovat nové chemické složení, odolnost proti korozi a možnost zvýšení mechanické odolnosti.

  Školitel: Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D.

 8. Přenos tepla zářením v interiérech budov

  Současná stavební tepelná technika počítá tepelné ztráty na základě tepelného vedení přes opláštění budov. Ztráty ve wattech na metr čtvereční jsou počítány jako podíl teplotního rozdílu na obou stranách opláštění a celkového tepleného odporu pláště včetně přestupných povrchových odporů. Existuje však možnost obecnějšího přístupu, který zahrnuje přenos zářivého a konvektivního tepla od zdroje k opláštění, vedení přes materiál opláštění a zářivý a konvektivní přenos tepla na exteriérové straně. Jde o náročný ab initio výpočet, který nepoužívá žádných pevných konstant. Zářivý přenos v interiéru je možné řešit pomocí matice pohledových faktorů a systému rovnic pro radiozity. Konvektivní přenos je možné řešit pomocí Nusseltových korelačních funkcí. Oba přenosy je pak možné vzájemně skloubit do systému transcendentních rovnic a řešení provádět pomocí Newtonovy iterativní procedury. Cílem doktorandské práce by mělo být vytvoření obecného postupu pro takový výpočet a aplikovat jej na vybranou místnost rodinného domu.

  Školitel: Ficker Tomáš, prof. RNDr., DrSc.

 9. Sledování chování stavebních materiálů při mechanickém zatěžování metodou akustické emise

  Metoda akustické emise je ve stavebnictví neobvyklá nedestruktivní technika, která popisuje pouze aktivní vady nebo změny, které vznikají vnášením nebezpečného napětí do struktury. Metoda je vhodná pro použití v homogenních strukturách kovových konstrukcí, kde jsou trhliny vysoce aktivní (vytváří zvuk). Aplikace metody akustické emise ve stavebnictví není až tak moc používána, protože stavební konstrukce jsou nehomogenní. Využití programových prostředků Matlab k vyhodnocení měření.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 10. Studium možností využití druhotných surovin pro výrobu konstrukčních betonů

  V současnosti se začíná projevovat nedostatek přírodních materiálů, které se používají pro výrobu betonů. Jedná se jednak o přírodní kameniva, ale i suroviny pro výrobu cementů, kde navíc vzrůstají problémy s navyšováním jejich ceny, díky zvyšujícím se cenám emisních poviolenek. Cílem práce bude zmapovat možnosti náhrady jak pojivové složky betonů, tak i plniv a toto ověřit na recepturách konstrukčních betonů pro pevnostní třídy C20/25 až C80/90 včetně dopadů na jejich tvanlivost.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 11. Studium potenciálu využití druhotných surovin v betonových dílcích a minimalizace jejich dopadu na vlastnosti a trvanlivost

  Druhotné suroviny jako strusky a el. popílky se pro výrobu betonu již využívají, zatímco např. hrubozrnné ložové popely, fluidní popílky, minerální kaly, odpadní sklo, pryž či polymerní materiály nemají zatím využití. Druhotné suroviny by mohly být cestou umožňující zajistit trvale udržitelný rozvoj stavění. Cílem disertační práce je průzkum dostupnosti druhotných surovin, jejich implementace a zhodnocení výhod a nevýhod jejich využití v prefabrikovaných betonových výrobků.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 12. Využití akustických metod pro nedestruktivní testování betonu s polymerními vlákny degradovaného vysokou teplotou

  Cílem projektu je vypracovat metodiku nedestruktivního testování betonu s polymerními vlákny degradovaného vysokou teplotou. Přínosem polymerních vláken je, že v případě požáru vyhoří a umožní tak odchod vodních par, které obvykle způsobují poškození či destrukci betonových konstrukcí.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 13. Využití metod nelineární akustické spektroskopie pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami

  Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody, z nichž některé jsou potenciálně vhodné i pro defektoskopii stavebních materiálů. Těchto metod je celá řada. Cílem práce bude výběr vhodných metod nelineární akustické spektroskopie, sestavení měřící aparatury a experimentální ověření jejich použitelnosti pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami.

  Školitel: Matysík Michal, Ing., Ph.D.

 14. Využití nedestruktivních metod stavebních materiálů pro optimalizaci vodivostních přídavků se zaměřením na zvýšení jejich senzorických vlastností

  Na základě Debyeovy teorie dielektrika bude sledována změna impedančních parametrů vzorků na cementovém i bezcementovém základu. Cílem je optimalizace vodivostního přídavku (grafit, saze, CNT) přidávaných do základní matrice. Práce se má věnovat problematice senzorických vlastností při zatěžování vzorků v tlaku a jejich optimalizaci s primárním zaměřením na cementové směsi a stanovení perkolačního prahu.

  Školitel: Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D.

 15. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.

 16. Vývoj ekologických vodopropustných či vodu zadržujících betonů

  V současnosti se začíná i v ČR projevovat výrazný pokles zásob spodních vod. Částečně je to zaviněno i velkou zastavěností betonovými či asfaltovými plochami a jejich odkanalizováním. Práce se bude zabývat vývojem trvanlivých betonů buď s vysokou schopností propouštět dešťovou vodu do podkladních vrstev komunikací či zpevněných ploch. Druhou možností jsou betony s vysokou schopností absorbce vody a následně jejich zpětné odpařování do ovzduší, čímž se může dosáhnout i snížení teplot v městských aglomeracích.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 17. Zpracování a analýza dat z laboratorních a in-situ měření akustickými nedestruktivními metodami

  Cílem práce bude vytvoření sytému pro zpracování a analýzu dat z laboratorních a in-situ měření akustickými nedestruktivními metodami. Student získá znalosti o akustických nedestruktivních metodách a prohloubí si znalosti v programu Matlab.

  Školitel: Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8VolitelnýzkP - 394212ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8VolitelnýzkP - 394212ano
DV71Teorie cencs8VolitelnýzkP - 394212ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394213ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394213ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394213ano
DB64Fyzika látekcs8VolitelnýzkP - 394215ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8VolitelnýzkP - 394215ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8VolitelnýzkP - 394215ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8VolitelnýzkP - 394215ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8VolitelnýzkP - 394215ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8VolitelnýzkP - 394215ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8VolitelnýzkP - 394215ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394214ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394214ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394214ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394214ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394214ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394214ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8VolitelnýzkP - 394216ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394216ano
DJ69Reologie betonucs8VolitelnýzkP - 394216ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394216ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4212 0 DJ66, DJ67, DV71
4213 0 DA58, DA61, DA62
4214 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4215 0 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4216 0 DJ68, DI63, DJ69, DB65
4852 0