Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2019/2020

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství, Architektura v pozemním stavitelství, Technologie a řízení stavebních procesů, Technická zařízení budov. Studium je zaměřeno na rozvoj poznání v rámci oboru a na výchovu k samostatné vědecké práci orientované do specifických odborných oblastí konkrétního zaměření. V rámci studia povinných předmětů matematiky a fyziky získá student prohloubení svých vědomostí i schopnost komplexního teoretického přístupu k řešení a zdůvodnění stavebně technických problémů. Studiem vybraných povinně volitelných předmětů je zajištěno zvládnutí teoretických a vědních disciplin zaměření studia a tématu disertační práce. Během celého studia pod vedením školitele řeší student samostatně zadané odborné téma po stránce teoretické i experimentální a svoje výsledky obhajuje v rámci zpracované doktorské disertační práce. Absolvent doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby je připraven pro předpokládané uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti v rámci daného zaměření oboru. Získané poznatky je schopen samostatně uplatnit při řešení náročných architektonických i konstrukčních problémů budov, technologie i managementu realizace budov a řešení problematiky jejich technického vybavení. Kvalifikace absolventa doktorského studijního programu je předurčuje absolventa rovněž i pro pedagogické působení na vysokých školách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)

 1. Akumulace energie v budovách s téměř nulovou spotřebou

  Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí s využitím akumulace energie k větší souběstačnosti.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza okrajových podmínek zemních výměníků pro tepelná čerpadla

  Analýza dynamických okrajových podmínek zeminy ve vztahu k zemním výměníkům tepelných čerpadel a možnosti operativního řízení a stanovení tepelného výkonu výměníku. Využítí Z-metru pro experimentální ověření tepelných procesů v zeminách.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 3. Analýza průtoků a spotřeb vody v obytných budovách

  Měření průtoků z výtokových armatur. Měření průtoků ve vnitřních vodovodech a vyhodnocení jeho výsledků. Měření a vyhodnocení spotřeby vody v obytných budovách.

  Školitel: Vrána Jakub, Ing., Ph.D.

 4. Analýza působení EMW záření na stavební látky

  Jedná se o experimentální sledování působení mikrovlnného záření na stavební látky. Sledování teplotních polí v závislosti na vlhkosti a druhu stavební látky a na intenzitě mikrovlnného záření. Numerické simulace těchto dějů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Bydlení pro seniory

  Formy bydlení pro seniory, typologie staveb v návaznosti na poskytované služby. Analýza vývoje, současné trendy, dostupné a důstojné bydlení v budoucnosti.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 6. Dynamická analýza energetických zdrojů a spotřeby energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

  Budovy s téměř nulovou spotřebou energie využívají především energii z obnovitelných zdrojů. Potenciál této energie je variabilní v čase stejně jako potřeba energie v budovách. Dynamická analýza zdrojů a spotřeby umožní optimalizaci volby zdrojů energie a efektivní využívání energie. Analýza bude sloužit k nastavení systému monitorování a řízení a návrhu vhodných technologií.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 7. Eliminace povrchové kondenzace na výplni otvoru a připojovací spáře

  Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu výplně otvoru je nejčastěji projev nedostatečného řešení detailu připojovací spáry. Úkolem je namodelovat a optimalizovat skladby konstrukcí tak, aby nedocházelo k těmto negativním jevům. Hodnocení bude prováděno na úrovni rizika růstu plísní a také na úrovni teploty rosného bodu.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 8. Energetická a evironmentální koncepce Smart City a Smart Regions

  Vytvoření metodického postupu pro strategii správy obcí a měst pro při plnění programu SMART City a Smart Regions v oblasti energetiky. Objektové modelování budov v regionu, spolupráce s Centrem kompetence Smart Regions na FAST VUT.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 9. Hydraulika potrubní sítě ve vzduchotechnice a ventilátory

  Práce se zabývá metodikou návrhu tlakových ztrát vzduchovodů a to s ohledem na častěji zjištované nestability chování vzduchotechnických systémů. Jedná se zejména o v praxi často neřešitelný problém v rozdílu reálného dopravního tlaku mezi přívodním a odvodním vzduchovodem. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi. Jako teoretické metody bude použito matematického modelování tlakových ztrát potrubní sítě.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 10. Komunitní bydlení

  Téma je aktuální reakcí na běžné formy bydlení charakteristické anonymitou či absencí identifikace obyvatel navzájem i s konkrétním obytným prostředím. Blízké sousedské bydlení umožní pocit bezpečí vč. sdílení vybavení a prostředků. Urbanistické i architektonické řešení má vliv na dostatek sociálních kontaktů i jiných podnětů vč. vzájemné pomoci,avšak zachovává osobní nezávislosti a soukromí.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 11. Konstrukční lepené spoje při návrhu a realizaci staveb

  Náplní disertační práce je výzkum možností využití lepených spojů při návrhu a realizacích staveb, kdy lepení může plnohodnotně nahradit tradiční mechanické kotvení. Práce bude obsahovat návrh možných oblastí potenciálně vhodných pro využití lepených spojů, návrh lepidel výběrem z běžně dostupného sortimentu na trhu a experimentální ověření jejich vhodnosti na zkušebních vzorcích.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 12. Metodika stanovení součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů

  Experimentální zjišťování součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů při gradientu vlhkosti a jeho modelování metodou sítí. Aplikace součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů v tepelně technických výpočtech.

  Školitel: Fuciman Ondřej, Ing., Ph.D.

 13. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

  Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 14. Možnosti zvýšení retenčních schopností střech

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 15. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 16. Návrh prefabrikovaného systému zelených fasád

  Tématem práce je návrh a optimalizace prefabrikovaného systému zelených fasád. Součástí práce je komplexní ověření jednotlivých částí systému zelené fasády full-scale experimenty.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 17. Návrhy provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 18. Nedestruktivní testování stavebních prvků metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

  Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení stavebních prvků jak při výrobě, tak i po jejich zabudování do stavební konstrukce. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely

  Školitel: Manychová Monika, Ing., Ph.D.

 19. Nové typy výměníků tepla pro soustavy TZB

  Obor technických zařízení budov je v současnosti progresivně rozvíjen díky technologickému boomu. Nové technologie, např. 3D tisk nebo mikrovlákna umožňují vývoj nových výměníků tepla. Dané téma doktorského studia se bude zabývat vývojem nových typů výměníků tepla z netradičních materiálů.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 20. Numerické modelování přenosu tepla ve stavebnictví

  Téma doktorské práce je zaměřeno na vývoj, validaci, verifikaci a teoreticko-experimentální aplikaci numerických modelů popisujících přenos tepla v prostoru a čase. Tyto časoprostorově deterministické numerické modely přenosu tepla založené na zákonech termodynamiky jsou ve stavebnictví uplatnitelné zejména při tvorbě vnitřního prostředí v budově, stejně jako při vývoji pokročilých systémů TZB.

  Školitel: Plášek Josef, Ing., Ph.D.

 21. Optimalizace mikrobiologického a aerosolového znečištění čistých prostorů ve zdravotnictví

  Práce se bude zabývat analýzou a následnou optimalizací vzduchotechnických systémů pro ředění koncentrací pevného aerosolu a mikrobiální struktury v čistých prostorách zdravotnických staveb. Metody řešení budou teoretické a experimentální, výsledkem budou metodické výstupy pro navrhování vzduchotechnických systémů v praxi.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 22. Optimalizace návrhu kontejnerových dřevostaveb

  Práce se bude zabývat konkrétními návrhy kontejnerových dřevostaveb. Bude pracováno jednak na nosné konstrukci kontejneru, ale také na opláštění a samotné spojování jednotlivých kontejnerů v jeden celek. Budou konstruovány dílčí konstrukční detaily.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 23. Optimalizace návrhu velikosti plochy pro zařízení staveniště

  Analýza jednotlivých parametrů ovlivňujících cenu zařízení staveniště, objekty provozní, výrobní, sociálně správní, odvození metodiky pro stanovení optimálních velikostí těchto objektů s cílem optimalizace plochy a ceny zařízení staveniště

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 24. Optimalizace provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 25. Prefabrikované zděné panely – analýza působení a rozvoj detailů konstrukčních styků

  S ohledem na možné využití zdících bloků v rámci prefabrikace je vhodné se zabývat i otázkou analýzy prefabrikovaných zděných panelů. Analýza bude primárně provedena na základě numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 26. Rozvoj reologických modelů kompozitů z recyklovaných polymerů

  S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů a rozvojem jejich využití, např. ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba modifikovat a doplnit stávající reologické modely. Rozvoj modelů je podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Rozvoj modelů bude proveden na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků s následným ověřením FEM matematickým modelováním.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 27. Stavebně-technologické procesy při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov

  Téma pro doktorské studium je zaměřeno na optimalizaci procesů spojených s výstavbou, provozováním a údržbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o procesy spojené s konstrukčními celky zelených střech a fasád. Důležitým aspektem je budoucí užívání a údržba těchto unikátních konstrukčních celků. Pro efektivní výstavbu, provozování a údržbu má rozhodující vliv optimální organizace práce s ohledem na spotřebu energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 28. Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby

  Analýza mechanizmů využívaných v procesech hrubé stavby, výběr, technické a ekonomické parametry, současné metody výpočtu výkonnosti strojů, ověřování výkonnosti v praxi, skutečná výkonnost, návrh stanovení praktické výkonnosti a odvození metodiky pro stanovení skutečného výkonu stroje při řešení časové a technologické struktury stavebních procesů.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 29. Tepelně izolační materiály na pěnové bázi pro kontaktní zateplovací systémy ETICS

  Náplní práce bude výzkum využití moderních izolačních materiálů na pěnové bázi (PUR/PIR aj.) při realizaci obálky budov. Téma bude řešeno v návaznosti na změny legislativy související s úsporami energií. Práce bude obsahovat návrhy možných systémů s novými izolacemi včetně technologických postupů z běžného sortimentu na trhu. Také bude obsahovat experimentální ověření vlastností systémů na zkušebních vzorcích.

  Školitel: Novotný Michal, Ing., Ph.D.

 30. Účinnosti soustav technického zařízení budov

  Požadavky na snižování spotřeby energie v budovách vyvolávají potřebu zvyšování účinnosti technických systémů. Studium bude orientováno na teoretické hodnocení účinnosti dle evropských norem a směrnic, na monitoring stávajících systémů a jejich částí a experimentální zjišťování jejich účinnost. Předpokládaným výsledkem bude také vytipování cest ke zvyšování účinnosti moderních systémů techniky prostředí.

  Školitel: Počinková Marcela, Ing., Ph.D.

 31. Víceúčelové využití modulárních staveb

  Modulární stavby jsou v dnešní době velice využíváné hlavně při výstavbě dočasných staveb. Tento systém lze využít i pro trvalou nízkonákladovou výstavbu. Toto tvrzení je nutné podložit základním výzkumem kvality prostředí, měřením z hlediska tepelné techniky, akustiky a případně i požární odolnosti. V rámci řešení se předpokládá provedení rozvoje konstrukčního řešení staveb a návrh a vyřešení jejich kritických detailů, a to i díky experimentálním měřením na částech staveb např. v Centru AdMaS.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 32. Vliv architektury na začlenění osob se specifickými potřebami do společnosti

  V rámci doktorského studia vznikne (již vzniká) zkušební byt pro osobu se specifickými potřebami (laicky pro vozíčkáře). Tento byt umožní vyspecifikovat individuální potřeby handicapovaného, který si může tyto stavební úpravy udělat ve svém vlastním bytě a tím se částečně nebo zcela osamostatnit. Byt bude takovou laboratoří stavebních úprav i designových doplňků pro handicapované. Celý projekt je podporován Ligou vozíčkářů.

  Školitel: Pavlovský Tomáš, Ing. arch., Ph.D.

 33. Vliv vnesené vlhkosti na projevy poruch podlahových krytin

  Ve stavební praxi se lze poměrně často setkat s případy poruch podlahových paro-nepropustných a paro-propustných podlahových krytin způsobených vnesenou vlhkostí. V rámci práce se předpokládá popis příčin vlhkostních projevů s analýzou jevů, které poruchy způsobují. Vlhkostní projevy budou řešeny pro různé typy a spojení podlahových krytin.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 34. Vliv vzduchové netěsnosti na vznik rizika kondenzace v obalových konstukcí staveb

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 35. Využití cementovláknitých desek pro konstrukce interiérových schodišť

  Cementovláknité desky, které se nyní používají zejména pro doplňkové konstrukce lze použít i pro interiérová schodiště. Toto jejich použití však je nutné podložit materiálovými testy s ohledem na jiný způsob namáhání desek, které oproti zvyklostem by byly v případně schodnic zatíženy ve své střednicové rovině. Toto obsáhlé téma předpokládá jednak materiálové zkoušky s případnou modifikací výrobního procesu a složení, ale i analýzy částí schodišť pomocí numerického modelování (FEA).

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)

 1. Akumulace tepla při změnách skupenství a její aplikace v budovách

  Akumulace tepla je důležitá pro řešení problému časové neshody mezi dodávkou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po ní. Disertační práce bude zaměřena na vývoj akumulace tepla při změnách skupenství pro použití ve stavebních konstrukcích a technických systémech budov. Student bude spolupracovat při řešení projektu podporovaného agenturou GAČR.

  Školitel: Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.

 2. Eliminace povrchové kondenzace na výplni otvoru a připojovací spáře

  Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu výplně otvoru je nejčastěji projev nedostatečného řešení detailu připojovací spáry. Úkolem je namodelovat a optimalizovat skladby konstrukcí tak, aby nedocházelo k těmto negativním jevům. Hodnocení bude prováděno na úrovni rizika růstu plísní a také na úrovni teploty rosného bodu.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá,

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 4. Hodnocení vnitřního prostředí škol

  Zhodnocení možných vlivů renovace školských staveb na vnitřní prostředí učeben.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 5. Hydraulika potrubní sítě ve vzduchotechnice a ventilátory

  Práce se zabývá metodikou návrhu tlakových ztrát vzduchovodů a to s ohledem na častěji zjištované nestability chování vzduchotechnických systémů. Jedná se zejména o v praxi často neřešitelný problém v rozdílu reálného dopravního tlaku mezi přívodním a odvodním vzduchovodem. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi. Jako teoretické metody bude použito matematického modelování tlakových ztrát potrubní sítě.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 6. Komunitní bydlení

  Téma je aktuální reakcí na běžné formy bydlení charakteristické anonymitou či absencí identifikace obyvatel navzájem i s konkrétním obytným prostředím. Blízké sousedské bydlení umožní pocit bezpečí vč. sdílení vybavení a prostředků. Urbanistické i architektonické řešení má vliv na dostatek sociálních kontaktů i jiných podnětů vč. vzájemné pomoci,avšak zachovává osobní nezávislosti a soukromí.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 7. Light pipe efficiency evaluation

  Evaluation of tubular light pipes transmittance and efficiency for their application in sustainable buildings.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 8. Metody tepelně a světelně technického hodnocení v informačním modelu budovy

  Zhodnocení současných možností počítačového modelování nízkoenergetických a energeticky aktivních budov.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 9. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 10. Modelování energetické bilance budov

  Modelování energetické bilance budov s využitím moderních výpočtových postupů. Analýza problematiky, tvorba matematického modelu, verifikace matematického modelu na reálných objektech.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 11. Modelování vlivu stínicích konstrukcí a vegetace na tepelnou zátěž

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace vlivu stínicích konstrukcí a vegetace na tepelnou zátěž budov. Předpokládá se využití softwarů ANSYS Fluent, OpenFOAM, TRNSYS a DesignBuilder. Pozornost bude věnována též optimalizaci řídících systémů. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 12. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

  Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 13. Nové typy výměníků tepla pro soustavy TZB

  Obor technických zařízení budov je v současnosti progresivně rozvíjen díky technologickému boomu. Nové technologie, např. 3D tisk nebo mikrovlákna umožňují vývoj nových výměníků tepla. Dané téma doktorského studia se bude zabývat vývojem nových typů výměníků tepla z netradičních materiálů.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 14. Odpadní kontejnery jako konstrukční prvek pro návrh staveb

  Téma se zabývá rozvojem možného využití odpadních kontejnerů v rámci výstavby objektů konstrukcí pozemních staveb. V rámci řešení tématu se předpokládá analýza možnosti použití kontejnerů s ohledem na zdraví úživatelů. Při řešení budou rozvíjeny skladby konstrukcí, konstrukční systémy a detaily styků nosných částí. Při práci bude snaha využít synergii metod numerického modelování tak také experimentálního testování.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 15. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 16. Optimalizace návrhu kontejnerových dřevostaveb

  Práce se bude zabývat konkrétními návrhy kontejnerových dřevostaveb. Bude pracováno jednak na nosné konstrukci kontejneru, ale také na opláštění a samotné spojování jednotlivých kontejnerů v jeden celek. Budou konstruovány dílčí konstrukční detaily.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 17. Optimalizace návrhu velikosti plochy pro zařízení staveniště

  Analýza jednotlivých parametrů ovlivňujících cenu zařízení staveniště, objekty provozní, výrobní, sociálně správní, odvození metodiky pro stanovení optimálních velikostí těchto objektů s cílem optimalizace plochy a ceny zařízení staveniště

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 18. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 19. Optimalizace tepelných zásobníků na bázi PCM

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov ukládání tepla a chladu do tepelných akumulátorů využívajících látky s fázovou změnou tání a tuhnutí - PCM. Cílem je překlenout nesoulad mezi dodávkou energie z konvenčních a alternativních zdrojů s křivkou její spotřeby energie v budově. Pozornost bude věnována též, systémům a metodám pro optimální řízení akumulace využití energie v budově. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 20. Požární odolnost dřevěných střešních konstrukcí

  Analýza chování dřevěných nosných konstrukcí střešních plášťů při působení požáru v podstřešním prostoru budovy.

  Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

 21. Požární odolnost provětrávaných fasád budov

  Šíření požáru ve větrané vzduchové dutině u zavěšených provětrávaných fasád budov.

  Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

 22. Prefabrikované zděné panely – analýza působení a rozvoj detailů konstrukčních styků

  S ohledem na možné využití zdících bloků v rámci prefabrikace je vhodné se zabývat i otázkou analýzy prefabrikovaných zděných panelů. Analýza bude primárně provedena na základě numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 23. Prefabrikované zděné panely pro výstavbu konstrukcí pozemních staveb

  S ohledem na možné využití zdících bloků v rámci prefabrikace a výstavby konstrukcí pozemních staveb (např. rodinných a bytových domů) je vhodné se zabývat i otázkou analýzy prefabrikovaných zděných panelů. Analýza bude primárně provedena na základě numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 24. Průmyslová architektura v postindustriální společnosti

  Hospodářství tradičních průmyslově rozvinutých zemí se mění. Výroby vzešlé z průmyslové revoluce se přesunují na Východ a jsou nahrazovány inteligentními technologiemi. Jaký mají tyto změny vliv na soudobou průmyslovou architekturu a urbanismus?

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 25. Rodinná vila, bydlení nejvyšší kvality

  V historii bydlení měla rodinná vila vždy výsadní postavení. Odrážela společenské postavení majitele a reagovala na nezpochybnitelný význam rodiny jako základu společnosti. Často byla žhavým tématem v architektonické tvorbě nejslavnějších architektů. Dynamický způsob současného života, rychle se měnící životní styl i úvahy o opodstatnění rodiny nabízí otázku aktuálnosti vily v nejbližší budoucnosti.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 26. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 27. Stavebně fyzikální aspekty tubusových světlovodů

  V současnosti jsou tubusové světlovody postupně vylepšovány kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou pohodu staveb. To má za následek zhoršení jejich fyzikálních vlastností. Proto je nezbytné vytvořit ucelený přehled o stavebně fyzikálních aspektech tubusových světlovodů , který může bude založen na experimentálních měřeních a počítačových simulacích stavebně fyzikálních veličin. Získané závěry bude snahou zakomponovat do návrhu funkčního vzorku upraveného tubusového světlovodu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

 28. Stavebně-technologické procesy při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov

  Téma pro doktorské studium je zaměřeno na optimalizaci procesů spojených s výstavbou, provozováním a údržbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o procesy spojené s konstrukčními celky zelených střech a fasád. Důležitým aspektem je budoucí užívání a údržba těchto unikátních konstrukčních celků. Pro efektivní výstavbu, provozování a údržbu má rozhodující vliv optimální organizace práce s ohledem na spotřebu energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 29. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 30. Technika jako inspirační zdroj architektury

  Od dob průmyslové revoluce se technika stala nejen samozřejmou součástí architektury, ale také významným zdrojem její inspirace. Stála u zrodu moderního hnutí a její zásadní vliv působí až do současnosti. Práce se soustředí na proměny vztahu techniky a architektury od konce 18. století po dnešek.

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 31. Technika jako inspirační zdroj architektury

  Od dob průmyslové revoluce se technika stala nejen samozřejmou součástí architektury, ale také významným zdrojem její inspirace. Stála u zrodu moderního hnutí a její zásadní vliv působí až do současnosti. Práce se soustředí na proměny vztahu techniky a architektury od konce 18. století po dnešek.

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 32. Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby

  Analýza mechanizmů využívaných v procesech hrubé stavby, výběr, technické a ekonomické parametry, současné metody výpočtu výkonnosti strojů, ověřování výkonnosti v praxi, skutečná výkonnost, návrh stanovení praktické výkonnosti a odvození metodiky pro stanovení skutečného výkonu stroje při řešení časové a technologické struktury stavebních procesů.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 33. Vinařská architektura Jižní Moravy - šance pro zemědělská brownfields ?

  Změny vlastnických vztahů a přechod na tržní hospodářství po roce 1989 vedly ke kolapsu řady výrobních podniků, včetně zemědělských. Opuštěné objekty, ale i celé areály zemědělské výroby, se staly zdrojem hospodářských, sociálních i ekologických potíží. Jaký je reálný stav a jaké jsou šance na jejich revitalizaci a návrat do kulturní krajiny z hlediska architektury a územního plánování?

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 34. Využití cementovláknitých desek pro konstrukce interiérových schodišť

  Cementovláknité desky, které se nyní používají zejména pro doplňkové konstrukce lze použít i pro interiérová schodiště. Toto jejich použití však je nutné podložit materiálovými testy s ohledem na jiný způsob namáhání desek, které oproti zvyklostem by byly v případně schodnic zatíženy ve své střednicové rovině. Toto obsáhlé téma předpokládá jednak materiálové zkoušky s případnou modifikací výrobního procesu a složení, ale i analýzy částí schodišť pomocí numerického modelování (FEA).

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 35. Využití lepidel při stavebně konstrukčním řešení budov a realizaci staveb

  Náplní disertační práce je výzkum možností využití lepených spojů při návrhu a realizacích staveb, kdy lepení může plnohodnotně nahradit tradiční mechanické kotvení. Práce bude obsahovat návrh možných oblastí potenciálně vhodných pro využití lepených spojů, návrh lepidel výběrem z běžně dostupného sortimentu na trhu a experimentální ověření jejich vhodnosti na zkušebních vzorcích.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 36. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ metodou PIV.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 37. Zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 38. Znečištění vnitřních a vnějších povrchů ve stavební světelné technice

  Při výpočtech pro určení činitele denní osvětlenosti se uvažuje s koeficienty znečištění interiéru a exteriéru osvětlovací soustavy. Hodnoty těchto koeficientů byly stanoveny již v roce 1994. Od té doby neprošly aktualizací a úpravou, kterou si vyžaduje jiný životní styl (na silnicích se jezdí více aut, topí se plynem a elektřinou, atd.). Cílem práce je zkoumat vliv aktuálního životního stylu na znečištění povrchů a skel, a na světelnou pohodu v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394192ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394192ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394192ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8VolitelnýzkP - 394194ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8VolitelnýzkP - 394194ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8VolitelnýzkP - 394194ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8VolitelnýzkP - 394194ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8VolitelnýzkP - 394551ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394193ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394193ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394193ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394193ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394193ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394193ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8VolitelnýzkP - 394195ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8VolitelnýzkP - 394195ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394195ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8VolitelnýzkP - 394195ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394195ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4192 0 DA58, DA61, DA62
4193 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4194 0 DJ61, DT61, DW61, DH81
4195 0 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4551 0 DB61
4853 0