Detail oboru

Water Management and Water Structures

FASTZkratka: VAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavebního inženýrství. Teoretickým základem studia jsou přírodní vědy, zejména disciplíny fyzikálně- matematické, prohloubené v oblasti hydrauliky a hydrologie.
Po absolvování teoretického vědního základu a zvládnutí nezbytných inženýrsko-technických vědních disciplín v prvních čtyřech semestrech studia získává student v následujících čtyřech semestrech odbornou průpravu pro získání základních vědomostí a poznatků v problematice oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Studium odborných předmětů je průběžně doplňováno dalším prohlubováním znalostí teoretických i stavebně-inženýrských tak, aby absolvent zvládl problematiku oboru na vyšší úrovni a získal tak odborné znalosti s pochopením v co nejširších souvislostech a v potřebné kvalitě pro schopnost působit v praxi ve své odbornosti. V rámci studovaného oboru je v posledním roce studia nabízena formou volby tématu bakalářské práce volba určité specializace, která studentovi umožní další prohloubení svých znalostí v oblastech vodního hospodářství obcí, vodního hospodářství krajiny a vodních staveb.

Klíčové výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru vodní hospodářství a vodní stavby je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který je v praxi schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů s přístupem opírajícím se o hlubší znalosti vodohospodářského oboru i v širším teoretickém kontextu. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování vodohospodářských staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BR004Hydraulika cs9zimníPovinnýzá,zkano
BS002Hydrologiecs7zimníPovinnýzá,zkano
BP009Inženýrské sítěcs3zimníPovinnýzá,zkano
BA004Matematika 4cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BF051Zakládání staveb (V)cs3zimníPovinnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
BS003Nádrže a vodohospodářské soustavycs5letníPovinnýzá,zkano
BS005Odvodnění a ochrana krajinycs5letníPovinnýzá,zkano
BS004Pedologie a závlahycs5letníPovinnýzá,zkano
BR007Přehrady a vodní elektrárnycs5letníPovinnýzá,zkano
BR006Úpravy toků a jezycs5letníPovinnýzá,zkano
BP003Vodárenstvícs5letníPovinnýzá,zkano
BP001Výuka v terénu (V)cs1letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BS006Hydropedologie cs3zimníPovinnýklano
BP006Projekt vodárenstvícs3zimníPovinnýklano
BS007Projekt vodní hospodářství krajinycs5zimníPovinnýklano
BR008Projekt vodní stavbycs5zimníPovinnýklano
BP002Stokování a čištění odpadních vodcs5zimníPovinnýzá,zkano
BL004Vodohospodářské betonové konstrukcecs4zimníPovinnýzá,zkano
BR052Hydraulika otevřených korytcs5zimníVolitelnýzá,zk5414ano
BS051Klimatologiecs5zimníVolitelnýzá,zk5414ano
BP052Vodojemy a čerpací stanicecs5zimníVolitelnýzá,zk5414ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BP004Jakost vody v povodícs5letníPovinnýzá,zkano
BP008Obnova vodohospodářské infrastrukturycs5letníPovinnýzá,zkano
BP007Projekt stokování a ČOVcs3letníPovinnýklano
BZ001Stavební právo (V, E)cs3letníPovinnýano
BP057Odpadové hospodářstvícs6letníVolitelnýzá,zk5416ano
BS052Pozemkové úpravy cs6letníVolitelnýzá,zk5416ano
BR053Využití vodní energiecs6letníVolitelnýzá,zk5416ano
BP054Hydrologie stokových sítí cs6letníVolitelnýzá,zk5417ano
BR054Projektovaní vodohospodářských staveb cs6letníVolitelnýzá,zk5417ano
BS053Rybníky a účelové nádržecs6letníVolitelnýzá,zk5417ano
BP053Bakalářský seminář (V)cs2letníVolitelný5418ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5414 0 BR052, BS051, BP052
5416 0 BP057, BS052, BR053
5417 0 BP054, BR054, BS053
5418 0 BP053