Detail oboru

Mikroelektronika a technologie

FEKTZkratka: PP-METAk. rok: 2018/2019

Program: Elektrotechnika a komunikační technologie

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor doktorského studia je zaměřen na přípravu špičkových vědeckých a výzkumných specialistů v nejrůznějších oblastech mikroelektroniky a elektrotechnologie, zejména pak v teorii, návrhu a testování integrovaných obvodů a systémů, v polovodičových prvcich a strukturách, v inteligentních senzorech, v optoelektronice, v elektrotechnických materiálech a výrobních procesech a ve zdrojích elektrické energie.
Cílem je poskytnout ve všech těchto dílčích zaměřeních doktorské vzdělání absolventům vysokoškolského magisterského studia, prohloubit jejich teoretické znalosti, dát jím též potřebné speciální vědomosti i praktické dovednosti a naučit je metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent umí řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti mikroelektroniky a elektrotechnologie.
Díky kvalitnímu rozvinutému teoretickému vzdělání a specializaci ve vybraném oboru jsou absolventi doktorského studia vyhledáváni jako specialisté v oblasti mikroelektroniky a elektrotechnologie.
Absolventi doktorského studijního programu budou v oblasti mikroelektroniky a elektrotechnologie schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů elektrických systémů a zařízení, přičemž zde budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní a měřicí techniku.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent doktorského studia umí řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti mikroelektroniky a elektrotechnologie. Absolvent má obecné znalosti oboru na vysoké teoretické úrovni a jeho speciální znalosti jsou koncentrovány na úzkou oblast, ve které vypracoval svou disertační práci.
Vzhledem k šíři teoretického vzdělání je absolvent schopen se přizpůsobit požadavkům praxe v základním i aplikovaném výzkumu a absolventi doktorského studia jsou vyhledáváni jako specialisté ve všech oblastech mikroelektroniky a elektrotechnologie. Jsou schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci i jako řídicí pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických výrobních firmách a u uživatelů elektrických systémů a zařízení, přičemž všude budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní technologii.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 01.07.2018 do 31.07.2018)

 1. Efektivní způsoby chlazení výkonových polovodičových součástek

  Studium způsobu chlazení výkonových polovodičových součástek, hlavně LED diod. Studium svítivosti LED diod v závislosti na teplotě. Simulace tepelných poměrů ve struktuře. Budou se řešit vrstvené struktury, spojení plošného spoje s kovovým jádrem a keramickým materiálem a možnost chlazení proudící kapalinou ve vytvořených kanálcích. Disertabilní jádro: Návrh chladicího systému pro výkonové LED diody v kombinaci LTCC keramiky a aluminy s chladicími kanálky pro kapalinu. Měření na systému.

  Školitel: Šandera Josef, doc. Ing., Ph.D.

 2. Gelové polymerní elektrolyty v lithno-iontových bateriích

  Cílem práce bude optimalizace gelových polymerních elektrolytů z hlediska jejich životnosti a výkonnosti pro aplikaci v elektrochemických zdrojích proudu. Bude zkoumán vliv aditiv na bázi iontových kapalin a retardérů hoření na fázové rozhraní elektrolyt-elektroda, a to jednak pro lithiové články, jednak pro superkapacitory. Zahrnuto bude i pozorování nevratných změn tohoto rozhraní vedoucích k růstu vnitřního odporu.

  Školitel: Sedlaříková Marie, doc. Ing., CSc.

 3. Hererogenní struktury v optických vláknech

  Cílem práce je prostudovat, popsat chování a nalézt vhodné postupy přípravy vláknových rezonančních a modově konverzních makrostruktur s podélnými skokovými i gradientními změnami fázové konstanty šíření. Práce navrhne a optimalizuje struktury pro jejich využitelnost v senzorice. Práce bude využívat technické možnosti stanice pro heterogenní svařování optických vláken a optických objemových dílů a možnosti stanice pro mikroobrábění vláken. Výsledkem práce budou optimalizované vzorky vláknových makrostruktur pro senzoriku a měření a optimalizované postupy jejich přípravy. Literatura: Kayshyap, R.: Fiber Bragg Gratings. AP, San Diego, 1999.ISBN 0-12-400560-8 Othonos, A, Kyriacos, K.: Fiber Bragg Gratings, fundamentaks and applications in telecommunications and sensing. AH, Norwood, 1999. ISBN0-89006-344-3

  Školitel: Urban František, doc. Ing., CSc.

 4. In-situ pozorování povrchových dějů na elektrodách akumulátorů pomocí AFM mikroskopie

  AFM mikroskopie je jedna z vhodných technik k pozorování povrchů elektrod v jejich přirozeném prostředí. Cílem zadání je vypracovat metodiku, která umožní využít tuto mikroskopickou techniku k pozorování dějů, které probíhají v různých typech akumulátorových systémů v různých provozních režimech. Výstupem zadání bude ověření dostupných znalostí o procesech probíhajících v akumulátorech a získání nových poznatků o těchto procesech.

  Školitel: Bača Petr, doc. Ing., Ph.D.

 5. Iontové kapaliny v elektrochemických zdrojích proudu

  Cílem práce bude výběr vhodného složení solí modifikujících vlastnosti iontových kapalin pro jejich použití v elektrochemických zdrojích proudu. Studována bude životnost a měrná kapacita elektrod ve spojení s těmito elektrolyty. Jako výchozí budou zvoleny iontové kapaliny na bázi imidazoliových látek a tetraethylamonných solí. Hlavní experimentální technikou bude elektrochemická impedanční spektroskopie a další elektrochemické metody.

  Školitel: Sedlaříková Marie, doc. Ing., CSc.

 6. Kontaminace při pájení v parách v elektrotechnice

  Předmětem práce bude studium a řešení problematiky pájení v parách. Zejména se bude jednat o studium a měření vlivu znečistění pájecí kapaliny na výslednou kvalitu spoje a případné navržení metody recyklace použité pájecí kapaliny. Disertabilní jádro: Ověřený postupu recyklace pájecí kapaliny, soubor výsledků měření.

  Školitel: Šandera Josef, doc. Ing., Ph.D.

 7. Metody stanovení spolehlivosti pájeného spoje v elektronice

  Teoretické studium jevů, které způsobují poruchovost pájeného spoje v elektronice (při termomechanickém namáhání). Měření a simulace (ANSYS) spolehlivosti konkrétních pájených spojů. Stanovení metodiky vyhodnocení a určení spolehlivosti, určení únavových koeficientů. Disertabilní jádro: Originální metodika výpočtu spolehlivosti a stanovení únavových dosud nepublikovaných koeficientů pro konkrétní aplikaci.

  Školitel: Šandera Josef, doc. Ing., Ph.D.

 8. Monte Carlo simulace interakcí signálních a primárních elektronů s plynem v EREM

  V průběhu práce bude student studovat teorii interakcí elektronů s plynem pro tvorbu a optimalizaci základního kódu nového Monte-Carlo programu. Bude vytvořena nová databáze diferenciálních účinných průřezů pro pružné a nepružné srážky v podmínkách vybraných plynů. Všechny ostatní fyzikální jevy budou studovány a relevantní fyzikální modely budou začleněny do základního kódu softwaru. Funkčnost a přesnost simulací interakcí elektornů s plyny budou testovány a porovnávány s experimentálními daty. Nový detektor signálních elektronů pro EREM bude navržen a testován podle výsledků simulací.

  Školitel: Neděla Vilém, Ing. et Ing., Ph.D.

 9. Nanostrukturní vrstvy aktivních hmot olověných akumulátorů.

  U olověných akumulátorů dosahujeme nízkého využití aktivních hmot, které se pohybuje kolem 40%. Možným způsobem překonání tohoto omezení je přechod z mikro na nanorozměrné velikosti částic aktivních hmot (zejména PbO2), díky čemuž by mělo dojít ke vzrůstu aktivního povrchu s výsledkem vyšší výtěžnosti. Úkolem výzkumu bude zvládnutí přípravy aktivních hmot nanostrukturních velikostí a ověření výše zmíněné hypotézy.

  Školitel: Bača Petr, doc. Ing., Ph.D.

 10. Nekonvenční polovodičové struktury pro nízkonapěťové integrované obvody

  Nekonvenční polovodičové struktury pro nízkonapěťové integrované obvody. Teoretický návrh, simulace a experimentální ověření analogových integrovaných obvodů s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem. Výstupem bude verifikovaný návrh prousdového conveyoru.

  Školitel: Musil Vladislav, prof. Ing., CSc.

 11. Nové obvodové principy pro návrh analogových obvodů s nízkým příkonem a napájecím napětím

  Využití nových obvodových principů pro návrh analogových obvodů s nízkým příkonem a napájecím napětím. Obvody budou sloužit především v oblasti biomedicíny. Teoretický návrh a experimentální ověření analogových obvodů s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem za použití programu Cadence a technologie TSMC 0.18 um. Výstupem bude verifikovaný návrh proudového conveyoru.

  Školitel: Khateb Fabian, prof. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.

 12. Optické a elektrochemické monitorování stavu nabití elektrochemických článků

  V práci se student seznámí se současnou problematikou uchovávání energie v elektrochemických průtokových redoxních článcích a monitorování míry jejich nabití. Výzkum povede k návrhu a vývoji metod, které lze použít na průběžné monitorování stavu nabití. Dva základní principy budou využity: optické sledování u těch systémů, kde se zabarvení mění v důsledku stavu nabití a měření elektrochemické v případech ostatních.

  Školitel: Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc.

 13. Perspektivní technologie pro termoelektrické generátory

  Termoelektrické generátory mohou využívat teplotních gradientů z přírodních zdrojů nebo teplotních gradientů při zpracování odpadního tepla. Tyto tepelné toky jsou hojné, předvídatelné a v omezeném časovém intervalu stabilní takže mohou posloužit jako spolehlivý zdroj energie v mnoha aplikacích. Malé napětí dosažitelné v jednom termoelementu vyžaduje integraci extrémně velkého počtu termočlánků nebo Peltiérových článků v jednom systému a jejich napojení na měniče pracující s extrémně malým napětím. Cílem dizertace bude rozpracovat metody hromadné výroby termoelektrických článků zapojených v serii včetně integrace jednoduchých elektronických obvodů pro jejich řízení. Předpokládá se využití tiskových technologií.

  Školitel: Boušek Jaroslav, prof. Ing., CSc.

 14. Pokročilá obvodová a strukturální řešení nízkonapěťových analogově digitálních převodníků pro energy harvesting a biomedicínské aplikace

  Cílem práce je základní výzkum pokročilých obvodových a strukturálních řešení pro nízkonapěťové analogově digitální převodníky s optimalizovanou spotřebou energie pro energy harvesting a biomedicínské aplikace. Cílové napájecí napětí je v rozmezí 0,5 V až 0,3 V a výkonová spotřeba v řádech nanowattů. Funkčnost a správnost navržené struktury bude popsána a ověřena jak matematicky, tak i simulačně za použití 0,18 µm CMOS technologie od TSMC. Výstupem bude verifikovaný návrh nízkonapěťového převodníku.

  Školitel: Khateb Fabian, prof. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.

 15. Redoxní průtokové články pro uchování elektrické energie

  V práci se student seznámí se současnou problematikou uchovávání energie prostřednictvím elektrochemických průtokových redoxních článků. Experimentální práce povede ke zdokonalení článků založených na principu redukce vanadových sloučenin a k návrhu a vývoji článků s novými typy redoxních soustav vedoucích k náhradě článků vanadových.

  Školitel: Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc.

 16. Studium elektrických a impedančních charakteristik teplotně namáhaných dielektrik

  V práci se student seznámí se současnou problematikou izolačních materiálů a jejich chování za nízkých, pokojových a vysokých teplot. Výzkum povede k návrhu a vývoji metod, které lze použít na průběžné monitorování izolačních vlastností a předpovídání praktické životnosti izolantů a odolnosti vůči extrémním teplotám. Základní metodou bude měření komplexní impedance při proměnných teplotách a rovněž měření stejnosměrného odporu a ztrátového činitele při 50 Hz. Metodika bude doplněna sledováním stárnutí vlivem ozáření slunečním světlem.

  Školitel: Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc.

 17. Techniky pro návrh operačních zesilovačů s extrémně nízkým napájecím napětím

  Nové techniky pro návrh operačních zesilovačů s extrémně nízkým napájecím napětím. Cílové napájecí napětí je v rozmezí 0,5 V až 0,3 V a výkonová spotřeba v řádech nanowatů. Funkčnost a správnost navržené struktury bude popsána a ověřena jak matematicky, tak i simulačně za použití 0,18 µm CMOS technologie od TSMC. Výstupem bude verifikovaný návrh operačního zesilovače.

  Školitel: Khateb Fabian, prof. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.

 18. Techologie pro tištěnou elektroniku

  Tištěná elektronika se velmi rychle rozvíjí a zasahuje do všech oblastí použití elektroniky, protože umožňuje vyrábět elektronická zařízení netradičním způsobem, ve velkém objemu a obvykle s velmi nízkými náklady. Je založena na použití nových, především organických, materiálů a nových nebo adaptovaných metodách tisku. V současné době jsou již dobře rozpracované metody hromadné výroby a vývoj se zaměřuje na návrh zařízení. Cílem dizertace bude rozpracovat metody tisku elektrických senzorů napájených pomocí fotovoltaických a termoelektrických článků včetně integrace jednoduchých elektronických obvodů pro jejich řízení.

  Školitel: Boušek Jaroslav, prof. Ing., CSc.

 19. Vláknové difrakční mřížky s neperiodickými strukturami

  Cílem práce je realizace neperiodických difrakčních struktur v optických vláknech založených na Braggových i Long Period (LP)mřížkách určených pro konstrukci senzorů a prvků upravujících optické spektrum. Práce bude využívat a navrhne úpravy stávajícího maskového expozičního systému výroby vláknových mřížek pro přípravu difrakčních struktur. Experimentálně budou ověřeny možnosti přípravy (LP) neperiodických struktur a zjištěné vlastnosti porovnány s možnostmi Braggových mřížek. V práci se předpokládá vytvoření návrhového modelu pro realizaci neperiodických struktur s žádanými spektrálními vlastnostmi. Budou navrženy, experimentálně ověřeny a porovnány způsoby ovládání vlastností neperiodických mřížek a rychlého vyhodnocení změn jejich spektrálních vlastností. Literatura: Kayshyap, R.: Fiber Bragg Gratings. AP, San Diego, 1999.ISBN 0-12-400560-8 Othonos, A, Kyriacos, K.: Fiber Bragg Gratings, fundamentaks and applications in telecommunications and sensing. AH, Norwood, 1999. ISBN0-89006-344-3

  Školitel: Urban František, doc. Ing., CSc.

 20. Vlastnosti grafenoidových tenkých vrstev

  Seznamte se s teorií grafenu a grafenoidů. Prostudujte různé metody přípravy tenkých vrstev materiálů se zaměřením na možnost vrstev s grafenoidem. Vhodné metody aplikujte na vytvoření vzorků vhodných pro testování elektrických a fotoelektrických vlastností. Porovnejte jednotlivé vlastnosti vytvořených vzorků. Definujte vlastností tenkých vrstev grafenoidu v závislosti na metodice jejich přípravy.

  Školitel: Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 21. Vliv elektromagnetických polí na vlastnosti gelových elektrolytů

  Studium vlivu elektromagnetických polí na vlastnosti gelových elektrolytů s přídavky nanomateriálů a dalších aditiv. Vlastnosti vzorků budou posuzovány změřením jejich základních elektrochemických vlastností pomocí impedanční spektroskopie, kryoskopie a jiných fyzikálních metod. Elektrolyty budou testovány ve spojení s elektrodovými systémy lithno-iontových akumulátorů a akumulátorů na bázi sodíku.

  Školitel: Sedlaříková Marie, doc. Ing., CSc.

 22. Vývoj nových aplikací technologií založených na působení plazmatu výbojů

  Cílem práce je prozkoumat možnosti konstrukce a aplikace nových technologií založených na působení plazmatu výbojů za atmosférického tlaku na povrchy materiálů. Výsledky budou využitelné při úpravách povrchů elektrodových systémů pro akumulátory s kapalným a gelovým elektrolytem. Student se seznámí se stávajícím zařízením radiofrekvenční plazmové trysky štěrbinového typu a možnosti její aplikace pro modifikace povrchu materiálů pro zlepšení adheze lepených spojů a přípravy povrchových nanostruktur. Sledovány mohou být jak fyzikální tak i chemické parametry takto upravených povrchů a zajímavým otázkou bude vyhodnocení vlivu prostorové orientace Poyntingova vektoru v blízkosti rozhraní plazma-povrch materiálu. Součástí práce je také využití stávajících znalostí z konstrukce výbojů radiofrekvenčních trysek pracujících za atmosférického tlaku a navržení (i za pomoci matematického modelování) vhodných vylepšení konstrukce budícího zdroje a distribuce toku plynné směsi v prostoru.

  Školitel: Bartušek Karel, prof. Ing., DrSc.

 23. Závislost reálně měřené elektrické impedance na geometrickém uspořádání měření a vzorku.

  V této práci bude student zkoumat metody měření a vyhodnocování elektrické impedance vzorků, které jsou zajímavé v elektrochemické praxi. Student se seznámí s koncepcí artefaktů měření přístrojem ve čtyřelektrodovém zapojení. Student se naučí experimentální metody měření impedance, stejně jako se naučí výpočetní metody (modelování metodou konečných prvků), a bude schopen posuzovat, bok po boku, očekávané a naměřené údaje. Student bude vyvíjet geometricky složité konfigurace pro objasnění řádného vyhodnocení reálných nepříznivě tvarovaných vzorků.

  Školitel: Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc.

1. kolo (podání přihlášek od 01.04.2018 do 15.05.2018)

 1. Analýza degradačních jevů u kompozitních epoxidových pryskyřic

  Prostudujte elektrické vlastnosti kompozitních epoxidových pryskyřic při různých degradačních vlivech. Navrhněte vhodné metody měření a vyhodnocování elektrických vlastností degradovaných materiálů. Kvantifikujte jednotlivé degradační vlivy z pohledu možných urychlených životnostních zkoušek.

  Školitel: Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.

 2. Banka mechanických filtrů pro nízkopříkonové kochleární implantáty

  Kochleární implantát představuje elektronické zařízení, které v mnoha případech dokáže lidem s poruchou sluchu alespoň částečně navrátit schopnost slyšet. Současné kochleární implantáty se skládají z vnější části obsahující mikrofon, zvukový procesor a vysílací cívku, a vnitřní implantované části obsahující přijímací cívku a pole elektrod připojených ke sluchovým nervům. V poslední době již bylo provedeno několik pokusů o vytvoření plně implantovatelných kochleárních implantátů, ale ty prozatím nedosahují vhodných parametrů. Cílem práce je navrhnout a s pomocí technologie mikroelektromechanických systémů (MEMS) vytvořit banku mechanických filtrů pracujících například na piezoelektrickém principu, které by v budoucnu mohly být využity pro dekompozici akustických signálů v plně implantovatelných nízkopříkonových kochleárních implantátech.

  Školitel: Prášek Jan, Ing., Ph.D.

 3. Elektrodové materiály pro post-lithiové systémy

  Téma je zaměřeno na studium problematiky lithno-iontových akumulátorů a nových post-lithiových technologií jako jsou akumulátory Li-S a nebo Na-Ion. Cílem bude navržení metod přípravy a následná příprava, charakterizace a optimalizace elektrodových hmot pro post lithiové systémy s využitím grafenu, grafen oxidu a dalších uhlíkových struktur.

  Školitel: Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 4. Elektrodové materiály pro post-lithiové systémy

  Téma je zaměřeno na studium problematiky lithno-iontových akumulátorů a nových post-lithiových technologií jako jsou akumulátory Li-S a nebo Na-Ion. Cílem bude navržení metod přípravy a následná příprava, charakterizace a optimalizace elektrodových hmot pro post lithiové systémy s využitím grafenu, grafen oxidu a dalších uhlíkových struktur.

  Školitel: Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Elektro-hydrodynamický model pro elektronovou mikroskopii

  Téma je zaměřeno na studium problematiky elektro a magneto-hydrodynamického jevu v elektronovém mikroskopu. Cílem bude sestavit vazební rovnice mezi interakcemi fyzikálních polí popisujících tento jev a aplikovat je v hydrodynamice. Výsledky získané tímto způsobem pomohou při konstrukcích a optimalizacích elektronového mikroskopu typu SEM a ESEM.

  Školitel: Vyroubal Petr, doc. Ing., Ph.D.

 6. Návrh mikrosystémů využitelných v oblasti chytrých budov

  V práci se student seznámí se současnou problematikou chytrých domácností. Výzkum povede k návrhu nových mikroelektronických obvodů využitelných v těchto systémech v oblasti telemetrii a automatizace budov. Základní metodou bude měření chromatičnosti dopadajícího záření a následná regulace umělého osvětlení.

  Školitel: Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 7. Nové metody pro detekci fotonů v plynném prostředí EREM

  Ve výzkumné práci student započne studium fyzikálních jevů souvisejících s interakcemi elektronů s plynem, zejména generací fotonů po excitaci plynu signálovými elektrony ve vysokotlakém prostředí elektronického rastrovacího elektronového mikroskopu. Nový detektor fotonů bude simulován, navržen a realizován. Po integraci do EREM bude jeho funkce prokázána mnoha experimenty.

  Školitel: Neděla Vilém, Ing. et Ing., Ph.D.

 8. Nový přístup k modelování resonančních spínaných měničů s vysokou účinností pro vesmírné aplikace

  Resonanční měniče využívající vypínání obvodu při nulové hodnotě pracovního proudu přináší možnost realizace vysoce účinné transformace napěťových hladin. Redukce výkonových ztrát je obzvlášť důležitá v prostředí vakua, kde je ztížena možnost efektivního chlazení aktivních obvodových prvků. Protože cena dopravy objektů do vesmíru je velmi nákladná, vesmírné agentury kladou velké nároky na spolehlivost elektronických zařízení a napájecích zdrojů obzvlášť. Aby bylo možné analyzovat chování napájecího zdroje pod vlivem teplotního namáhání či radiace a s těmito vlivy spojeným stárnutím, je nutné použít adekvátní model. Na rozdíl od konvenčních měničů (propustný, blokující) jejichž modely existují a jsou vesmírnými agenturami akceptované, v případě rezonančních měničů, existují v současné době pouze analýzy. Cílem práce doktoranda je základní výzkum řízení rezonančních měničů s vysokou účinností a spolehlivostí určených pro vesmírné aplikace zvláště pak jejich praktické modelování.

  Školitel: Pavlík Michal, Ing., Ph.D.

 9. Technologie recyklace Li-Ion akumulátorů

  Téma je zaměřeno na problematiku lithno-iontových akumulátorů a jejich recyklaci. Cílem bude návrh nových metod a modifikace metod v současnosti používaných pro recyklaci olověných akumulátorů pro recyklaci lithno-iontových akumulátorů za účelem dosažení co nejvyšší efektivity recyklace elektrodových materiálů. Pro proces recyklace budou zkoumány nové typy ekologicky šetrných postupů a rozpouštědel, které by v současnosti využívané velmi agresivní a neekologická rozpouštědla nahradily. Celkový zisk recyklované hmoty akumulátoru by měl přesahovat 70% hmoty původní. Výsledky získané z tohoto výzkumu pomohou zvýšit dlouhodobou udržitelnost technologie lithno-iontových akumulátorů potřebných pro rozvoj elektromobility.

  Školitel: Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 10. Vliv atmosférických podmínek na nízkých oběžných drahách na elektronické součástky

  Zkoumejte vliv podmínek okolního prostředí na elektronické součástky, které se využívají pro konstrukci satelitních zařízení na nízkých oběžných drahách. Pro tyto účely zkonstruujte testovací komoru, která bude tyto podmínky simulovat. Vyberte sadu základních elektronických součástek, které podrobíte rozsáhlým testům v komoře a vyhodnoťte výsledky těchto testů. Na základě výsledků testování navrhněte metodiku výběru součástek pro kosmické účely.

  Školitel: Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 11. Vztah zátěžového profilu spotřeby, velikostí výkonu fotovoltaického systému a kapacity elektrické akumulátoru.

  Prostudujte problematiku ostrovních elektráren, úložišť elektrické energie a záťěžových profilů spotřeby různých objektů. V rámci studia navrhněte metodiku umožňující automatizovaný návrh velikosti kapacity elektrického akumulátoru v souladu se zátěžovým profilem a výkonem fotovoltaického systému. Metodiku ověřte na vybraných vzorcích objektů a stanovte úspěšnost dané metodiky. Definujte vztah velikosti kapacity elektrického akumulátoru, velikostí fotovoltaického systému a zátěžovým profilem.

  Školitel: Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DET1Elektrotechnické materiály, materiálové soustavy a výrobní procesycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE1Matematické modelování v elektroenergeticecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME1Mikroelektronické systémycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE1Návrh moderních elektronických obvodůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTK1Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY1Rozhraní a nanostrukturycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE1Speciální měřicí metodycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DMA1Statistika. stochastické procesy, operační výzkumcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM1Vybrané kapitoly řídicí technikycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE1Vybrané statě z výkonové elektroniky a elektrických pohonůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM1Vyšší metody zpracování a analýzy obrazůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DJA6Angličtina pro doktorandycs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ano
DRIZŘešení inovačních zadánícs2Volitelný všeobecnýdrzkS - 39ano
DEIZVědecké publikování od A do Zcs2Volitelný všeobecnýdrzkS - 8ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DTK2Aplikovaná kryptografiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DMA2Diskrétní procesy v elektrotechnicecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME2Mikroelektronické technologiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE2Moderní digitální bezdrátová komunikacecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE2Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemics4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY2Spektroskopické metody pro nedestruktivní diagnostikucs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DET2Vybrané diagnostické metody, spolehlivost, jakostcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM2Vybrané kapitoly měřicí technikycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM2Vybrané problémy biomedicínského inženýrstvícs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE2Vybrané problémy z výroby elektrické energiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE2Vybrané statě z elektrických strojů a přístrojůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DJA6Angličtina pro doktorandycs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ano
DCVPCitování ve vědecké praxics2Volitelný všeobecnýdrzkP - 26ano
DRIZŘešení inovačních zadánícs2Volitelný všeobecnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DQJAZkouška z angličtiny před státní doktorskou zkouškucs4Povinnýdrzkano