Detail oboru

Water Management and Water Structures

FASTZkratka: VHSAk. rok: 2017/2018

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza kritérií pro hodnocení vzniku vnitřní eroze zemin

  V rámci řešení bude proveden souhrn dosud publikovaných kritérií pro hodnocení vzniku vnitřní eroze v zeminách. Bude provedeno jejich porovnání a kritické zhodnocení. Pro vybrané typy vnitřní eroze budou dosavadní poznatky doplněny vlastním experimentálním výzkumem.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 2. Analýza nejistot při modelování proudění podzemní vody

  Cílem práce je vymezit typy a sestavit soupis nejistot při modelovém řešení proudění podzemní vody a navrhnout metodiku hodnocení vlivu těchto nejistot na výsledné stavové veličiny. Těmi jsou například poloha hladiny podzemní vody (piezometrická úroveň), specifické průsaky nebo jímaná množství. Pomocí navržených postupů bude možné odhadnout spolehlivost výsledků modelování.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 3. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 4. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 5. Modelování porušení sypaných hrází vnitřní erozí

  V rámci řešení bude sestaven model porušení sypané hráze v důsledku vnitřní eroze zemin v tělese či podloží hráze. Bude provedena inventarizace stávajících postupů včetně erozních charakteristik zemin. Erodibilita zemin bude ověřena doplňujícím vlastním experimentálním výzkumem. Bude provedena evidence kritických míst v tělesech a podloží hrází jednotlivých typů. Bude sestaven model propagace vnitřní eroze a vývoje privilegované průsakové cesty.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 6. Pravděpodobnostní hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze v zeminách

  Cílem je analyzovat možnost vzniku vnitřní eroze zemin u hydrotechnických staveb pravděpodobnostními metodami. V rámci řešení budou vyjádřeny nejistoty v parametrech vstupujících do hodnocení a proveden odhad pravděpodobnosti porušení s využitím metod stochastického modelování. Dílčími cíli jsou sestavení výčtu a analýza způsobů porušení vodních děl filtrační deformací, definice podmínky mezního stavu a odvození součinitelů dílčí spolehlivosti.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 7. Stanovení vybraných dílčích součinitelů spolehlivosti pro hodnocení bezpečnosti hydrotechnických staveb

  Cílem je navrhnout a ověřit metody posuzování spolehlivosti zemních konstrukcí pomocí metody dílčích součinitelů. Dílčími cíli jsou analýza způsobů porušení vodních děl, formulace podmínek mezního stavu a odvození součinitelů dílčí spolehlivosti pro vybrané mezní stavy.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 8. Využití mikrovlnné pyrolýzy pro zpracovávání odpadů.

  Hlavním cílem práce je ověření možnosti zpracování odpadů procesem mikrovlnné pyrolýzy. Výsledným produktem je lehký topný olej, plyn a uhlík. Práce bude prováděna na pilotní jednotce mikrovlnné pyrolýzy v centru AdMaS.. Práce bude prováděna ve spolupráci s fakultou chemickou a společností BIONIC

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 9. Využití řas k čištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů.

  Cílem práce je využití kolonií mikrořas pro dočištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů. Práce bude řešena na výzkumných projektech ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS a firmou Photon Systems Instruments. V rámci práce bude řešena problematika dimenzování procesu a zpětného získávání nutrientů z řas. Výsledky práce budou ověřovány na reálných odpadních vodách.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 10. Využití řas k čištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů.

  Cílem práce je využití kolonií mikrořas pro dočištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů. Práce bude řešena na výzkumných projektech ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS a firmou Photon Systems Instruments. V rámci práce bude řešena problematika dimenzování procesu a zpětného získávání nutrientů z řas. Výsledky práce budou ověřovány na reálných odpadních vodách.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 11. Výzkum vývoje průsakové cesty

  Na existujícím zařízení v Laboratoři vodohospodářského výzkumu bude proveden systematický výzkum vývoje průsakové cesty pro vhodně vybrané zeminy. Z experimentů budou odvozeny parametry erodibility jednotlivých zemin. Ty budou podrobeny statistickému zpracování a hodnocení nejistot spojených s jejich určením. Následně bude proveden modelový výpočet porušení zemní konstrukce v důsledku vývoje privilegované průsakové cesty.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 12. Získávání celulózy z městských odpadních vod a její energetické využití.

  Hlavním cílem práce je návrh a ověření technologie získávání celulózy z komunálních odpadních vod s následným energetickým využitím. Bude navrženo a testováno laboratorní zařízení na separaci celulózy. Na základě laboratorních zkoušek bude navrženo zařízení pro poloprovozní ověření technologie získávání celulózy z odpadních vod na vybrané komunální čistírně odpadních vod.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 13. Získávání celulózy z městských odpadních vod a její energetické využití.

  Hlavním cílem práce je návrh a ověření technologie získávání celulózy z komunálních odpadních vod s následným energetickým využitím. Bude navrženo a testováno laboratorní zařízení na separaci celulózy. Na základě laboratorních zkoušek bude navrženo zařízení pro poloprovozní ověření technologie získávání celulózy z odpadních vod na vybrané komunální čistírně odpadních vod.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR01Doktorský seminář I (VHS)cs4letníPovinnýano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1letníPovinnýano
DP65Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8letníVolitelnýzk4764ano
DB62Aplikovaná fyzikacs8letníVolitelnýzk4764ano
DP61Čištění odpadních vodcs8letníVolitelnýzk4764ano
DS73Hydropedologiecs8letníVolitelnýzk4764ano
DP64Jakost vody v povodícs8letníVolitelnýzk4764ano
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8letníVolitelnýzk4764ano
DR74Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8letníVolitelnýzk4764ano
DS74Meteorologie a klimatologiecs8letníVolitelnýzk4764ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4letníVolitelný4784ano
DA61Numerické metody Ics4letníVolitelný4784ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4letníVolitelný4784ano
DS71Hydrologiecs8letníVolitelnýzk4786ano
DR71Hydromechanikacs8letníVolitelnýzk4786ano
DC61Chemie vodycs8letníVolitelnýzk4786ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR02Doktorský seminář II (VHS)cs8zimníPovinnýano
DA65Analýza časových řadcs10zimníVolitelnýzk4785ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10zimníVolitelnýzk4785ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10zimníVolitelnýzk4785ano
DA63Numerické metody IIcs10zimníVolitelnýzk4785ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10zimníVolitelnýzk4785ano
DA64Regresní modelycs10zimníVolitelnýzk4785ano
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8zimníVolitelnýzk4787ano
DR76Hydrotechnické stavbycs8zimníVolitelnýzk4787ano
DS75Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8zimníVolitelnýzk4787ano
DP62Městské odvodněnícs8zimníVolitelnýzk4787ano
DS76Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8zimníVolitelnýzk4787ano
DS72Řízení odtoku vody z povodícs8zimníVolitelnýzk4787ano
DR75Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8zimníVolitelnýzk4787ano
DP63Vodárenstvícs8zimníVolitelnýzk4787ano
DS77Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8zimníVolitelnýzk4787ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8letníPovinnýzkano
DR03Doktorský seminář III (VHS)cs8letníPovinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR04Doktorský seminář IV (VHS)cs8zimníPovinnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR05Doktorský seminář V (VHS)cs14letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR06Doktorský seminář VI (VHS)cs14zimníPovinnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR07Doktorský seminář VII (VHS)cs20letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4764 0 DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74
4784 0 DA58, DA61, DA62
4785 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4786 0 DS71, DR71, DC61
4787 0 DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77