Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GAKAk. rok: 2017/2018

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 26.7.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Geodynamické zhodnocení výsledků měření z GNSS sítí v prostoru střední Evropy z hlediska kinematiky a seismického hazardu.

  V letech 2008 až 2015 Ústav geodézie realizoval řadu opakovaných GNSS měření na bodech sítě MORAVA, polygonech Tetčice a Znojmo. Tyto výsledky jsou průběžně doplňovány údaji z dalších geodynamických sítí - HIGHLANDS, East Sudeten, CZEPOS a TOPNET. Cílem práce je tyto výsledky sjednotit, zhodnitit a provést jeich interpretaci ve vztahu k seismickým projevům a tektonice in Central Europe.

  Školitel: Pospíšil Lubomil, doc. RNDr., CSc.

 2. Geometrická přesnost ve výstavbě

  Tématem práce je problematika geometrické přesnosti ve výstavbě. Řešena bude metodika kontrolních měření geometrických parametrů staveb s využitím nejmodernějších geodetických měřicích technologií (robotizované totální stanice, GNSS, laserové skenování, aj.) a jejich dokumentace jako součást prokazování jakosti stavby. Součástí řešení tématu je analýza výrobkových norem (Eurokódů) z hlediska geometrické přesnosti staveb v kontextu současných vytyčovacích ČSN a jiných souvisejících norem.

  Školitel: Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 3. Indoor mobile mapping

  Cílem tématu je vývoj mobilního systému pro mapování a 3D modelování vnitřních prostor budov. V první fázi půjde o vývoj systému určeného pro snímání uzavřených prostor s rovnou podlahou. Další směřování bude upřesněno v návaznosti na důkladnou rešerši požadavků zákazníků a trendů v této oblasti trhu.

  Školitel: Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D.

 4. Kalibrace měřících zařízení využívaných při stavební činnosti na mořském dně

  Stavební činnosti na mořském dně souvisí hlavně s těžbou ropy, plynu a s výstavbou větrných elektráren. Pro tuto stavební činnost jsou využívané lodě se speciální výbavou pro určení polohy a orientace lodě či některé její části. Požadované přesnosti jsou pod 10 cm v poloze a proto jsou zařízení před každým projektem kalibrována. V současnosti neexistují jasná pravidla pro provádění těchto kalibraci. Cílem tématu je návrh metodik kalibrací založený na analýze stávajícího stavu.

  Školitel: Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D.

 5. Měření posunů stavebních a přírodních objektů pomocí Globálních Navigačních Satelitních Systémů

  Metodika měření posunů pomocí Globálních Navigačních Satelitních Systémů s ohledem na současný stav jejich vývoje. Analýza a kritické zhodnocení dosavadních observačních a vyhodnocovacích postupů s využitím permanentních a epochových observací. Testování modifikovaných postupů měření posunů na různých typech objektů.

  Školitel: Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.

 6. Monitoring staveb

  Tématem práce je problematika monitoringu staveb. Řešena bude problematika etapových měření i kontinuálního automatizovaného měření s využitím elektronických měřících stanic různého typu. Součástí řešení bude metodika měření, problematika integrace různorodých dat a jejich vyhodnocení, grafické vyjádření výsledků, analýza přesnosti a interpretace výsledků.

  Školitel: Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 7. Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy

  Předmětem tématu je vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy, zahrnující kvalitativní zhodnocení a optimalizaci dat získaných technologiemi laserového skenování, fotogrammetrie a metodou GNSS. Cílem je efektivní vytěžení dat, zvýšení jejich informačního obsahu a praktické využitelnosti. Součástí řešení bude i optimalizace sběru dat na bázi operační analýzy např. grafových algoritmů.

  Školitel: Bartoněk Dalibor, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IE52Analýza měřických datcs8zimníVolitelnýzk3988ano
IE51Geodéziecs8zimníVolitelnýzk3988ano
IU54Prostorové modelování v systémech CADcs8zimníVolitelnýzk3988ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA03Pravděpodobnost a matematická statistikacs7letníPovinnýzkano
DB01Stavební fyzikacs7letníPovinnýzkano
IE55Digitální zpracování obrazucs7letníVolitelnýzk3989ano
IE53Fyzikální geodéziecs7letníVolitelnýzk3989ano
IE54Geodetické sítěcs7letníVolitelnýzk3989ano
IU53Systémy řízení bází datcs7letníVolitelnýzk3989ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4letníVolitelný4825ano
DA01Matematikacs4letníVolitelný4825ano
DA61Numerické metody Ics4letníVolitelný4825ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IE57Družicová geodéziecs8zimníVolitelnýzk3998ano
IE58Fotogrammetriecs8zimníVolitelnýzk3998ano
IE59Informační systémy a digitální kartografiecs8zimníVolitelnýzk3998ano
IE56Inženýrská geodéziecs8zimníVolitelnýzk3998ano
DA65Analýza časových řadcs10zimníVolitelnýzk4826ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10zimníVolitelnýzk4826ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10zimníVolitelnýzk4826ano
DA02Matematika IIcs10zimníVolitelnýzk4826ano
DA63Numerické metody IIcs10zimníVolitelnýzk4826ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10zimníVolitelnýzk4826ano
DA64Regresní modelycs10zimníVolitelnýzk4826ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8letníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3988 0 IE52, IE51, IU54
3989 0 IE55, IE53, IE54, IU53
3998 0 IE57, IE58, IE59, IE56
4825 0 DA58, DA01, DA61
4826 0 DA65, DA67, DA59, DA02, DA63, DA66, DA64