Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2017/2018

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

. kolo (podání přihlášek od do )

 1. Optimalizace ceny a kvality služeb spadajících do oblasti facility managementu

  Cílem disertační práce je nalézt optimální vztah mezi cenou a kvalitou vybraných FM služeb zajišťovaných outsourcingem nebo interními pracovníky pro podnik nebo pro veřejnou správu. Součástí práce bude řešení problematiky zavedení komplexního integrovaného FM a bariéry jeho zavedení v podnikatelské sféře nebo ve veřejné správě.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

2. kolo (podání přihlášek od 30.10.2017 do 11.12.2017)

 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Management rizik v ex-ante fázi stavebně investičních projektů

  Cílem disertační práce je kvalitativní a kvantitativní analýza rizik hodnocených v rámci předinvestiční (ex-ante) fáze stavebně investičních projektů. Výzkumným úkolem je zjistit a následně ověřit korelace a interakce mezi působením jednotlivých rizikových faktorů v rámci hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Předpokladem je také využití údajů z post auditů již realizovaných investičních projektů.

  Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.

 3. Optimalizace ceny a kvality služeb spadajících do oblasti facility managementu

  Cílem disertační práce je nalézt optimální vztah mezi cenou a kvalitou vybraných FM služeb zajišťovaných outsourcingem nebo interními pracovníky pro podnik nebo pro veřejnou správu. Součástí práce bude řešení problematiky zavedení komplexního integrovaného FM a bariéry jeho zavedení v podnikatelské sféře nebo ve veřejné správě.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

 4. Optimalizace ceny a kvality služeb spadajících do oblasti facility managementu

  Cílem disertační práce je nalézt optimální vztah mezi cenou a kvalitou vybraných FM služeb zajišťovaných outsourcingem nebo interními pracovníky pro podnik nebo pro veřejnou správu. Součástí práce bude řešení problematiky zavedení komplexního integrovaného FM a bariéry jeho zavedení v podnikatelské sféře nebo ve veřejné správě.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

 5. Optimalizace procesu hodnocení efektivnosti a rizik projektů velkého rozsahu

  Téma disertační práce je zaměřeno na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik projektů velkého rozsahu. Na základě podrobné analýzy současného stavu bude provedeno zhodnocení způsobů promítání dílčích dopadů těchto projektů do jejich ekonomického hodnocení a bude zpracován návrh případných změn či doplnění. Výsledky budou ověřeny na případové studii.

  Školitel: Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.

 6. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 7. Vliv finančního řízení dlouhodobého majetku na hospodaření stavebních podniků

  Dlouhodobý majetek s sebou nese nejen náklady na jeho pořízení, ale také náklady na opravy, údržbu či skladování. Pro hospodaření stavebního podniku je důležité vhodně řídit i tento druh majetku. Cílem práce by měl být prokázaný vliv finančního řízení na hospodaření stavebních podniků. Měl by být zpracován model, který by poukazoval na různé přístupy finančního řízení dlouhodobého majetku a zobrazoval by jejich dopad na hospodaření stavebních podniků.

  Školitel: Vítková Eva, Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 01.06.2017 do 31.07.2017)

 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DV81Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumucs2PovinnýzkP - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394078ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394078ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394078ano
DV73Prostorová ekonomikacs8VolitelnýzkP - 394080ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8VolitelnýzkP - 394080ano
DV79Finanční managementcs8VolitelnýzkP - 394172ano
DV74Inovační managementcs8VolitelnýzkP - 394172ano
DV76Krizový managementcs8VolitelnýzkP - 394172ano
DV80Teorie managementucs8VolitelnýzkP - 394172ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394079ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394079ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394079ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394079ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394079ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394079ano
DV77Management investičních projektůcs8VolitelnýzkP - 394081ano
DV78Projektový managementcs8VolitelnýzkP - 394081ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8VolitelnýzkP - 394081ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4078 0 DA58, DA61, DA62
4079 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4080 0 DV73, DV72
4081 0 DV77, DV78, ZQ61
4172 0 DV79, DV74, DV76, DV80