Detail předmětu

Technologie práce se zemními stroji

FSI-NT0Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje s vlastnostmi a rozdělením hornin podle těžitelnosti, se způsoby rozpojování zemin a s volbou nasazení jednotlivých zemních strojů podle druhu a rozsahu zemních prací. Dále seznamuje s ovládacími systémy a kontrolními prvky zemních strojů. Absolvování tohoto předmětu je povinné pro studenty, kteří se uchází o získání oprávnění k řízení zemních strojů.

Výsledky učení předmětu

Student je schopen posoudit vlastnosti zemin a použít vhodných strojů a technologií k jejich rozpojování a manipulaci. Dále je schopen obsluhovat a udržovat zemní stroje při dodržení bezpečnosti jejich provozu.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z fyziky, částí strojů a jejich mechanismů a fyziky materiálů.

Doporučená nebo povinná literatura

HADDOCK, Keith. Modern earthmoving machines. Hudson, Wis.: Iconografix, 2011. ISBN 1583882901. (EN)
VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)
MAZURKIEVIČ, Izidor, Ladislav GULAN a Gregor IZRAEL. Mobilné pracovné stroje: teória a konštrukcia základných modulov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3968-9. (SK)
ČSN EN 15573 - Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích, ČNI, 2009 (CS)
NERUDA, Jindřich. Harvestorové technologie lesní těžby. V Brně: Mendelova univerzita, 2013. ISBN 9788073758424. (CS)
VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikace hodnocení studenta: Písemná zkouška s následnou ústní zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem a úkolem předmětu je seznámení s vlastnostmi zemin a způsoby jejich rozpojování, s volbou vhodného stroje k provádění zemních prací. Dále se zásadami provozu zemních strojů z hlediska jejich obsluhy a údržby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu jsou aktivní prezence ve cvičení a vypracování příkladů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení zemin podle těžitelnosti, technické vlastnosti zemin.
2. Technologické rozdělení zemních strojů.
3. Technologie sestavy zemních strojů.
4. Sériové, paralelní a kombinované strojní sestavy.
5. Mechanické rozpojování hornin.
6. Zvláštní způsoby rozpojování hornin.
7. Pracovní schéma nakladačů, dozerů a rypadel.
8. Technologie práce nakladačů a dozerů.
9. Technologie práce rypadel.
10. Technologie práce univerzálních a ukončovacích strojů.
11. Technologie práce grejdrů.
12. Technologie zhutňování zemin, technologie práce vibračních válců.
13. Kontrola technického stavu, údržba a opravy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.a 2. týden: Stanovení třídy zeminy a technických vlastností.
3.a 4. týden: Návrh technologické sestavy strojů.
5.a 6. týden: Ukázka technologie práce nakladače a rypadla.
7.a 8. týden: Stanovení periodické údržby hnacího agregátu a podvozku.
9.a 10. týden: Stanovení periodické údržby hydraulického a brzdového systému.
11.a 12. týden: Ovládací a kontrolní systémy zemních strojů.
13. týden: Ukázka technologie práce vibračních válců.

eLearning