Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2

FAST-AH002Ak. rok: 2020/2021

• Konstrukční systémy vícepodlažních staveb: - stěnové systémy, Nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách, - systémy skeletové železobetonové monolitické, - kombinované systémy. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce - princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé stěny. Nosné: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové na ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové konstrukční řešení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je celková koncepce návrhu skeletové vícepodlažní stavby včetně kompletace projektové dokumentace pro její realizaci.

Prerekvizity

Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do pozemního stavitelství, třídění pozemních staveb, základní pojmy, koncepce navrhování pozemních staveb, modulová koordinace, důležitost práce s ČSN normami.
2. Požadavky na pozemní stavby, vnější vlivy působící na stavby. Konstrukční systémy, třídění, principy a technologie, zajištění prostorové tuhosti, zatížení, stabilita.
3. Rozdělení na konstrukční díly, rozdělení na konstrukční prvky, jejich vzájemné vazby, základní materiály ve stavebnictví, jejich vlastnosti a možnosti použití. Požadavky na konstrukce - funkční, konstrukční a materiálové; princip zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
4. Konstrukční systémy – stěnové zděné - konstrukční a materiálové požadavky, zdivo cihelné a tvárnicové (druhy a materiály tvárnic, vazby, únosnost, dotvarování a sedání zdiva) a druhy malt.
5. Zdivo kamenné a smíšené – materiálové řešení, vlastnosti a konstrukční principy, otvory v nosných stěnách, překlady nad otvory.
6. Konstrukční systémy – stěnové - monolitické betonové, montované. Vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
7. Stropní konstrukce – přehled, požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce monolitické. Věnce – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
8. Stropní konstrukce – montované železobetonové a keramické - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
9. Stropní konstrukce – montované dřevěné, ocelové a kombinované druhy - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
10. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy - konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty.
Halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující (balkony, lodžie, pavlače, terasy, akrýře, římsy) materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Svislé nenosné stěny, požadavky na příčky. Příčky zděné, monolitické, montované, skleněné a pohyblivé. Nosné a nenosné části budov – vzájemné vztahy, dilatační spáry – druhy, materiálové a konstrukční řešení.
13. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení.

Cíl

Všeobecné požadavky a členění konstrukcí spojujících různé úrovně.
Základní orientace v navrhování svislých nosných konstrukcích skeletových systémů občanských a průmyslových budov.
Základní přehled v oblasti řešení vícepodlažních budov.
Seznámení s fázemi výstavby a požadavky na dokumentaci staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor