Detail předmětu

Etika v podnikání

FAST-TY53Ak. rok: 2020/2021

Vývoj etiky ve filozofii, nové koncepce etiky, etika a morálka, společenské události a etika, vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus, úvod do etiky managementu, manažer a etika, strategie firmy a etika, etika ve filozofii firmy, etika ve firemní kultuře, zavedení etiky do podnikání, principy a úskalí její implementace, osobnost manažera, morální stadia vývoje osobnosti, role manažera v rozvoji etiky, příklady aplikace etických principů do podnikání, rozpoznání etiky na bázi etického a neetického jednání, provázanost filozofické etiky s aplikovanou etikou v podnikání, etický auditing firem, argumenty pro zavedení etiky do podnikání.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", proto se k jeho studiu nepožadují žádné další technické a ekonomické znalosti, vítána je znalost základů práva, psychologie, sociologie, filozofie, event. historie, zájem o etická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení etiky s ekonomií, základní penzum z psychologie a sociální psychologie.

Doporučená nebo povinná literatura

ARZENBACHER, Arno: Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0953-1.
LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání. M01 Nástin etiky, M02 Etická firemní strategie, M03 Implementace etiky. Brno: FAST, 2007.
BRÁZDOVÁ, D.: Zásady společenského chování. Praha: ROAD, 1991.
ŠRONĚK, I.: Etika a etiketa v podnikání. Praha: Management Press., 1995.
KÁRNÍKOVÁ, Jitka: Etika v podnikání a řídící práci. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-524-7.
KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J.: Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 1999.
RIEGEL, Karel: Etika a psychologie v podnikání. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1118-X.
BEDRNOVÁ, Eva a NOVÝ, Ivan: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Etika a filozofie, vývojový přehled.
2. Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky.
3. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku.
4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus.
5. Směry v etice: ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
6. Základní prvky etických teorií. Firemní kultura a identita. Význam etiky pro ekonomické přemýšlení.
7. Vztah mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Etika řízení lidí, osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky manařera.
8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Integrace etiky do podnikání. Společenská odpovědnost firem.
9. Manažer a etika - perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera.
10. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Začlenění etiky do firemní strategie.
11. Etický kodex. Etický auditing firmy. Příklady etických kodexů. Neetické projevy jednání.
12. Praktické aspekty etiky, etické prvky ve stragegickém plánování. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie.
13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor