Detail předmětu

Technologie staveb I

FAST-TW01Ak. rok: 2020/2021

Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány.
Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stvební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb I získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby, konkrétně o procesech zemních prací, spodní stavby a hrubé vrchní stavby.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad objektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Prof. Musil, Ing. Tuza: Ateliérová tvorba – stavebně technologické projekty. CERM Brno, 1992. ISBN 80-214-0335-7. (CS)
Prof.Jarský, Prof. Musil: Příprava a realizace staveb. CERM Brno, 2003. ISBN 80-7204-282-3. (CS)
Mgr. Petr Lízal, CSc. a kolektiv: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, Úvod do technologie, hrubá spodní stavba. CERM Brno, 2003. ISBN 80-214-2536-9. (CS)
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. a kolektiv: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, část 2 Hrubá vrchní stavba. CERM, 2003. ISBN 80-214-2873-2. (CS)
Ing. Radka Kantová a kolektiv pracovníků TST: Technologie staveb I, průvodce předmětem TW01 a zpřístupněné opory předmětů AW51,BW01,BW51,BW04. intranet FAST, studijní opora, 2011. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
Prof. Zapletal, Prof. Musil a kol.: Technologie staveb – dokončovací práce. 0.
Prof. Musil, Ing. Henková, Ing. Nováková: Technologie pozemních staveb, Návody do cvičení. CERM Brno, 1992. ISBN 80-214-0490-6. (CS)
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. CERM, 2007.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb, zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
2. Příprava výstavby, staveniště, úvod do stavebně technologického projektování.
3. Procesy zemních prací, způsoby a postupy jejich provádění, volba mechanizace, časový plán.
4. Procesy zakládání staveb, technologické zásady a postupy provádění základů.
5. Bednění betonových konstrukcí – zásady návrhu, statického posouzení a realizace.
6. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí.
7. Betonářské procesy, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
8. Zdící procesy, zásady provádění zdiva, organizační a časová struktura procesu.
9. Montáž dřevěných konstrukcí, provádění krovů, ochrana dřeva proti ohni a škůdcům.
10. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
11. Zřizování obvodových a střešních plášťů budov.
12. Provádění skládaných krytin, kontrola jakosti , provádění klempířských prací včetně plechových krytin.
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní a ochranná lešení, pracovní postupy a zásady montáže.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat jednotlivé vybrané procesy hrubé spodní a hrubé vrchní stavby v praxi a na praktických příkladech řešit konkrétní problémy Předmět se zabývá metodami a postupy optimální tvorby vybraných výrobních procesů stavby a rovněž objasňuje technologické, časové a zdrojové modelování výrobních procesů. Zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stavební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i environmentální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor