Detail předmětu

Diplomový seminář I (R)

FAST-CW17Ak. rok: 2020/2021

Předmět shrnuje získané poznatky při studiu oboru Realizace staveb. Výstupem je semestrální práce, která obsahuje vybrané části stavebně technologické studie zhotovitele stavby, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce a odborné praxi studenta.Důraz je kladen na získání znalostí z oblasti modelování hlavních technologických etap výstavby, časového a finančního plánu stavby a návrhu koncepce zařízení staveniště s ohledem na kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky při výstavbě.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Diplomový seminář I (R), tedy získá a rozšíří si znalosti pro zpracování dokumentace předvýrobní přípravy na konkrétním zadaném stavebním objektu nebo stavbě a to především z pohledu dodavatele stavby.

Prerekvizity

Znalosti především z oblastí navrhování staveb,technologie staveb, stavebně technologického projektování, počítačové podpory ve stavebnictví,ekonomických nástrojů řízení stavební výroby a projektové řízení staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Jarský, Č., Musil, F., Svoboda, P., Lízal, P., Motyčka, V., Černý, J.: Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb. Cerm,s.r.o.Brno, 2003.
Motyčka,V.,Kovářová,B.: Stavebně technologické projektování, průvodce studiem. VUT v Brně, FAST, 2008.
Ladra, J., Musil, F., Pospíchal, V., Svoboda, P.: Technologie staveb II, Realizace železobetonové monolitické konstrukce budov. ČVUT v Praze,, 2002.
Lízal,P., a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Cerm,s.r.o.Brno, 2003.
Makýš, O., Makýš, P.: Stavenisková prevázdka, zariadenie staveniska. STU v Bratislavě, 2003.
Makýš, O., Makýš, P.: Projekt organizácie výstavby. STU v Bratislavě, 2005.
Motyčka,V. a kol.: Technologie staveb I, Technologie stavebních procesů,část 2. Cerm,s.r.o.Brno, 2005.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem předmětu je studentům předat znalosti pro zpracování dokumentace předvýrobní přípravy na konkrétním zadaném stavebním objektu nebo stavbě a to především z pohledu dodavatele stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor