Detail předmětu

Logistická koncepce řízení

FP-SlkrKAk. rok: 2020/2021

Podniky dnes stále ve větší míře působí v globálním prostředí, což způsobuje, že struktura a počet subjektů mezi podnikem a jeho obchodními partnery se neustále prodlužuje a stává se nákladnější a složitější. Aby byl podnik schopen plně využít všech příležitostí, potřebuje efektivní, flexibilní, odolný logistický systém. Logistické řízení se prostřednictvím nejen jednotlivých druhů dopravy, manipulace, ale i díky požadavkům na efektivní způsob řízení síťových dodavatelských struktur, které vedou k požadavku zajištění vysokého standardu úrovně kvality služeb, dostává do popředí zájmů jak odborné veřejnosti, tak i praxe.
Předmět se zaměřuje na rozvoj komplexního logistického řízení podniku, které opouští individuální úroveň řízení logistiky, materiálových, informačních, datových či finančních toků a z podnikové úrovně se přesouvá na hierarchicky vyšší úroveň řízení logistických řetězců či sítí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni aktivně se podílet na formulaci a tvorbě logistické koncepce podniku. Studenti budou mít znalosti principů a forem uspořádání logistických struktur vč. způsobů jejich řízení nezbytných pro podporu zajišťováni hodnoty ať již finálnímu zákazníkovi nebo jednotlivým uživatelům.
Klíčové znalosti předmětu jsou kombinací přístupů řízení produktově orientovaných koncepcí (Right Chain metodologie) a strategií (Postopoment); integrované logistické koncepce, ale i přístupů naplňování a řízení lean, agile, leanagile či sustainable logistických struktur.
Důraz je kladen na kontinuální a kritické vyhodnocování logistické koncepce podniku a jejich aktualizace v souladu s nastupujícími trendy Průmyslu 4.0; SMART či přístupy autonomní logistiky.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti a dovednosti z: koncepčně strategické oblasti předmětů (Strategický management, Strategický marketing a rozvoj podnikání, Řízení společenské odpovědnosti podniku), kategorie předmětů hodnotové orientace (Strategické řízení výroby, Service Design Management) a průřezové oblasti (Management informačních systémů).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování vychází a jsou popsány v Úplném znění studijního a zkušebního řádu (článek 7).
Přednášky předmětu jsou založeny na kombinaci receptivních výukových metod s aktivizačními prvky. Naopak cvičení využívají samostatné práce studentů a jsou realizována kombinací použití metod problem based learning (PBL), project based learning (PRBL) nebo situačních (tzv. případových) metod vedoucích k dialogu či k aktivní týmové diskuzi.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založeno na systematické a průběžné práci studentů. Hodnocení je založeno na semestrálním projektu, případové studii, řešení témat na cvičení/přednášek, doplňkových aktivit a písemné zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Logistická koncepce řízení. Dekompozice logistické koncepce v podniku. Vazby logistické koncepce na strategické řízení podniku. Postupy, kroky, tvorba a implementace logistické koncepce.
2. Síťové prostředí. Channel Management. Logistické struktury. Logistický řetězec a jeho dekompozice. Základní dodavatelský řetězec a jeho další generace. Typologie modelů dodavatelského řetězce. Logistické sítě. Specifika a podmínky řízení logistických struktur v různém odvětví.
3. Atributy logistického řízení. Metody a způsoby návrhu a změny řízení logistických struktur. Požadavky dlouhodobé koncepce řízení, udržitelné síťové struktury a dodavatelské řetězce.
4. Kategorizace přístupů logistického řízení podniku. Tradiční přístupy. Individuální přístupy. Společné přístupy, spolupráce, strategické partnerství (Partner Relationship Management). Společné přístupy tvorby logistické koncepce. Kombinované přístupy.
5. Produktově orientovaná logistická koncepce. Prognosticky orientované řízení (POS). Poptávkově orientované řízení. Strategie postponement. Strategie intenzivní, exkluzivní a selektivní distribuce.
6. Integrovaná logistická koncepce. Struktura, prvky a vazby integrované logistické koncepce.
7. Hodnotově orientované přístupy (Value Management). Struktura, prvky a vazby Management of Value (MoV) při tvorbě logistické koncepce.
8. Štíhlé logistické řízení. Struktura, prvky a vazby štíhlé logistické koncepce.
9. Agilní logistické řízení. Struktura, prvky a vazby agile management při tvorbě logistické koncepce. Řízení odolných-agilních a udržitelných dodavatelských/logistických řetězců.
10. Vývojové směry logistického řízení. Průmysl 4.0. SMART. Autonomní logistika a problémové oblasti.

Cíl

Koncepce a systémy logistického řízení podniku a dodavatelských struktur je klíčovou interdisciplinární oblastí řízení každého podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty s kategoizací, možnostmi formulace, tvorby a naplňování logistické koncepce podniku bez ohledu na hodnotovou orientaci firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, ale doporučovaná. Naopak účast na cvičeních je povinná a slouží k syntéze komponent logistického řízení a procvičování dílčích otázek a témat tvorby logistické koncepce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning