Course detail

FP-SlkrKAcad. year: 2020/2021

Podniky dnes stále ve větší míře působí v globálním prostředí, což způsobuje že struktura a počet subjektů mezi podnikem a jeho obchodními partnery se neustále prodlužuje a stává se nákladnější a složitější. Aby byl podnik schopen plně využít všech příležitostí, potřebuje efektivní, flexibilní, odolný logistický systém. Logistické řízení se prostřednictvím nejen jednotlivých druhů dopravy, manipulace, ale i díky požadavkům na efektivní způsob řízení síťových dodavatelských struktur, které vedou k požadavku zajištění vysokého standardu úrovně kvality služeb, dostává do popředí zájmů jak odborné veřejnosti, tak i praxe.
Předmět se zaměřuje na rozvoj komplexního logistického řízení podniku, které opouští individuální úroveň řízení logistiky, materiálových, informačních, datových či finančních toků a z podnikové úrovně se přesouvá na hieraricky vyšší úroveň řízení logistických řetězců či sítí.

Learning outcomes of the course unit

Studenti budou schopni aktivně se podílet na formulaci a tvorbě logistické koncepce podniku. Studenti budou mít znalosti principů a forem uspořádání logistických struktur vč. způsobů jejich řízení nezbytných pro podporu zajišťováni hodnoty ať již finálnímu zákazníkovi nebo jednotlivým uživatelům.
Klíčové znalosti předmětu jsou kombinací přístupů řízení produktově orientovaných koncepcí (Right Chain metodologie) a strategií (Postopoment); integrované logistické koncepce, ale i přístupů naplňování a řízení lean, agile, leanagile či sustainable logistických struktur.
Důraz je kladen na kontinuální a kritické vyhodnocování logistické koncepce podniku a jejich aktualizace v souladu s nastupujícími trendy Průmyslu 4.0; SMART či přístupy autonomní logistiky.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Metody vyučování vychází a jsou popsány v Úplném znění studijního a zkušebního řádu (článek 7).
Přednášky předmětu jsou založeny na kombinaci receptivních výukových metod s aktivizačními prvky. Naopak cvičení využívají samostatné práce studentů a jsou realizována kombinací použití metod problem based learning (PBL), project based learning (PRBL) nebo situačních (tzv. případových) metod vedoucích k dialogu či k aktivní týmové diskuzi.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Hodnocení předmětu je založeno na systematické a průběžné práci studentů. Hodnocení je založeno na semestrálním projektu, případové studii, řešení témat na cvičení/přednášek, doplňkových aktivit a písemné zkoušce.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Logistická koncepce řízení. Dekompozice logistické koncepce v podniku. Vazby logistické koncepce na strategické řízení podniku. Postupy, kroky, tvorba a implementace logistické koncepce.
2. Síťové prostředí. Channel Management. Logistické struktury. Logistický řetězec a jeho dekompozice. Základní dodavatelský řetězec a jeho další generace. Typologie modelů dodavatelského řetězce. Logistické sítě. Specifika a podmínky řízení logistických struktur v různém odvětví.
3. Moderní atributy logistických struktur. Metody a způsoby návrhu a změny řízení logistických struktur. Požadavky dlouhodobé koncepce řízení, udržitelné síťové struktury a dodavatelské řetězce.
4. Kategorizace přístupů logistického řízení podniku. Tradiční přístupy. Individuální přístupy. Společné přístupy, spolupráce, strategické partnerství (Partner Relationship Management). Společné přístupy tvorby logistické koncepce. Kombinované přístupy.
5. Produktově orientovaná logistická koncepce. Prognosticky orientované řízení (POS). Poptávkově orientované řízení. Strategie postponement. Strategie intenzivní, exkluzivní a selektivní distribuce.
6. Integrovaná logistická koncepce. Struktura, prvky a vazby integrované logistické koncepce.
7. Hodnotově orientované přístupy (Value Management). Struktura, prvky a vazby Management of Value (MoV) při tvorbě logistické koncepce.
8. Štíhlé logistické řízení. Struktura, prvky a vazby štíhlé logistické koncepce.
9. Agilní logistické řízení. Struktura, prvky a vazby agile management při tvorbě logistické koncepce. Řízení odolných-agilních a udržitelných dodavatelských/logistických řetězců.
10. Vývojové směry logistického řízení. Průmysl 4.0. SMART. Autonomní logistika a problémové oblasti.

Aims

Koncepce a systémy logistického řízení podniku a dodavatelských struktur je klíčovou interdisciplinární oblastí řízení každého podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty s kategoizací, možnostmi formulace, tvorby logistické koncepce podniku bez ohledu na hodnotovou orientaci firmy.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná, ale doporučovaná. Naopak účast na cvičeních je povinná a slouží k syntéze komponent logistického řízení a procvičování dílčích otázek a témat tvorby logistické koncepce.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 2. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer