Detail předmětu

Integrace IS s využitím platformy postrelačních databází

FP-IISAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je pochopení problematiky integrace informačních systémů mezi sebou, s využitím produktů Caché a Ensemble od firmy Intersystems. Posluchači získají základní znalosti práce s objektovými databázemi, pochopí práci s objekty. Pomocí nástroje Ensemble se seznámí s vytvářením metasystémů, které umožňují propojovat více systémů. Během semestru řeší souhrnný příklad, který demonstruje problematiku integrace a možnosti Ensemble. Na výuce předmětu participují lektoři z české pobočky firmy Intersystems.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Posluchači získají znalosti práce s jedním z významných produktů na poli integrace informačních systémů, které se převážně používají v bankovnictví, zdravotnictví a pro zpracování big data. Posluchači budou schopni samostatně pracovat s produkty Caché a Ensemble, a pomocí nich vytvářet integrační podnikovou platformu, provádět analýzy dat a vytvářet výstupy vhodné pro management firmy.

Prerekvizity

Je očekávána základní znalost datového modelování, relačních datových modelů a jazyka SQL, a základy algoritmizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv autorů. Caché - Databáze postrelačního typu a tvorba aplikací. Computer Press 2005.
Intersystems. Interní školící materiály
EMBLEY, D: Object Database Development: Concepts and Principles.Addison-Wesley; 1st edition ISBN-13: 978-0201258295

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je kombinací prezentace teoretických poznatků a jejich praktického aplikování na příkladech. V průběhu semestru posluchači zpracovávají souhrnný projekt pod vedením učitele, a postupně v něm rozšiřují funcionalitu tak, aby si stálých opakováním zafixovali základní pojmy a postupy řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Posluchači jsou hodnoceni na základě zpracování celosemestrálního projektu. Předmět je volný, nabízený v rámci všech studijních programů VUT, a je hodnocen pouze zápočtem za absolvování kurzu a odevzdání celosemestrálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Úvod do problematiky integrace systémů
2 Úvod do problematiky objektových datových modelů
3 Představení databáze Caché
4 Představení Enseble
5 Základní schema produkce
6 Vytvoření vstupních services, adaptéry
7 Vytvoření procesu
8 Vytvoření operací
9 Práce s SQL
10 Metriky
11 Tvorba dashboard
12 Prezentace projektu
13 Zápočet

Cíl

Cílem předmětu je pochopit problematiku integrace informačních systémů a poznat jeden z nástrojů, které se v této oblasti používají. Posluchači budou pracovat s produkty Caché a Ensemble, a pomocí nich vytvářet integrační podnikovou platformu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět vyžaduje vlastní zájem posluchačů, který je při výběru předmětu předpokládán. Výuka je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor