Detail předmětu

Úvod do IS/ICT

FP-VTAk. rok: 2020/2021

Předmět Úvod do IS/ICT je zaměřen na získání základních poznatků teoretického i praktického charakteru včetně manažerských dovedností v oblasti informačních a komunikačních systémů. Jsou poskytnuty informace z oblasti základní architektury systémů a sítí elektronické komunikace, jednotlivých komponentů síťové infrastruktury, i z teorie logických systémů. Z praktické stránky budou řešeny úkoly zaměřené na návrh sítě dle konkrétních požadavků, spojené s průzkumem trhu i ekonomickým zhodnocením a zpracováním dokumentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základ znalostí o elektronických informačních a komunikačních systémech.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

JORDÁN, V. a ONDRÁK, V. Infrastruktura komunikačních systémů I: Univerzální kabelážní systémy. 2. rozš. vyd. Brno: CERM, Akademické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-214-5115-5. (CS)
SEIFERT, R. The Switch Book – The Complete Guide to LAN Switching Technology. John Wiley & Sons, ISBN 0-471-34586-5, USA, 2000. (CS)
JORDÁN, V. a ONDRÁK, V. Infrastruktura komunikačních systémů II: Kritické aplikace. 2. rozš. vyd. Brno: CERM, Akademické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-214-5240-4 (CS)
KŘÍŽ, J. a SEDLÁK, P. Audiovizuální a datové konvergence. Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-784-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška - ústní výklad problematiky s využitím audiovizuálních pomůcek
Cvičení - řešení praktických úkolů z probírané problematiky

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat:
zápočet – splnění následujících požadavků:
- plnění individuálních úkolů / písemných prací s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
závěrečná zkouška – praktická a volitelná ústní část - praktická část musí být hodnocena alespoň "dostatečně - E", aby byl absolvent úspěšný,
- praktická - odevzdání projektu návrhu síťové infrastruktury, bodové hodnocení max. 75 bodů ze 100,
- ústní – volitelná část, která následuje pouze po úspěšném absolvování praktické části (alespoň 50 bodů, tj. "dostatečně - E"), pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu, bude položeno min. 5 otázek.
CELKEM max. 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Infrastruktura elektronických komunikačních sítí - základní pojmy a definice, typy přenosových prostředí, metody a principy přenosu informace, vrstvové modely elektronických komunikačních systémů, úvod do fungování technologií. Metalické kabelové prostředí – charakteristika, kabely, konektory, adaptéry. Optické kabelové prostředí – charakteristika, kabely, konektory, adaptéry. Ostatní prvky pasivní komunikační infrastruktury - datové rozvaděče, přepojovací panely, optické vany, zemnění, prvky pro organizaci rozvodů - nosné prvky, organizéry, chráničky, žlaby, trubky, svazovací pásky, aj.
2. Úvod do metod projektování infrastruktury komunikačních systémů – kabelážní systémy (páteřní, horizontální a pracovní sekce), přepojovací uzly, koncová zařízení. Management úkolů projektování sítí – normy, návrh a umístění rozvaděčů, plánování přenosových kapacit páteřních vedení, značení, způsoby vedení tras kabelových rozvodů, zónová řešení, vysokohustotní systémy. Ekonomické, spolehlivostní a bezpečnostní aspekty projektování sítí.
3. Kritická komunikační infrastruktura státu/podniku – základní pojmy, požadavky, definice MCN (Mission Critical Network) a NISS (Network Infrastructure Security Solution), aspekty průmyslového prostředí. Kritické komunikační systémy - základní a rozšířené požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie a redundance, synchronizace, systémy managementu, speciální materiály pasivní vrstvy a speciální aktivní prvky pro CCI.
4. Digitální systémy pro zpracování informace – digitalizace, konvergence, digitální obsah, digitální gramotnost, digitální transformace. Informace - bit, číselné soustavy, logické funkce, logické členy a základní logické obvody, aplikace zákonů Booleovy algebry. Logické obvody - kombinační obvody, sekvenční obvody.
5. Architektura výpočetních systémů – procesory, paměti, grafická rozhraní, komunikační rozhraní, napájení, chlazení. Architektura PC, serverů a aktivních síťových prvků.

Cíl

Poskytnutí základních informací a získání úvodních praktických a manažerských dovedností z oblasti informačních a komunikačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání individuálních úkolů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning