Detail předmětu

Vybrané metody zpravodajské analýzy Competitive Intelligence

FP-PvmzPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku vyhodnocování informací ze získaných dat, údajů a útržků informací z konkurenčního prostředí specializovaným útvarem Competitive Intelligence daného podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody získávání a vyhodnocení informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Studenti se seznámí se softwarovými nástroji užívanými v Competitive Intelligence.

Prerekvizity

Znalost základů organizace a manažerských funkcí podniku, základy práce na PC a znalost práce s Internetem.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Competitive Intelligence. VUT v Brně. Učební texty vysokých škol. Brno: CERM, a.s., 2012. ISBN 978-80-214-4613-7. (CS)
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování podniku. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-113-9. (CS)
FULD, L. M. The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analyting, and Using Information about your Competitors. ISBN 0-471-58508-4. (CS)
CARR, M. M. Super Searchers on Competitive Intelligence: The online and offline secrets of TOP CI researchs.ISBN 0-910965-64-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce..

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Definování zpravodajského problému
3. Vytvoření konceptuálního
4. Výběr vhodné metody
5. Rozklad a Vizualizace
6. Metody časové
7. Softwarová podpora analytické práce – 1. část
8. Softwarová podpora analytické práce – 2. část
9. Analýza zpochybnění
10. Organizace analytického týmu
11. Řešení konfliktů v analytickém týmu
12. Podpora rozhodování
13. Nové přístupy ke zpravodajské analýze

Cíl

Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního zpracování získaných údajů, dat a informací pomocí jednotlivých metod zpravodajské analýzy. Studenti by měli být schopni ze získaných informací vytvořit přidanou hodnotu a sestavit zpravodajskou zprávu sloužící jako podklad pro strategické rozhodování vrcholového vedení podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor