Detail předmětu

Podniková infrastruktura

FP-MpinKAk. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o principech a přístupech k analýze, návrhu a řízení podnikové komunikační infrastruktury a o možnostech její realizace v podniku. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti projektovaných řešeních komunikační infrastruktury podniku a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence: rozhodování systémových návrzích a projektovaných řešeních komunikační infrastruktury podniku a jejich technických a technologických aspektech

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Kritická infrastruktura vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 2.ročník LS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4.
Jordán V a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů III., Integrovaná podniková infrastruktura, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, ISBN 978-80-214-5241-1
Normy: ČSN EN 50173, 50174

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je prováděna pouze formou přednášek. Na nich jsou prováděny i rozbory případových studí.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postupy plánování podnikové komunikační infrastruktury (PKI), vstupní analýzy, algoritmy, technologicko-technické prostředky.
2. Projekt PKI – související normy, technické vyhlášky a zákony
3. Projekt PKI – cíl projektu, vstupní požadavky investora, jejich analýza, definice pojmů, změnové postupy
4. Projekt PKI – analýza a systémový návrh, model řešení PKI
5. Projekt PKI – blokové schéma PKI, propojení jednotlivých prvků, počty kanálů a portů, šířky pásma, požadavky na přenosové technologie
6. Projekt PKI – volba řešení a její zdůvodnění, návrh řešení
7. Řešení horizontální i páteřní sekce a centrálních uzlů PKI, řešení klíčových uzlů
8. Specifikace designu a materiálů subsystémů PKI (uzly, linky, kanály AP atd.)
9. Rozpočty, koordinace s jinými subsystémy a profesemi
10. a 11. Harmonogramy řešení, technické zprávy
12. a 13. Metody srovnání systémů prořízení PKI, způsob zapracování výsledku hodnocení do zadání výběrových řízení

Cíl

Předmět je zaměřen na problematiku podnikové komunikační infrastruktury, analýzu požadavků na tuto infrastrukturu, jejich definicí, metody řešení návrhů infrastruktury i získání praktických dovedností s jejich návrhem. Studenti získají celkové znalosti o principech řešení podnikové komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu komunikační infrastruktury v podniku. Rovněž získají praktické dovednosti se zpracováním dokumentace pro zadávání zakázek a vyhodnocením nabídek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor