Course detail

Corporate Infrastructure

FP-MpinKAcad. year: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o principech a přístupech k analýze, návrhu a řízení podnikové komunikační infrastruktury a o možnostech její realizace v podniku. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních systémů.

Learning outcomes of the course unit

Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti projektovaných řešeních komunikační infrastruktury podniku a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence: rozhodování systémových návrzích a projektovaných řešeních komunikační infrastruktury podniku a jejich technických a technologických aspektech

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4.
Jordán V a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů III., Integrovaná podniková infrastruktura, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, ISBN 978-80-214-5241-1
Normy: ČSN EN 50173, 50174

Planned learning activities and teaching methods

Výuka je prováděna pouze formou přednášek. Na nich jsou prováděny i rozbory případových studí.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Postupy plánování podnikové komunikační infrastruktury (PKI), vstupní analýzy, algoritmy, technologicko-technické prostředky.
2. Projekt PKI – související normy, technické vyhlášky a zákony
3. Projekt PKI – cíl projektu, vstupní požadavky investora, jejich analýza, definice pojmů, změnové postupy
4. Projekt PKI – analýza a systémový návrh, model řešení PKI
5. Projekt PKI – blokové schéma PKI, propojení jednotlivých prvků, počty kanálů a portů, šířky pásma, požadavky na přenosové technologie
6. Projekt PKI – volba řešení a její zdůvodnění, návrh řešení
7. Řešení horizontální i páteřní sekce a centrálních uzlů PKI, řešení klíčových uzlů
8. Specifikace designu a materiálů subsystémů PKI (uzly, linky, kanály AP atd.)
9. Rozpočty, koordinace s jinými subsystémy a profesemi
10. a 11. Harmonogramy řešení, technické zprávy
12. a 13. Metody srovnání systémů prořízení PKI, způsob zapracování výsledku hodnocení do zadání výběrových řízení

Aims

Předmět je zaměřen na problematiku podnikové komunikační infrastruktury, analýzu požadavků na tuto infrastrukturu, jejich definicí, metody řešení návrhů infrastruktury i získání praktických dovedností s jejich návrhem. Studenti získají celkové znalosti o principech řešení podnikové komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu komunikační infrastruktury v podniku. Rovněž získají praktické dovednosti se zpracováním dokumentace pro zadávání zakázek a vyhodnocením nabídek.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-KS Bachelor's

    branch BAK-MIn-KS , 3. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer