Detail předmětu

Obchodní angličtina

FEKT-HBENAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech. Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- orientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům,
- porozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu,
- hovořit o probraných ekonomických tématech,
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu v praxi, např. při simulaci obchodních jednání nebo v obchodní korespondenci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvování předmětu Praktická angličtina 2. Studenti jsou schopni: - používat gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětů, na něž navazuje, - aplikovat znalosti formálního i neformálního stylu v písemném projevu, - použít různé jazykové prostředky k popisu osob a míst, - vyjmenovat a popsat různé volnočasové aktivity a sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších souvislostech, - charakterizovat různá zaměstnání, - komunikovat v situacích spojených s cestováním, - diskutovat o problémech turistického průmyslu, - vyjádřit svůj názor na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média, - popsat v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl, - vyjmenovat různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlit souvislosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Trappe, Tonya, and Graham Tullis. Intelligent Business Upper Intermediate. Coursebook. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.
Johnson, Christine, and Irene Barrall. Intelligent Business Upper Intermediate. Skills Book. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.
MacKenzie, Ian. English for Business Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use Upper Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Pile, Louise. Intelligent Business Upper Intermediate. Workbook. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.
Trappe, Tonya, and Graham Tullis. Intelligent Business Upper Intermediate. Style Guide. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá ze zápočtového testu a zkoušky.
Zápočet - studenti musí složit písemný zápočtový test z probraného učiva. Maximální počet bodů v testu je 40, minimální 24.
Zkouška - sestává ze dvou částí – z poslechu a odborného textu. Za každou část zkoušky může student obdržet max. 30 bodů. Do zkoušky se započítávají i body získané v testu. Maximální počet bodů za zkoušku je 100.

Zápočet i zkouška jsou založeny na učivu probíraném v průběhu semestru a na základní literatuře.
Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

V průběhu semestru budou probrána následující témata:

I. Obchodní praxe:
1. Nábor zaměstnanců: jednotlivé fáze náboru, pohovor s uchazeči, žádost o zaměstnání
2. Podnikový management: manažerské funkce, charakteristika dobrého manažera, manažerské dovednosti
3. Strategická spojení: akvizice, fúze, budování obchodních vztahů
4. Vyjednávání: kladení otázek, rozvíjení strategie BATNA (nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě), nabízení, smlouvání
5 Projektový management: fáze, úkoly v rámci každé fáze, možná rizika
6 Týmová spolupráce: týmové role, budování efektivního týmu s adekvátní komunikací a spoluprácí jeho členů
7 Pracovní porady: důvody ke svolání porady, typy porad, techniky porad, vedení porady
8 Manažerská informatika: zavádění nové technologie, zakládání podnikové webové stránky, výběr nového dodavatele
9 Reklama: definice cílové skupiny, vytváření reklamního sloganu, pověření reklamní agentury, schválení návrhu, výběr komunikačního media
10 Propagace nového produktu/služby: potenciální zákazníci, jedinečné vlastnosti, soutěž

II. Obchodní jednání v kontextu kulturních rozdílů:
1. Vedení podniku: lineárně aktivní vs. multiaktivní vs. reaktivní kultura
2. Týmová spolupráce: individualistická vs. kolektivistická kultura
3. Přístup k času - prezentace a porady: monochronní vs. synchronní kultura
4. Smouvání a vyjednávání: kultura zaměřená na smlouvu vs. kultura zaměřená na vztahy
5. Obchodní vztahy a nezávazná společenská konverzace: specifická vs. difuzní kultura
6. Postoj ke kritice: specifická vs. difuzní kultura
7. Postoj k riziku: kultura vyhýbající se riskování vs. kultura neobávající se riskování
8. Funkce předsedy: kultura zaměřené na dohodu vs. kultura zaměřená na výsledek
9. Prezentování: kultura zaměřená na obsah vs. kultura zaměřená na styl; kultura zaměřená na nízký kontext vs. kultura zaměřená na vysoký kontext
10. Styl kladení otázek: přímá vs. nepřímá kultura

Cíl

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby,
- aplikaci zásad cizojazyčné korespondence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning