Detail předmětu

Řízení projektu a profesionální etika

FA-ESPZAk. rok: 2020/2021

Poskytnout studentům vybrané informace o platné právní úpravě výkonu povolání autorizovaného architekta a vztahů s tím souvisejících. Seznámit studenty s obsahem stavebního zákona (stavba, změna stavby, drobná stavba, jednoduchá stavba, stavba dočasná a trvalá) a základními pravidly při územním a stavebním řízení, ohlašování drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací a se zásadami výkonu státního stavebního dohledu. Informovat o vybraných otázkách stavebního práva, např. o odstraňování staveb, způsobech vyvlastnění pro účely výstavby a o přestupcích a správních deliktech na úseku stavebního řádu.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Základní orientace z oblasti umísťování, povolování a užívání staveb a jejich změn a dále znalosti z oblasti územního plánování.

Prerekvizity

Základní orientace v oblasti veřejné správy, její rozčlenění na státní správu a na samosprávu, subjekty státní správy a formy realizace veřejné správy a dále základní znalosti z oblasti územního plánování.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal, Mareček,Vobořil : Stavební zákon s komentářem, související a prováděcí předpisy
Vobořil, Vlk : Obecné technické požadavky na výstavbu
JUDr. Šlauf a kol.: Správní řád
Zák. č. 360/1992 Sb. v pl. znění

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška v rámci státní závěrečné zkoušky

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Ochrana vody, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesního fondu
Obecně technické požadavky na výstavbu, povolování výjimek z vyhlášky č. 137/98 Sb.
Zákon č. 360/92 Sb. v platném znění
Vnitřní předpisy Komory autorizovaných architektů
Autorská práva
Vybrané otázky finančního práva - daňová soustava
Zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž
Vybrané otázky pracovního práva - vznik, změna, zánik pracovněprávního vztahu
Pojmenované smlouvy dle občanského a obchodního zákoníku užívané v procesu výstavby
Katastr nemovitostí, zápisy vlastnických práv
Živnostenský zákon - druhy živností
Občanský zákoník - věcná páva
Veřejný ochránce práv, odpovědnost za škodu dle z.č. 82/1998 Sb.

Cíl

Cílem předmětu je dále seznámit studenty se základními pravidly obecného správního řízení, instituty přezkoumávání správních rozhodnutí dle platné právní úpravy obsažené ve správním řádu. Obsahem je i základní informace o umísťování a projektování staveb z hlediska požadavků obsažených ve vyhl. č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška – bez formy nahrazení zameškané výuky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor