Detail předmětu

Stavební materiály a technologie

FA-ESMTAk. rok: 2020/2021

Pro studenty, budoucí architekty, jsou znalosti o fyzikálních a užitných vlastnostech materiálů a nových technologických postupech užívaných v architektuře a stavitelství jsou při rozhodování velmi důležité a často rozhoduji o kvalitě výsledného díla. Komplexní přístup je z hlediska výsledného návrhu novostaveb i při obnově a rekonstrukcích kulturních památek a historických objektů velmi důležitý a může se stát motivem ke zlepšení jejich odborných kvalit.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o výrobě a vlastnostech stavebních materiálů a jejich použití ve stavitelství. Především se jedná o základní modifikace betonu, stavební keramiku, pojiva a malty, kovy, stavební sklo, dřevo, tepelně, zvukově a hydroizolační materiály, polymery, lepidla, textil.

Prerekvizity

Znalosti bakalářského stupně studia v oblastech architektury, stavitelství, konstrukcí, techniky budov a prostředí staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Dedek, M.: Building materials. Prague, Ministry of Construction and Building Industry, 1989. 384 p.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V přednáškách se jedná o rozvoj poznatků a informací, individuální práce se studenty a bude prováděna konzultacemi a seminární formou.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou klasifikace je seminární práce, odevzdané v termínu a požadované kvalitě a rozsahu. Výsledná klasifikace se skládá z hodnocení seminární práce a výsledku testu, test je sestaven z otázek vztahující se k přednesené látce.
Klasifikovaný zápočet, formu stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Tradiční stavební technologie a materiály, technologické postupy při provádění staveb, využití tradičních stavebních materiálů pro stavební konstrukce. Využití páleného a nepáleného zdiva pro zlepšení mikroklimatu v budovách. Použití kamenného zdiva
2. Stavebně historický průzkum a nejčastější poruchy historických staveb, technologické postupy při rekonstrukcích a sanace poruch, technologie provádění a oprava dřevěných stropů, a kleneb, krovových konstrukcí, statických poruch zdiva, sanace vlhkosti,…
3. Stavební materiály a technologie využívané v letech 1945 až 1990, problematika panelových domů, revitalizace, modernizace a sanace panelových domů,…
4. Beton, složky, druhy, vlastnosti a výroba betonu, lehké betony, speciální betony, pohledové betony. Monolitické konstrukce a jejich provádění, bednění pro monolitické konstrukce, technologie ukládání betonové směsi.
5. Zdící matriály pro moderní stavby, technologické postupy při zdění, keramické zdivo, nepálené zdící materiály,…
6. Dřevo ve stavebnictví, druhy dřeva používané ve stavebnictví, technologie spojování dřeva, lepené dřevo a využití dřeva pro konstrukce pozemních staveb, dřevěné konstrukce a odolnost proti účinkům požáru, tepelně upravené dřevo a využití cizokrajných dřevin,…
7. Sklo ve stavebnictví, izolační skla, technologie provádění sklobetonových konstrukcí, bezrámové zasklení. Sklo v nosných konstrukcích, sklo jako prvek interiéru, transparentní fasádní systémy,…
8. Výplně otvorů a způsoby a jejich zabudování do stavební konstrukce, dřevěné, plastové a hliníkové konstrukce výplní otvorů, speciální otvorové výplně pro energeticky úsporné pasivní domy, technologický postup při montáži oken, repase a oprava historických oken,…
9. Izolace proti vlhkosti a vodě a izolace kyselinovzdorné, hydroizolační materiály a aplikační postupy, asfaltové, foliové a stěrkové hydroizolace, technologie provádění, těsnění a výstavba bílých van, zkoušení těsnosti a sanace hydroizolace,…
10. Tepelně izolační materiály a aplikační postupy, minerální izolace, izolace z plastických hmot, ze skla, transparentní a vakuové izolace, izolace z alternativních materiálů,…
11. Plastické hmoty, polymery, tmely, lepidla, nátěrové hmoty, rozdělení plastických hmot, problematika plastických hmot ve vztahu k jejich trvanlivosti a užitné životnosti, použití plastických hmot ve stavbách. Termoplasty a termosety. Hlavní využití PVC, PE a PP. Chemické kotevní systémy
12. Kovy ve stavebnictví, kompozitní materiály a jejich využití, druhy kompozitních materiálů, použití kompozitů ve stavbách. Výroba vláknocementových desek a jejich použití.
13. Pojiva a malty, obklady, povrchové úpravy, fasádní systémy. Výroba malty, použití suchých směsí. Provádění omítek a keramických obkladů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s fyzikálními a užitnými vlastnostmi materiálů a technologiemi použitými při jejich výrobě a aplikaci ve stavitelství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou přednášek s aktivní účastí studenta, v průběhu semestru studenti na vybrané téma individuálně vypracují seminární práci. Účast na přednáškách je nepovinná, kontrola zde neprobíhá.
Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor