Detail předmětu

Diplomní projekt - modul M5

FA-DP5Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Diplomový projekt má prokázat všeobecnou připravenost absolventa pro vstup do profese, schopnost absolvovat autorizační zkoušku u České komory architektů a posléze samostatně vést projekční kancelář.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Obhajobou vypracovaného diplomního projektu prokáže student všestrannou připravenost využít získané teoretické a praktické dovednosti za celé studium a umí je aplikovat při architektonickém i urbanistickém navrhování.

Prerekvizity

Zadání diplomové práce je možné obdržet až po absolvování všech ostatních povinných a povinně volitelných předmětů v BSP „Architektura a urbanismus“. Tvorba diplomního projektu využívá poznatků všech časově předcházejících teoretických předmětů bakalářského a magisterského studia i zkušeností z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Karel Kuča; Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (CS)
Christian Norberg-Schulz; Genius loci (1994) (CS)
Jan Gehl &1; Život mezi budovami (1998) (CS)
Gehl, J. , Gemzoe, L. : Nové městské prostory. (CS)
Camillo Sitte; Stavba měst podle uměleckých zásad (1889) (CS)
Léon Krier; Architektura – volba nebo osud (2001) (CS)
Jiří Hrůza, Jiří Zajíc: Vývoj urbanismu I.a II.díl (CS)
Dieter Prinz: Staedtebau , Band 1 a Band 2 (DE)
Specifické odborné časopisy odpovídající tématu zadání doporučené vedoucím práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle Pravidel pro studium na FA.
Obvyklý obsah a osnova diplomní práce:
Analytická část
Schémata širších vztahů 1:20 000
Analýzy řešeného území Problémový výkres 1:5000, 1:2000
Fotodokumentace, textová část analýz, závěry pro koncept, teoretická východiska rešerše -příklady
Konceptuální část
Návrh funkčního využití 1:10 00 /event. 1:5 000/
Návrh dopravního řešení 1:10 00 /event. 1:5 000/
Hlavní výkres, situace 1:2 000 /event. 1:1 000/
Schéma všech druhů dopravy a obsluhy, situace 1:2 000
Vybrané fragmenty veřejných prostor, situace 1:1 000 /event. 1:500/
Vybrané fragmenty veřejných prostor, prostorové vyjádření /různé techniky/
Srovnání stávajícího a navrhovaného prostoru v perspektivních zákresech
Charakteristické detaily úprav, začlenění malé architektury, staveb a mobiliáře - dle vlastní volby Průvodní texty argumentace, bilance
CD -PowerPoint prezentace, soubory dle legendy

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje diplomovou práci podle zadání. Práce probíhá 12 týdnů. Jedná se o samostatnou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.

Cíl

Cílem předmětu je na zvoleném tématu samostatnou prací ve formě urbanistické studie presentovat ve všech významných souvislostech problematiku města /nebo urbanizované krajiny/, vyhodnocením průzkumů a analýz nalézt hlavní problémy související se zadáním, stanovení priorit pro vlastní koncept prostorového a funkčního uspořádání, správná adjustace výsledného řešení v grafické i digitální podobě s podpůrnou argumentací pro obhájení návrhu, přesvědčivá forma presentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Diplomový projekt je samostatnou prací studenta a není zapotřebí průběžné kontroly. Je v zájmu studenta svůj postup konsultovat s vedoucím práce, případně se specialisty ze školy i externisty.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor