Detail předmětu

Metodika nálezu a revizní znalecký posudek

ÚSI-4MNPAk. rok: 2019/2020

Tento speciální předmět sestává ze dvou výukových částí: z metodiky nálezu znaleckého posudku a pak z problematiky revizního znaleckého posudku (RZP).
Metodika nálezu se zabývá zásadami a pravidly správného vypracování nálezu znaleckého posudku neboli metodikou nálezu. Nálezem v této souvislosti rozumíme nálezovou část znaleckého posudku jakožto jeho důležitou a nedílnou součást, i když obsahově samostatnou, jejíž vypracování bývá stále znalci poněkud podceňováno. Protože „nález“ je součástí znaleckého posudku, neobejde se výklad učiva tohoto odborného předmětu bez úvodního oživení a zopakování poznatků ohledně komplexního znaleckého posudku, zejména jeho účelu, předmětu, skladby, druhu řízení a formálních náležitostí podle zákona č. 36/1967 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.
Obsahem této části předmětu je pouze nálezová část znaleckého posudku, a to její předmět a obsah, potom druhy, kvalita a rozsah uváděných podkladů v nálezu, a zejména pak zhruba patnáct hlavních zásad a praktických rad pro vypracování nálezu, s podrobným rozborem, vysvětlením a zdůvodněním. V souvislosti se správným vypracováním nálezu je posluchačům také doporučeno vypracování znaleckého přehledu spisu, včetně jeho praktické ukázky.
Další část tohoto předmětu je vyhrazena reviznímu znaleckému posudku (RZP) jakožto zvláštnímu druhu znaleckého posudku. V čem se liší od znaleckého posudku, kdy přichází v úvahu jeho podání, jaké jsou jeho náležitosti, obsah, smysl apod.
Závěr výuky tohoto předmětu patří diskusi nad ukázkami správně a nesprávně vypracovaného nálezu znaleckého posudku, a také RZP, z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitých věcí.

Doporučená nebo povinná literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1997, dotisk 1999. 719 s. ISBN 80-7204-057-X. (CS)
BRADÁČ, A., KLEDUS, M., KREJČÍŘ, P.: Úvod do soudního znalectví. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004,.221 s. (CS)
ZÁKON č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 444/2011 Sb. Účinnost původního znění od 1. 7. 1967, po novele zákona od 1. 1. 2012. (CS)
VYHLÁŠKA č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Účinnost původní vyhlášky od 1. 7. 1967. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu na základě vypracování cvičného znaleckého posudku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Metodika nálezu

1. Znalecký posudek
Základní pojmy a charakteristika znaleckého posudku
Náležitosti a části znaleckého posudku
Prvotní úkony znalce
2. Nález (nálezová část znaleckého posudku)
Nález, jeho předmět, obsah a náležitosti dle předpisu
Podklady jako zásadní součást nálezu
Podíl znalce na opatřování podkladů při místním šetření (v závislosti na druhu řízení)
Základní pravidla pro vypracování nálezu
Praktické příklady řešení nálezu

Revizní znalecký posudek

1. Základní pojmy
Úkony znalce po podání znaleckého posudku
2. Problematika revizního znaleckého posudku
Odborná stránka RZP
Morální a etická stránka RZP
3. Příklady konkrétního řešení RZP

Cíl

Cílem tohoto předmětu je teoretická i praktická příprava na vypracování nejprve cvičného znaleckého posudku, a zejména jeho první povinné části, tzv. Nálezu, tedy osvojení si zásad jeho korektního a správného obsahu a všech náležitostí podle zákona č. 36/1967 Sb. a jeho vyhlášek. Je to důležitá součást znaleckého (i revizního) posudku, která ovlivňuje kvalitu celého znaleckého posudku (i RZP).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program KTZ celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ON , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
    obor ON+ECS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor