Detail předmětu

Silnoproudá a přístrojová elektrotechnika

FEKT-ASPEAk. rok: 2019/2020

Rozvodné soustavy, trojfázové systémy a připojování spotřebičů s ohledem na lékařské aplikace. Problematika jištění a chránění.
Stejnosměrné a střídavé napájecí zdroje, usměrňovače, stabilizátory. Elektrochemické zdroje. Záložní zdroje.
Vlastnosti a konstrukce elektrických strojů a přístrojů – transformátory, generátory, střídavé a stejnosměrné točivé stroje.
Bezpečnost konstrukce elektrických zařízení.
Aplikace vysokých napětí v biomedicínských aplikacích - lasery, fotonásobiče, rentgenky, piezoelektrické členy. Zesilovače pro vysoká napětí.
Elektromagnetická kompatibilita.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti o funkci a o vlastnostech nejčastějších silnoproudých elektrických přístrojů a strojů.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy elektroniky a znalosti na úrovni středoškolského studia a znalosti z absolvovaných předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

Měřička,J., Hamata,V., Voženílek, P.: Elektrické stroje, ČVUT Praha, 1994 (CS)
Havelka, O. a kol.: Elektrické přístroje, SNTL, 1985 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Garant předmětu Silnoproudá a přístrojová elektrotechnika (ASPE) stanovuje pro akademický rok 2019/20 následující podmínku pro získání klasifikovaného zápočtu:
1. Absolvování všech laboratorních cvičení rozvržených pro daný akademický rok, přičemž v každém laboratorním cvičení je hodnocena aktivita studenta až 3 body.
2. Absolvování závěrečného písemného testu.

Náhrada laboratorních cvičení bude možná v termínu 16. 12. 2019 a 17. 12. 2019. Termín závěrečného testu bude v pondělí 16. 12. 2019 v čase konání přednášky dle rozvrhu.
Výsledek předmětu bude vyhodnocen ze součtu bodů získaných z laboratorních cvičení (max. 30 bodů) a ze závěrečného písemného testu (max. 70 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Rozvodné soustavy, trojfázové systémy a připojování spotřebičů s ohledem na lékařské aplikace. Problematika jištění a chránění.
2. Stejnosměrné a střídavé napájecí zdroje, usměrňovače, stabilizátory. Elektrochemické zdroje. Záložní zdroje.
3. Vlastnosti a konstrukce elektrických strojů a přístrojů – transformátory, generátory, střídavé a stejnosměrné točivé stroje.
4. Bezpečnost konstrukce elektrických zařízení.
5. Aplikace vysokých napětí v biomedicínských aplikacích - lasery, fotonásobiče, rentgenky, piezoelektrické členy. Zesilovače pro vysoká napětí.
6. Elektromagnetická kompatibilita.

Laboratorní cvičení
Úvod do laboratorních úloh, seznámení s přístrojovým vybavením laboratoře
Základní elektrotechnické součástky v obvodech střídavého proudu, přechodné děje
Konstrukce jednoduchého usměrňovače a měření jeho vlastností
Stabilizovaný zdroj napětí
Vlastnosti elektrochemických zdrojů
Vlastnosti síťového transformátoru
Testování elektrické bezpečnosti přístrojů ve zdravotnictví
Krokové motory pro robotické medicínské aplikace
Měření vlastností spínaných zdrojů
Oddělené napájení pro plovoucí vstupy a výstupy přístrojů a optočleny

Cíl

Cílem je získání základních poznatků o silnoproudých elektrotechnických zařízeních. Součástí je praktická zkušenost s napájecími zdroji, usměrňovači a konstrukcí elektrických a elektronických přístrojů. Získání znalostí o rozvodných soustavách, připojování spotřebičů a jejich chráněním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení, zápočtový test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning