Detail předmětu

Organizace přípravy výroby

FP-BopvPAk. rok: 2019/2020

Vymezení postavení a úlohy provozního managementu, včetně obslužných a pomocných činností, standardizace přípravy výroby.Vývoj nových výrobků a inovovaných výrobků ve výrobkových řadách. Patenty. Uplatnění standardizace.
Koncipování normativní základny řízení jako východiska managementu přípravy výroby. Zabezpečení provozuschopnosti. Nové technologie a pracovní techniky v organizaci přípravy výroby – Lean Production, fraktálový podnik, chytrý podnik. Řízení nepřetržité změny. Výroba světové třídy. Význam řízení předvýrobních etap a jejich organizace s využitím IT - Product Livecycle Management (PLM) a vazby na oběhovou ekonomiku s využitím ERP systému podniku a dat z produktu PLM a jeho funkcionalit.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti a znalosti pro řízení předvýrobních etap výrobního procesu v malých a středních výrobních podnikatelských subjektech.Posouizení vlivu řešení nových nebo inovovaných výrobků na environment. Uplatnění projektového řízení při osvojení výroby nového výrobku a zabezpečení technologickcých a montážních pracovišť zdroji. V průmyslových podmínkách produkčních procesů požití procesního řízení pro realizaci porfolia podniku.
Základ znalostí pro magisterské studium Řízení a ekonomika podniku.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z předmětu Matematika I a II, Podniková ekonomika, Konstruování s využitím IT, Materiály ve strojírenství Elektrotechnické materiály a Zpracování dat.

Korekvizity

Na znalosti z dat TPV navážou předměty Operativní management výroby, Logistics, Management zásob, Transfét technologií a ochrana duševního vlastnictví..

Doporučená nebo povinná literatura

BENEŠOVÁ,A.,KOTLASOVÁ,V.,HRŮZOVÁ,H. Příprava a operativní řízení výroby. 1.vyd. Praha SNTL 1990, 265s., ISBN 80-08-00352-0 (CS)
KAVAN,M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, 424s., ISBN 80-247-4099 (CS)
HAYES,R.H.,WHEELWRIGHT,S.C. Dynamická výroba. Přel.Šálek,M., Praha Victoria Publishing 1993, 369s. ISBN 80-85605-20-1 (CS)
SCHULTE, P. Komplex IT/ project management. New York CSC Press 2010, 314s. ISBN 0-8493-1932-3 (EN)
VYTLAČIL,M., MAŠÍN,J:, STANĚK,M. Podnik světové třídy. 1.vyd. Liberec IPI 1997,276s. ISBN 80-902235-1-6 (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9. (CS)
GREASLEY, Andrew. Operations management. Los Angeles: SAGE, 2008, iv, 172 s. ISBN 978-1-4129-1883-1. (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. 2. vyd. přepracované a doplněné Brno CERM, akademické nakladatelství 2015, 123 s, ISBN 978-80-214-5247-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu. Budou doplněny praktickými zkušenostmi odborníků z praxe v oblasti využití produktu TPV 2000 Plus a procesního řízení při realizaci činností k výrobě nového produktu.
Cvičení budou probíhat v laboratoři za použití produktu TPV 2000 Plus k ověření přípravy nového či inovovaného produktu.
K získání přehledu o použití znalostí v praxi bude i exkurze ve výrobních podnicích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
kontrola průběžného studia a přípravy k absolvování laboratorních cvičení s produktem TPV 2000 Plus v průběhu semestru a na závěr semestru pro získání zápočtu formou písemných testů. 100 % účasti v laboratorních cvičeních (náhrada neúčasti) a na exkurzi ve výrobním podniku.
Zkouška:
bude složena z části : - písemné - 2 teoretické otázky+výpočtový příklad -
70% hodnocení
- ústní zkouška - 30 % hodnocení dle klasifikační
stupnice ECTS, uvedené ve Studijní
a zkušebním řádu VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní pojmy podnikové funkce produkčních procesů
2. Přednáška odborníka z firmy TPV Group pro práci s produktem TPV 2000 Plus
3.Formy výrobních procesů pro realizaci rozhodování o životním cyklu výrobku
4. Činnosti TPV pro nový výrobek v rámci informačního systému ERP ve vazbě na PLM.
5. Uplatnění standardizace v činnostech přípravy výroby
6. Návrh nového výrobku (konstrukční dokumentace).
7. Návrh výroby (technologická dokumentace)
8. Návrh zavedení do výrobního procesu
9. Technologie výrobních operací ((produkty štíhlé přípravy výroby)
10. Příprava výroby – technická dokumentace (prvotní a druhotné data)
11. Technicko-hospodářské normy, normativy
12. Studie metod a měření práce
13. Produktivita práce - měřitelnost výkonů TPV

Cíl

Získání znalostí pro řízení předvýrobních etap výrobního procesu jako základu inženýringu s vazbami na zavedení průmyslového inženýrství v praxi. Získání znalostí o projektové dokumentaci pro návrh a výrobu nového či inovovaného výrobku podle požadavků životního cyklui výrobku. Ekonomické posouzení úspěšnosti výrobů na trzích včetně dat pro zajištění zdrojů pro realizaci tvůrčího řešení - oběhová ekonomika v celém životním cyklu produktu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale poskytuje znalosti pro cvičení v laboratoři s produktem TPV 2000 Plus. Přednášky externích pracovníků z praxe jsou povinné. Budou dvě v průběhu semestru.
Účast na cvičení je povinná. Omluvená neúčast bude nahrazena ve zkouškovém období.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Prezentace online přednášky ze dne 7.10.2020 a v dalších týdnech výuky (cs) - K možnosti přípravy na online laboratorní cvičení a budoucí zkoušku