Detail předmětu

Výtvarná tvorba III - tvar I

FA-VT3Ak. rok: 2019/2020

Proporce lidské figury,barva a tvar.To je oblast,ke které student naváže vztah účastí formy vlastního těla,což podmíní zainteresovaný přístup k volbě barev vyjadřujících subjektivní výsledné stanovisko pro znázornění prostorovosti.Barva v tomto případě je plnohodnotným součinitelem autorského řešení vztahu objektu a prostoru.Vytvoření vlastního pravidla pro doplnění formy barvou v kresebné realizaci figury.Lidská figura je pro studenta proporčním kánonem,avšak svou tvarovou pestrostí zároveň iniciátorem úvahy o programovém užití barev.Takto vzniklá metoda vede studenta k rozvaze jak s barvami pracovat odůvodněně,účelně s ohledem na potřebu obhájit výsledek,nebotˇarchitektura je užité umění,které svému objednavateli má sloužit dle jím určené potřeby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student začne být schopen spojit barvu s významem.Stává se mu prostředkem k vyjádření nejen viděného,ale k dosažení abstrakce,tzn. prostřednictvím ilustrace myšlenky směřuje svou činností k realizaci artefaktu,kterým v oboru architekt bude s velkou pravděpodobností budova.

Prerekvizity

Ke zvládnutí výuky užití barevnosti je nezbytně nutné zvládnout úsek základy barevnosti, vyučovaný v předchozím ročníku.Vyjímky viz. I.ročník.

Doporučená nebo povinná literatura

Internetové zdroje
Učební texty lektora

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení prací předchází individuelní konzultace,buď na vyžádání studentem,nebo iniciativou vyučujícího v případě vážných odchylek od zadaného úkolu a prokazatelných potíží z důvodů neznalosti,nešikovnosti,nesoustředěnosti a pod.Výsledek úkolu je posouzen při odevzdání verbálně.Klasifikace výsledné kolekce prací probíhá po ukončení semestru.Je hodnocena úroveň díla v jeho profilu,zda má chronologicky seřazená kolekce vzestupnou tendenci kvality,jak student splnil požadavky jednotlivých zadání,v jakém rozsahu je provedl,tzn. je-li práce fragmentem,nebo ucelená.Přihlíženo je k technické zdatnosti a objevnosti autorského řešení.Nenaplnění jednotlivých požadavků snižuje výši klasifikačních bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Formy měkké - modelování v hlíně ( model - jablko )
Základní skladby forem - skladba aditivní, modelování v hlíně ( představa )
Základní skladby forem - skladba divizní, , modelování v hlíně ( představa )
Tvar a barva - seznámení s použitím od Bauhausu po současnost.
Vytvoření vlastního programu barevných forem.
Aplikace programu na lidské figuře.
Kresebné rozvržení nového tvaru figury.
Barevné doplnění nové figury.
Souhrn skic pro definitivní provádění.
Finální kresba dle vlastního programu.
Finální kresba dle vlastního programu.
Kresebné začlenění nové figury do interiéru
Kresebné začlenění nové figury do interiéru

Cíl

Dosažená jistota v provádění pomocí výtvarných prostředků,jakým je mimo jiné i barva.Nabytá zkušenost práce s materiálem,nástrojem a další poznatky odbourávají obavu studenta s barvou pracovat.Naopak podpoří pocit zodpovědnosti k barevnému řešení bez unifikovaného chápání barev.Otevírá cestu k původnímu autorskému dílu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v atelieru v přítomnosti vyučujícího.Student reaguje na zadané úkoly a věcné připomínky.Charakter výuky vyžaduje přítomnost studenta v době určené rozvrhem.Kontrola docházky se opírá o posouzení výsledku a množství práce.Forma náhrady z důvodu krátké absence je možná s jinou skupinou,příp.individuelní konzultací.Z důvodů dlouhodobé nepřítomnosti je žádoucí opakování ročníku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výtvarný ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor