Detail předmětu

Typologie I - obytné stavby

FA-TY1Ak. rok: 2019/2020

V předmětu se studenti seznamují se základy obecné typologie a se zásadami navrhování obytných staveb z hlediska architektonického, provozního a dispozičního při respektování zásad ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

- student získá základní přehled o navrhování staveb
- student získá znalosti o provozních vazbách a základních aspektech bytu
- student získá znalosti o typologii rodinných domů
- student získá znalosti o typologii bytových domů
- student je seznámen s normativnimi požadavky obytných staveb

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert, Bell: Navrhování staveb (CS)
Norma ČSN 73 4301 Obytné budovy, 2004 (CS)
Štípek, J.: Stavby pro bydlení, (skripta FA ČVUT) (CS)
Odborné časopisy: Architekt, Stavba, ERA 21 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cyklus přednášek se věnuje těmto tématům:
- Obecný úvod do typologie navrhování obytných staveb a aspekty bydlení
- Byt
- Rodinný dům
- Bytový dům

Cíl

Studenti by měli zvládnout základní typologii obytných staveb a orientovat se v současné i historické architektuře staveb pro bydlení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor