Detail předmětu

Semestrální projekt

ÚSI-2ICSPAk. rok: 2018/2019

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Prerekvizity

Studenti průběžně sledují aktuální informace a pokyny u předmětu „SEP – Semestrální projekt“ na FIT VUT v Brně, a těmito informacemi a pokyny se řídí. Aktivity lze shrnout jak následuje: Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.

Doporučená nebo povinná literatura

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Úřední deska FIT VUT v Brně: Pokyny pro vypracování semestrálního projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou seminářů a projektů. Jde o způsoby výuky, kde je akcentována samostatná práce studentů. Významnou součástí této výuky je prezentace výsledků vlastní práce a kritické diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Obhájení řešení projektu a provedení technické zprávy a realizačních výstupů před komisí nejméně za 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná práce na projektu podle zadání a dalších pokynů z konzultací s vedoucím SP.

Cíl

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z oblasti informačních technologií včetně dokumentace a obhajoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RIS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning