Detail předmětu

Diplomový seminář (R)

FAST-CW021Ak. rok: 2018/2019

Předmět obsahově navazuje na předmět Specializovaný projekt(R). Je zaměřen především na vypracování dokumentace stavebně technologického projektu, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce v rámci odborné praxe studenta. Důraz je kladen na modelování procesu realizace stavby, řešení prostorové, technologické a časové struktury zadané stavby s využitím počítačové podpory pro zajištění optimálního průběhu výstavby. Vypracování dokumentace projektu zařízení staveniště, dokumentace pro kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky a technologického předpisu stavebního procesu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti a praktické dovednosti pro zpracování dokumentace výrobní přípravy dodavatele stavby. Jedná se o získání a prohloubení znalostí a jejich praktické ověření při vypracování modelu realizace stavby, technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, projektu zařízení staveniště a zajištění materiálových zdrojů pro stavbu, vypracování kontrolního a zkušebního plánu, plánu bezpečnostních a ekologických rizik stavby a technologického předpisu stavebního procesu.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti navrhování staveb a provádění dílčích stavebních procesů včetně požadavků na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalost ekonomických nástrojů pro řízení stavební výroby.

Korekvizity

Postupné souběžné doplňování znalostí z oblasti provádění dílčích stavebních procesů, výstavby objektů a využití stavebních výpočetních programů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací s vyučujícím, samostatným zpracováním zadaných částí projektové dokumentace a prezentace vypracovaných částí stavebně technologického projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná docházka a pravidelná konzultace vypracovaných zadaných dílčích částí stavebně technologického projektu. Pro zápočet je třeba odevzdat vypracované zadané části stavebně technologického projektu řešené stavby.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům vypracovat diplomovou práci s obsahem stavebně technologického projektu dodavatele stavby při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Příprava podkladů, rozpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu zadané stavby.
2.Technologická struktura procesů stavby, technologický normál.
3.Stavebně technologické modelování procesů realizace zadané stavby, podrobný časový plán stavby a bilance zdrojů pro výstavbu s využitím počítačové podpory.
4.Rozpočet pro vybranou část řešené stavby s využitím počítačové podpory.
5.Vypracování projektu zařízení staveniště.
6.Návrh a optimalizace hlavních stavebních strojů.
7.Kontrolní a zkušební plán pro vybraný dílčí stavební proces realizované stavby.
8.Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby - zohlednění ekologických a bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.
9.Technologický předpis dílčího stavebního procesu, analýza, variantní řešení, posouzení a vyhodnocení podle optimalizačních kritérií.
10.Rekapitulace, dokončení rozpracované dokumentace vytvořené v rámci zpracovávané diplomové práce, kompletace k odevzdání.