Detail předmětu

Betonové mosty 2 (KON)

FAST-CL063Ak. rok: 2018/2019

Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování a analýza mostních konstrukcí. Typické konstrukce pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a na posuvné skruži, letmo betonovaných, vysouvaných, prefabrikovaných, segmentových a obloukových.
Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
Mosty navrhované na poddolovaném území a v seizmických oblastech.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
Znalosti o základních způsobech návrhu předpínacích kabelů a jejich trasování.
Znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
Základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů.
Základní znalosti o návrhu mostů v některých speciálních podmínkách.

Prerekvizity

navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton, navrhování jednoduchých betonových mostů

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí.
2. Modelování mostních konstrukcí.
3. Analýza deskových a trámových mostů.
4. Analýza komorových mostů.
5. Metoda náhradního roštu.
6. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
8. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
9. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
10. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
11. Visuté a zavěšené mosty.
12. Lávky pro pěší.
13. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Cíl

Naučit se navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
Získat znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
Získat základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů a v některých speciálních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí.
2. Modelování mostních konstrukcí.
3. Analýza deskových a trámových mostů.
4. Analýza komorových mostů.
5. Metoda náhradního roštu.
6. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
8. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
9. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
10. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
11. Visuté a zavěšené mosty.
12. Lávky pro pěší.
13. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Účinky předpětí na mostní konstrukce. Spojitý trámový komorový most - návrh, schéma podélného a příčného řezu, zatížení, statický model, statické řešení v podélném směru – stálé zatížení.
2. Návrh předpínací výztuže, účinky předpětí.
3. Statické řešení v podélném směru – proměnné zatížení, kombinace vnitřních sil.
4. Mezní stavy použitelnosti – omezení napětí a trhlin. Korekce.
5. Mezní stavy únosnosti – ohyb. Výkres předpínací výztuže.
6. Mezní stavy únosnosti – posouvající síla a kroucení.
7. Návrh smykové výztuže.
8. Návrh výztuže v příčném směru.
9. Korekce.
10. Návrh a posouzení příčníku.
11. Výkres betonářské výztuže, technická zpráva, kompletace.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání projektu, zápočet.