Detail předmětu

Ekologie ve stavebnictví

FAST-CJ009Ak. rok: 2018/2019

Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry kouřové plyny, odpadní vody. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, fyzikální vlivy, nezávadnost stavebních materiálů, radon a jeho zdroje.
Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení odpadů, radioaktivita. Recyklace, možnosti stabilizace a solidifikace odpadů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, zabezpečení ochrany ŽP při spalování. Jiné způsoby tepelného zpracování.
Odpady využívané ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin.
Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
Odpadní vody, čištění, kaly a jejich zneškodňování. Ekonomika v odpadovém hospodářství, využití odpadů jako druhotných surovin, pokuty za znečišťování ŽP.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základních principech souvisejícími s oborem ekologie, o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů.

Prerekvizity

Fyzika, teoretické základy struktury stavebních látek a chemie stavebních látek v rozsahu učiva na FAST.

Korekvizity

Laboratorní experimentální metody.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou přednášky.
Cvičení obsahují jak část zaměřenou na laboratorní experimenty, tak část výpočtovou. V rámci laboratorních cvičení studenti zpracovávají v týmech také "EKO PROJECT" na zadané téma a následně připravují ppt. prezentaci o dosažených výsledcích, kterou prezentují v posledním cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, odevzdání protokolů k laboratorním úlohám, zpracovaný EKO PROJEKT a zápočtový test splněný alespoň na 60 %.
Závěrečná zkouška je tvořena písemnou zkouškou, jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
2.Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry.
3.Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, chemické a fyzikální vlivy. Radioaktivita, radon a jeho zdroje.
4.Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU.
5.Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení a radioaktivita odpadů. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů.
6.Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické.
7.Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, jiné způsoby tepelného zpracování.
8.Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace.
9.Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
10.Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy, souvisejícími s oborem ekologie. V souvislosti s produkcí a zpracováním odpadů ve stavebnictví získají posluchači přehled o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
2.Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry.
3.Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, chemické a fyzikální vlivy. Radioaktivita, radon a jeho zdroje.
4.Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU.
5.Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení a radioaktivita odpadů. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů.
6.Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické.
7.Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, jiné způsoby tepelného zpracování.
8.Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace.
9.Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
10.Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvodní cvičení – laboratorní řád, základní pojmy a zadání tématu EKO PROJEKTU.
2.Příprava vzorků pro stanovení výluhu CuCl2 a související teorie.
3.Cvičení zaměřené na využití odpadů ve stavebnictví + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU.
4.Laboratorní cvičení na stanovení vlastností a následně druhů daných stavebních materiálů.
5.Laboratorní cvičení na stanovení typu znečištění vzorků vody + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU.
6.Stanovení výluhu CuCl2 referenční a upravené malty.
7.Dokončení experimentální ch prací a testování produktů vzniklých v rámci EKO PROJEKTU.
8.Zpracování výsledků EKO PROJEKTU do požadované formy včetně rešerše dané problematiky.
9.Prezentace výsledků EKO PROJEKTU, hodnocení prací a odevzdání protokolů.
10.Zápočtový test.