Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

FAST-CJ051Ak. rok: 2018/2019

Účelem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, znaleckých oborů a znalců, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Seznámení studentů se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Problémy stanovení životnosti staveb ve vztahu na jejich opotřebení.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
Metodách oceňování nemovitého majetku,
Metodách oceňování movitého majetku,
Metodách oceňování nehmotného majetku,
Vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Základní znalosti o tvorbě cen, konstrukční provedení staveb, vlastnosti různých druhů stavebních materiálů.

Korekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky jsou formou prezentace doplněny četným grafickým materiálem.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení je povinná. V rámci cvičení studenti zpracovávají protokoly, část protokolů v pracovních skupinách, část individuálně. Další z podmínek udělení zápočtu je úspěšné zpracování zápočtového testu (min. počet úspěšných odpovědí 60%). Řádně omluvené cvičení může být nahrazeno v individuálně stanoveném termínu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Základní pojmy.
2.Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti.
3.Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod.
4.Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky.
5.Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí.
6.Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb.
7.Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod.
8.Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění.
9. Oceňování movitého majetku.
10.Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí.
11.Tržní oceňování nemovitostí.
12.Oceňování škod na nemovitostech.
13.Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Cíl

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
metodách oceňování nemovitého majetku
metodách oceňování movitého majetku
metodách oceňování nehmotného majetku
vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu. Základní pojmy.
2.Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti.
3.Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod.
4.Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky.
5.Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí.
6.Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb.
7.Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod.
8.Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění.
9. Oceňování movitého majetku.
10.Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí.
11.Tržní oceňování nemovitostí.
12.Oceňování škod na nemovitostech.
13.Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, měření a výpočet výměr.
2. Oceňování pozemků.
3. Oceňování staveb.
4-12. Individuální oceňování různých typů nemovitostí (Rodinné domy, chaty, garáže apod.) podle různých metodik.
13. Zápočtový test, udělení zápočtu.