Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-TST)

FAST-BW053Ak. rok: 2018/2019

Základní pravidla a obsah předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb, obsah stavebně technologické studie dodavatele stavby. Studie technologických etap výstavby, koncepce návrhu zařízení staveniště a metodika návrhu, časový a finanční plán stavby. Organizace výstavby technologické etapy, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky na dílčí stavební proces, bezpečnost práce dílčích stavebních procesů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student získá ucelený náhled na problematiku stavebně technologického projektování , získá znalosti o tvorbě stavebně technologické studie. Seznámí se s obsahem a postupem jejího zpracování. Dále získá znalosti o zpracování dílčích částí stavebně technologického projektu. Tyto dílčí části stavebně technologického projektu jsou zaměřeny na přípravu a realizaci jednotlivých technologických etap stavby resp. stupňů rozestavěnosti. Získá průpravu pro úspěšné zpracování závěrečné bakalářské práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologie staveb a to dílčích stavebních procesů zemních prací, hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a prací vnitřních a dokončovacích.

Korekvizity

Postupné souběžné doplňování znalostí z oblasti realizace staveb, stavebních strojů, využití stavebních výpočetních programů a znalostí z oblasti řízení kvality na stavbě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací s vyučujícím a souběžným ověřováním získaných znalostí při zpracovávání projektu bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná docházka do semináře a pravidelná konzultace v návaznosti na zadání bakalářské práce. Předmět je zakončen zápočtem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dosažení uceleného náhledu studenta na problematiku stavebně technologického projektování. Shrnuje metodiku tvorby, způsobů výpočtu a modelování základních dokumentů stavebně technologické studie a výrobní přípravy konkrétní stavby. Je praktickou průpravou pro úspěšné zpracování závěrečné bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Základní pravidla a obsah předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb, obsah stavebně technologické studie dodavatele stavby.
2.Obsah dokumentace pro zpracování přípravy technologické etapy výstavby.
3.Technologická studie realizace hlavních technologických etap pro pozemní objekt ( zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba).
4.Výkaz výměr stavebních objektů.
5.Časový a finanční plán výstavby objektový.
6.Základní koncepce staveništního provozu.
7.Technologický předpis pro technologickou etapu, bilance zdrojů.
8.Řešení organizace výstavby pro technologickou etapu.
9.Časový plán pro technologickou etapu.
10.Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu.
11.Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce technologické etapy výstavby.

eLearning