Detail předmětu

Vodohospodářské betonové konstrukce

FAST-BL004Ak. rok: 2018/2019

Typy betonových konstrukcí vodohospodářských a přidružených staveb. Monolitické rámové konstrukce. Podpěrné prutové konstrukce nádrží a vodojemů. Základové konstrukce bodové a deskové. Hlubinné základy.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně (bezhřibové a hřibové). Ztužující prvky. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. Stěny bez a se ztužujícími prvky. Opěrné zdi.
Zásobníky. Pravoúhlé a rotačně symetrické nádrže, vodojemy. Potrubí, kanály a žlaby. Skořepiny, kopule a klenby.
Uplatnění montovaných konstrukcí. Základy předpjatého betonu. Zásady navrhování zděných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace betonových konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu (základové konstrukce, betonové nádrže, zásobníky, potrubí).

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Korekvizity

Nevyžadují se.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Typy betonových konstrukcí vodohospodářských a přidružených staveb. Monolitické rámové konstrukce, podpěrné prutové konstrukce nádrží a vodojemů (přehled, výpočet, styčníky, redistribuce, přetvoření).
3.-4. Základové konstrukce – patky, pasy, rošty, desky, hlubinné základy.
5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené (hřibové stropy, bezhřibové stropy). Kruhové desky.
7. Stěnové nosníky prosté a spojité. Stěny bez a se ztužujícími prvky. Opěrné zdi.
8. Zásady navrhování a vyztužování zásobníků (bunkry a sila). Pravoúhlé a rotačně symetrické nádrže, vodojemy.
9. Problematika trhlin v betonových vodohospodářských konstrukcích.
10. Vodohospodářské konstrukce – žlaby, jezy.
11. Vodohospodářské konstrukce – potrubí a kanály.
12. Návrh a použití skořepin, kopulí a kleneb u objektů vodohospodářských staveb.
13. Zásady navrhování a uplatnění montovaných konstrukcí u vodohospodářských staveb. Zásady návrhu předpjatého betonu. Zásady navrhování zděných konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Typy betonových konstrukcí vodohospodářských a přidružených staveb. Monolitické rámové konstrukce, podpěrné prutové konstrukce nádrží a vodojemů (přehled, výpočet, styčníky, redistribuce, přetvoření).
3.-4. Základové konstrukce – patky, pasy, rošty, desky, hlubinné základy.
5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené (hřibové stropy, bezhřibové stropy). Kruhové desky.
7. Stěnové nosníky prosté a spojité. Stěny bez a se ztužujícími prvky. Opěrné zdi.
8. Zásady navrhování a vyztužování zásobníků (bunkry a sila). Pravoúhlé a rotačně symetrické nádrže, vodojemy.
9. Problematika trhlin v betonových vodohospodářských konstrukcích.
10. Vodohospodářské konstrukce – žlaby, jezy.
11. Vodohospodářské konstrukce – potrubí a kanály.
12. Návrh a použití skořepin, kopulí a kleneb u objektů vodohospodářských staveb.
13. Zásady navrhování a uplatnění montovaných konstrukcí u vodohospodářských staveb. Zásady návrhu předpjatého betonu. Zásady navrhování zděných konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Železobetonová rámová konstrukce (hala) – zadání, výpočet zatížení, zatěžovací stavy, výpočet vazby.
2. Železobetonová rámová konstrukce (hala) - zatěžovací stavy, vítr, sníh,. výpočet vazby, průběhy vnitřních sil, kombinace účinků zatížení.
3. Železobetonová rámová konstrukce (hala) - dimenzování sloupu, výkres sloupu.
4. Železobetonová rámová konstrukce (hala) – návrh patky, dimenzování patky na mezní stav ohybu, protlačení, výkres výztuže patky.
5. Spojitá deska křížem vyztužená - rozdělení zatížení, zatěžovací stavy.
6. Spojitá deska křížem vyztužená – výpočet vnitřních sil, dimenzování desky.
7. Výkres výztuže desky.
8. Železobetonový žlab – návrh, výpočet vnitřních sil stěny, mezní stavy použitelnosti.
9. Železobetonový žlab – výpočet vnitřních sil základová deska.
10. Železobetonový žlab – dimenzování, schéma vyztužení.
11. Čtvercová nádrž, výpočet vyztužení stěn.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání projektů. Zápočet.