Detail předmětu

Sociální komunikace

FAST-TY01Ak. rok: 2018/2019

Společnost, skupina a tým, obecná sociologie, evoluce komunikace, teorie komunikace, mezilidské a pracovní vztahy, moderní prezentace a komunikace, public relations, individuální a pracovní komunikace, komunikace v řízení, komunikace v managementu, komunikace s veřejností a s médii, moderní styly v komunikaci.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na seznámení studenta s teoriemi komunikace, se základními modely mezilidských vztahů a také s formální i neformální stránkou pracovní i sociální komunikace.
Cílem předmětu je získání informací o optimální mezilidské komunikaci, o komunikačních chybách, faulech a asertivní komunikaci.
Studenti získají znalosti v oblasti mezilidské komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů.
Studenti budou schopni účelně uvažovat o svých verbálních i neverbálních projevech.
Studenti si připraví a přednesou veřejný projev (jako přípravu obhajoby diplomové práce), k němuž dostanou zpětnou vazbu.
Teoretické seznámení s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace, orientace v základních pojmech.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné psychologie a sociologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie, psychologie osobnosti, image člověka, představy o roli manažera ve skupině, informace o praktických možnostech sociologie a některých metodách sociologického výzkumu

Doporučená nebo povinná literatura

Kohoutek R.: Základy sociální psychologie. CERM, 1998.
Kohoutek R.: Základy užité psychologie. CERM, 2002.
ATKINSON, R. L.; ATKINSON, R. C.;SMITH, E.E.: Psychologie. Portál, 2003.
Fielden, J. S.: Principles of Business Communication. Macmillan Publishing Company, 1990.
Keller J.: Úvod do sociologie. SLON, 1997.
Kohoutek R., Štěpaník, J.: Psychologie a organizace řízení. CERM, 2000.
Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Management Press, 2002.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem. V rámci cvičení budou studenti spolupracovat ve skupinách i samostatně v rámci sociálně-psychologických aktivit. Každý student si individuálně připraví seminární práci, kterou veřejně přednese. Přednášky, základní informace a mnoho informací nad rámec přednášených témat student nalezne v LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student musí mít maximální účast na cvičeních (min. 80%). Každý student odevzdá v tištěné podobě seminární práci v rozsahu min. 2 normostran a přednese referát v délce 7 min před ostatními studenty.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Inteligence a intelekt.
5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
6. Učení, sociální učení jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. problémy učení v praxi i v životě. Styly sociálního učení.
7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena. přizpůsobovací mechanizmy.
8. Základní paradigmata sociologického myšlení. Sociologické pojmy. Společnost, organizace, skupina, kultura, sociální status.
9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu.
10. Sociální struktura, sociální kontrola, socializace jednotlivce. Komunikace. Problém přežití ve společnosti.
11. Volba povolání jako životní sociální a komunikační problém. Výklad a interpretace sociálních jevů v profesním a osobním životě jednotlivce.
12. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Cíl

Teoretické seznámení s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace, orientace v základních pojmech. Zhodnocení přínosu společenskovědního bádání pro oblast komunikace a řízení. Využití komunikativních a rétorických dovedností v praktických situacích - rozbor chyb. Využití získaných poznatků v technické a inženýrské praxi s ohledem na budoucí pracovní zařazení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Inteligence a intelekt.
5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
6. Učení, sociální učení jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. problémy učení v praxi i v životě. Styly sociálního učení.
7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena. přizpůsobovací mechanizmy.
8. Základní paradigmata sociologického myšlení. Sociologické pojmy. Společnost, organizace, skupina, kultura, sociální status.
9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu.
10. Sociální struktura, sociální kontrola, socializace jednotlivce. Komunikace. Problém přežití ve společnosti.
11. Volba povolání jako životní sociální a komunikační problém. Výklad a interpretace sociálních jevů v profesním a osobním životě jednotlivce.
12. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení ve skupině. Prolegomena k sociální komunikaci.
2. Principy empatie v komunikaci, skupinová aktivita.
3. Sociální stereotypy a zvláště efekt prvního dojmu, skupinová aktivita.
4. Příprava motivačního dopisu, životopisu a situace pracovního pohovoru.
5. Přednes referátů studentů.
6. Přednes referátů studentů.