Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)

FAST-BY51Ak. rok: 2018/2019

K předmětu (zkoušce) se vypisují podpůrné předměty od vstupní úrovně mírně pokročilých až do úrovně středně pokročilé Angličtina pro středně pokročilé I a Angličtina pro středně pokročilé II, ve kterých studenti v rámci semestrální výuky získají požadované znalosti a dovednosti k absolvování zkoušky.
Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá až 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti, jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma.
Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti magisterského studia dosáhli úrovně střední pokročilosti B1 (neboli Threshold) podle stupnice Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), která je stanovena institucí Council of Europe.
Student by měl zvládnout:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, jako např. se kterými se setkává v práci, škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně.
- používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situacích, se kterými se setká během cestování v cizině.
- vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu.
- popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení.
- úspěšně doplnit gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni

Prerekvizity

Vstupní úroveň B1. Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci, a také budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by také umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování.Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření možných budoucích situací a obecných teoretických možností.

Korekvizity

žádné

Doporučené volitelné složky programu

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: English File Intermediate. Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-451800-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Za účelem pomoci studentům s přípravou na zkoušku vypisuje Kabinet jazyků Ústavu spol. věd semestrální předměty Angličtina pro středně pokročilé I a Angličtina pro středně pokročilé II. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V kurzech probíhá procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci a rozvoj komunikačních a poslechových dovedností a s následnou podporou v e-learningových kurzech v LMS Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška BY51 probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá až 25 minut. Může být i kratší, pokud je zřejmé, že zkoušení studenti ještě nedosáhli správné pokročilosti. BY51 probíhá formou dotazů a odpovědí na všeobecné otázky, diskutování o úkolu s kolegou, vyprávění o obrázku jednotlivě a zodpovídání otázek týkajících se gramatiky, slovní zásoby a krátkých textů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat úspěšnost 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

K absolvování předmětu pro studenty s nižší úrovní angličtiny než B1 vypisuje Kabinet jazyků Ústavu společenských věd doporučené volitelné předměty Angličtina pro středně pokročilé I a Angličtina pro středně pokročilé II se semestrální výukou.
Student se ke zkoušce registruje v intranetu k termínu zkoušky ve zkouškovém období.
Ohledně uznání předmětu viz Doplňující informace v kartě předmětu.

Cíl

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti magisterského studia dosáhli pokročilosti B1 podle stupnice CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Krátký přehled požadavků pro pokročilost B1 je uveden v Anotaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný