Detail předmětu

Základy managementu rizik

FSI-DMR-KAk. rok: 2018/2019

Základním obsahem předmětu je seznámení studentů s požadavky na bezpečnost nových a provozovaných strojních zařízení a se základním postupem managementu rizik v rámci běžné práce konstruktéra.

Výsledky učení předmětu

Předmět "Základy managementu rizik" umožňuje studentům získat základní znalosti v problematice managementu rizik v rámci zajišťování bezpečnosti výrobků.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost matematiky, a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Crouhy, M.; Galai, D.; Mark, R.: Risk Management; Professional Publisching, McGraw-Hill, New York 2001; ISBN 0-07-135731-9
MAREK, Jiří, et al. Management rizik v konstrukci výrobních strojů. Praha: MM Průmyslové spektrum, 2009.
MYKISKA,Antonín. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006,206 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta strojní.
Crouhy, M.; Galai, D.; Mark, R.: The Essentials of Risk Management; Professional Publisching, McGraw-Hill, New York 2006; ISBN 0-07-142966-2
EN ISO 12100. Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction; European Committee for Standardization 2010; pp 106
ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. [s.l.] : Český normalizační institut, 1.6.2011.
ČSN EN ISO 13849-1. Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. [s.l.] : Český normalizační institut, 1.12.2008
EN ISO 13849-1 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design; European Committee for Standardization 2008; pp 84
EN ISO 13849-2 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation; European Committee for Standardization 2008; pp 52
ČSN EN ISO 13849-2. Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování. [s.l.] : Český normalizační institut, 1.12.2008
ČSN EN 62061. Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností. [s.l.] : Český normalizační institut, 1.11.2005
EN 62061 Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems; European Committee for Electrotechnical Standardization 2004; pp 92
EN 60204-1 ed. 2. Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements; European Committee for Electrotechnical Standardization 2006; pp 110
ČSN EN 60204-1 ed. 2. Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky. [s.l.] : Český normalizační institut, 1.6.2007
Asset management – New South Wales; Risk Management Guideline; September 2004; ISBN 0731332849

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast ve výuce a vypracování zadané semestrální práce. Obhajoba vypracované semestrální práce je součástí závěrečné zkoušky předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k identifikaci nebezpečí a odhadu s nimi souvisejících rizik v rámci zajišťování bezpečnosti strojních zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná.
V odůvodněných případech náhradní forma výuky, řešení individuálního semestrálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do managementu rizik - motivace
2. Základní pojmy v oblasti bezpečnosti strojních zařízení.
3. Nebezpečí a riziko
4. Analýza rizika
5. Snižování rizika
6. Strojní směrnice.
7. Elektrická směrnice.
8. Elektromagnetická kompatibilita.
9. Harmonizované normy
10. Funkční bezpečnost – úroveň vlastností
11. Funkční bezpečnost – SIL
12. Dokumentace managementu rizik.
13. Případové studie

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Procvičení základních pojmů
2. Seznámení s bezpečnostními standardy.
3. Případové studie
4. Zadání semestrálních prací
5.-11. Vypracovávání semestrálních prací pod vedením učitele
12.-13. Prezentace semestrálních prací a udělení zápočtu.
Dle možností bude výuka doplněna odborně zaměřenými exkursemi.