Detail předmětu

Aplikovaná ekonometrie

ÚSI-2SAAEAk. rok: 2018/2019

Předmět navazuje na předměty mikroekonomie a makroekonomie a má vzhledem k nim syntetizující roli s využitím prostředků matematiky s potenciálním využitím pro následnou komputerizaci. Těžištěm je matematické modelování základních ekonomických zákonitostí. Obsah předmětu zahrnuje analýzu poptávky a nabídky, příjmu, nákladů a zisku, elasticity, produkce, užitečnosti a národního důchodu.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají speciální a odborné znalosti a dovednosti v exaktních metodách popisu kauzálních závislostí v ekonomických jevech.

Prerekvizity

Základní kurz inženýrské matematiky, mikroekonomie a makroekonomie na bakalářské úrovni

Doporučená nebo povinná literatura

Mezník, I., Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy. Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, Brno 2012
Mezník, I., Ekonometrie pro magisterské studijní programy. Akademické nakladatelství CERM.s.r.o. Brno, Brno 2005
Chiang, A.C., Fundamenthal methods of mathematical economics. McGraw-Hill, New York 1984

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních, ve kterých je účast povinná,
- plnění kontrolních testů (zápočtového testu),
- samostatné vypracování zadané semestrální práce a její prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy a prostředky
2. Základní pojmy a prostředky
3. Poptávka a nabídka
4. Poptávka a nabídka
5. Příjem, náklady, zisk
6. Elasticita
7. Elasticita
8. Produkce
9. Produkce
10. Užitečnost
11. Užitečnost
12. Národní důchod
13. Národní důchod

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností týkající se matematického popisu modelů poptávky a nabídky, příjmové a nákladové analýzy, produkce, užitečnosti a národní ekonomiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje, je povinností studenta prezentovat semestrální práci

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RFI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RSK , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RIS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor