Detail předmětu

Obchodní logistika

FP-PolPAk. rok: 2018/2019

Cílem je seznámit studenty s problematikou obchodní logistiky a jejími oblastmi. Obchodní logistika začíná zajištěním zdrojů, výrobou a končí u spotřebitele, kde významnou složkou logistiky je i technický přístup k pohybu zboží a po ukončené době užitečnosti nezbytné recyklaci materiálových prvků.Účelem studia je poskytnout informace pro komplexnost a diferenciaci logistických řešení, aby obchodně úspěšná realizace se stále více opírala o provozně ekonomické řešení a tak se stala obchodní logistika partnerem i součástí marketingu v logistických sítích. Znalosti této discipliny bude třeba zvládat u všech obchodních firem ať pracují v retailingu či v exportu a importu zboží, ale také i u výrobních organizací a organizací poskytujících služby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni tvořit a projektovat logistické koncepce v průmyslové organizaci. Budou schopni projektovat logistické řetězce i sítě za použití informačních technologii a komunikačních technologií. Budou umět řídit logistická oddělení, naplňovat poslání logistiky opatřování - nákup, skladování, obalovou technologii i značení výrobků. Budou umět vytvořit a vyhodnotit controllingové činnosti v logistických procesech a sestavit hospodárnost logistických procesů, činností a výkonů.
Budou schopni projektovat i technologii logistických procesů a navrhovat techniku pro tyto procesy.

Prerekvizity

Student k absolvování předmětu musí mít znalosti z matematických disciplin,statistiky, teorie rozhodování a základních ekonomických disciplin, především mikroekonomie. Současně musí mít znalosti podnikové ekonomiky a základů rentability jmění,efektivnosti investic a dat z podnikového účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589s. ISBN 80-7226-221-1 (CS)
CHRISTOPHER,M. Logistics and supply chain management. 2.edition, London, Pearson Education Limited. 1998, p.294, ISBN 0 273 63049 0 (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
PRAŽSKÁ,L.,JINDRA,J. a kol. Obchodní podnikání. 1vyd. Praha: Management Press, 1997. 880s. ISBN 80-85943-48-4 (CS)
JEŽKOVÁ, Z. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.
JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno: Computer Press, 1999. 115s. ISBN 80-7226-219-x (CS)
EMMETT,S. Řízení zásob. Brno Computer Press2008, 298s. ISBN 978-80-251-1828-3 (CS)
STRAUBE,F. e-Logistika.Berlin Springer-Verlag 2004, 424s. ISBN 3-540-20869-0 (CS)
KERBER, Bill; DRECKSHAGE, Brian J. Lean supply chain management essentials : a framework for materials managers. Boca Raton, [Fla.] : CRC Press, 2011. 258 s. ISBN 978-143-9840-825. (CS)
FARAHANI, Reza Zanjirani; REZAPOUR, Shabnam; KARDAR, Laleh. Logistics operations and management : concepts and models. 1st ed. Boston, MA : Elsevier, 2011. 469 s. ISBN 978-012-3852-021. (CS)
JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i laboratorní za použití produktu Microsoft Project.
K získání přehledu o použití znalostí v praxi bude i exkurze ve výrobních a obchodních podnicích

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se udílí za povinnou účast v laboratorní i výpočtové části cvičení, povinnou účast na exkurzích a zpracování případové studie a její prezentaci. Neúčast v laboratoři si může student nahradit ve vypsaných náhradních termínech po ukončení semestru cvičícími.
Zkouška má charakter písemné a ústní.
Písemná část obsahuje příklady a teorii-70%.
Ústní část rozšiřuje znalost o praktickou realizaci - 30%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Definice obchodní logistiky, její začlenění do systému podnikové logistiky.
Cíle logistiky.
Logistický systém. Systém obchodování - trhy spotřebního a průmyslového zboží.
Metody při uplatnění procesního řízení.
Logistika opatřování(nákupu). Nákupní strategie pro trhy. Nákupní marketing.
Řízení výše zásob v distribučních stupních.
Distribuční logistika. Projektování distribučních stupňů. Skladovací systémy.
Využití nástrojů projektového managementu v logistice.
Značení materiálových prvků (EAN). Balení.
Ekonomika obchodní logistiky - výkony a náklady.
Controlling v logistice.

Cíl

Současně cílem předmětu je i projektování logistických koncepcí v průmyslové organizaci a projekt logistických řetězců (sítí) a zapojení průmyslové organizace do řetězce s využitím IT/ICT.
Předmět je součástí teoretického i tvůrčího základu zaměřeného na obchod. V rámci globalizace je základním posláním řízení materiálových toků s využitím informačních technologii, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a přidané hodnoty, což je posláním logisticky řízené organizace a tím i znalostí studenta, který se bude touto problematikou zabývat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené, ale poskytují znalost pro cvičení v laboratoři - Microsoft Project.
Kontrola probíhá písemnou prezentací účasti studentem na každé formě cvičení. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování Případové studie v polovině semestru.
Náhrada neúčasti studenta je možná ve vypsaných termínech učiteli po zakončení semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor