Detail předmětu

Inovace v podniku

FP-ipPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen zejména na pojetí inovačního procesu a místo inovací v podnikatelské strategii.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu v daném podniku.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku,

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES,F. Řízení inovací. UT PF VUT v Brně, Podnikatelská fakulta. Brno : PC DIR 1998. ISBN 80 –214 – 1269 - 0. (CS)
DRUCKER, P.F. Inovace a podnikavost. Praha: Management Press, 1992. ISBN 80 – 85603 – 29 – 2. (CS)
VLČEK,R. Hodnota pro zákazníka. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80 – 7261 – 068 – 6. (CS)
VALENTA,F. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001. (CS)
PITRA, Z. Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada, 1998. ISBN 80 – 7169 – 623 – 4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:
Písemná forma. Mohou se jí účastnit pouze ti studenti, kteří mají uznanou seminární práci.
Zkouška se skládá ze dvou teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 20 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující
- Zdroje inovačních příležitostí,
- Principy realizace inovací,
- Tvorba inovačního ducha firmy,
- Zásady tvorby a řízení nového projektu,
- Inovační podnikatelské strategie
- Kondratěvův cyklus a související teorie,
- Strategie VTR v současnosti,
- Hodnotový management.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu s důrazem na vytvoření vhodných inovačních podmínek a použití nejvhodnějších inovačních strategií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning