Detail předmětu

Praktická chemie pro elektrotechniky

FEKT-BPCEAk. rok: 2018/2019

Atomy a molekuly, jejich orbitaly a hybridizace. Reakce, oxidace a redukce. Materiály pro elektrotechniku. Kapaliny, plyny, roztoky a jejich fyzikální vlastnosti. Chemické rovnováhy a reakční rychlosti. Úvod do laboratorní techniky. Koroze, povrchové úpravy materiálů. Úvod do fotochemie. Úvod do elektrochemie. Elektrochemické metody. Elektrochemická impedanční spektroskopie.

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu získá teoretické i praktické základy z oblasti chemie a elektrochemie. Na základě těchto znalostí bude schopen precizně a bezpečně provádět běžné laboratorní úkony potřebné pro svá měření v chemické a elektrochemické laboratoři.

Prerekvizity

Předmět je navržen jako úvod do chemie pro elektrotechniky, nevyžaduje tedy jiné prerekvizity, než znalosti získané během středoškolského studia a povinných předmětů Elektrotechnika I a Elektrotechnika II. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Barek, František Opekar, Karel Štulík: Elektroanalytická chemie, s. 188, ISBN 80-246-1146-5 (CS)
Miloslav Pekař: Přednášky z termodynamiky a elektrochemie, s. 148, ISBN 978-80-214-5079-0 (CS)
Peter Pelikán: Fyzikální chemie - struktura hmoty, ISBN 80-214-1583-6 (CS)
Antonín Růžička, Zdirad Žák, Aleš Mareček: Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie, s. 149 (CS)
Jaromír Tulka: Povrchové úpravy materiálů, ISBN 80-214-3062-4 (CS)
Božena Kábelová, Ivana Pilátová, Zdenka Hanáková: Laboratorní technika II, s. 113, ISBN 80-214-1450-2 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Za absolvování všech laboratorních cvičení a správné vypracování všech protokolů student získá maximum 20 bodů. Dalších 20 bodů bude uděleno za zápočtový test z laboratorních znalostí. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná ústní zkouška bude hodnocena maximem 60 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Datum Název přednášky/laboratorního cvičení
20.9. - Děkanský půlden - odpadá výuka
21.9. Laboratorní vybavení. Laboratorní řád. Práce s hořlavinami, kyselinami, louhy, jedy a technickými plyny. Čistota chemikálií.
27.9. Úvod do chemie pro elektrotechniky: jednoduchá charakteristika atomů a molekul, chemické vazby, atomové, molekulární hmotnosti.
4.10. Atomové orbitaly, koncept molu a koncentrace, hybridizace.
5.10. Vážení. Příprava roztoků, koncentrace, výpočty. Rozpustnost sloučenin ve vodě. Měření objemů kapalin, pipetování, byreta.
11.10. Názvosloví, základní reakce, oxidace a redukce.
12.10. Měření pH a teploty, acidobazické indikátory, titrace, titrační křivka a vynášení grafů.
18.10. Kapaliny a plyny (tekutiny) - fyzikální vlastnosti a jejich měření.
19.10. Elektrodové potenciály, ověření platnosti Nernstovy rovnice.
25.10. Vlastnosti prvků a materiálů pro elektrotechniku: kovy, polovodiče, kompozity, polymery. Elektrochemická řada kovů.
26.10. Vodivost - pevný vzorek a iontová vodivost elektrolytů.
1.11. Roztoky, koncentrace, aktivita, iontová síla, pH, vodivost.
2.11. Iontově selektivní elektrody. Studium jejich vlastností.
8.11. Praktické návody pro práci v laboratoři. Přístroje, laboratorní vybavení a základní analytické metody.
9.11. Elektrochemické zdroje energie.
15.11. Elektromagnetické záření a materiály. Fotocitlivost, degradace, světlo a energie.
16.11. Přepětí vodíku na kovech.
22.11. Koroze, odolnost materiálů, pokročilé a „smart“ materiály. Fázové diagramy. Ochrana proti korozi.
23.11. Anodická oxidace hliníku, příprava povrchu (tenké vrstvy). Charakterizace v elektronovém mikroskopu.
29.11. Přehled elektroniky střídavého proudu. Střídavé metody elektrochemie - elektrochemická impedanční spektroskopie.
30.11. Elektrochemická impedanční spektroskopie.
6.12. Elektrochemické metody, potenciometrie a voltametrie.
7.12. Pasivace kovů při pomalé voltametrii. Polarizační křivky.
13.12. Základní informace o elektrochemii. Elektrody, galvanické a elektrolytické články.
14.12. Zápočtový test.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy chemie a elektrochemie a poskytnout jim praktické znalosti využitelné zejména při řešení semestrálních projektů, bakalářských a diplomových prací s problematikou zaměřenou na experimentální činnosti v elektrochemických a elektrotechnických laboratořích. Součástí laboratorních cvičení bude výuka ovládání laboratorních přístrojů a rovněž precizní, reprodukovatelné a bezpečné provádění základních analytických procesů jako např. příprava roztoků, filtrace, titrace, vážení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor