Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS)

FSI-ZD6Ak. rok: 2018/2019

Studenti jsou seznámeni s průběhem státní závěrečné zkoušky, s požadavky na prokazované znalosti a se zásadami a pokyny pro vypracování a obhajobu diplomové práce. V semináři referují o výsledcích, kterých dosáhli při práci na svých diplomových projektech. Během semestru se všichni studenti vystřídají v prezentacích. Ihned po prezentaci následuje kritická diskuze přednesených výsledků s publikem, vedoucím práce a dalšími pedagogy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí veřejně vystupovat, a přednášet a obhajovat výsledky své diplomové práce. Zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky, a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti v rozsahu absolvovaného magisterského studia doplněné studiem literatury podle konkrétního zadání diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

BIERNÁTOVÁ, Olga a SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů : dle ČSN ISO 690 (01 0197) [online]. V Brně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 27 s. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf (CS)
Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. (CS)
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. (CS)
NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat . 1. vyd. Praha :Grada, 2004. 111 s. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-9057-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, prezentace vypracované diplomové práce a její odevzdání.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem semináře je seznámit studenty s požadavky a průběhem státní závěrečné zkoušky a se způsobem vypracování diplomové práce a její prezentací před komisí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Případná absence musí být omluvena. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Průběh státní zkoušky, okruhy otázek, zásady prezentace diplomové práce
2. Zásady pro zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky, osobní vystupování
4. Formální a grafická úprava diplomové práce, formulace výsledků, výkresová dokumentace.
5. - 13. Prezentace dílčích výsledků diplomové práce jednotlivými studenty. Diskuze předvedené prezentace a výsledků, odpovědi na otázky vedoucího práce a ostatních vyučujících.