Detail předmětu

Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS)

FSI-ZD5Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na vedení studentů při zpracování výstupů diplomové práce daných zadáním. Výstupem každé závěrečné práce je kromě textové části vždy také některý z následujících výstupů: článek v odborném periodiku (časopise), článek ve sborníku, výsledek s právní ochranou (užitný, průmyslový vzor) nebo technicky realizovaný výsledek (prototyp, funkční vzorek).
Tento kurz byl v rámci projektu FabLabNet podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu „Interreg Central Europe“. Kurz využívá zázemí otevřené studentské dílny „StrojLab“ vybudované za podpory Ústavu konstruování a projektu FabLabNet.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost aplikovat znalosti dosažené během navazujícího magisterského studia při samostatném řešení zadané problematiky, včetně vytvoření zadaných výstupů v požadovaných termínech.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování výstupů diplomové práce pod odborným vedením. Konzultace plánu prací, variant řešení, analýz a interpretace dosažených výsledků. Výklad potřebné teorie a doporučení odborné literatury ke studiu. Instruktáž a asistence při práci se speciální měřicí aparaturou a realizaci experimentů. Vedoucí práce rovněž zajistí podmínky ve formě finančních prostředků a vybavení pro úspěšné dosažení výstupů práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu. Odevzdání textové části a všech požadovaných výstupů diplomové práce. Aktivní přihláška ke státní závěrečné zkoušce.
Zápočet bude udělen na základě prokazatelně odevzdaných výstupů definovaných v zadání diplomové práce a odevzdání textové části ve fyzické i elektronické podobě. Všechny výstupy v elektronické podobě (text, přílohy, fotografická dokumentace fyzických výstupů) musí být odevzdány prostřednictvím e-learningového systému Moodle v požadovaném termínu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zpracování požadovaných výstupů diplomové práce podle zadání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uložena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, letní semestr, 24 kreditů, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, letní semestr, 24 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Oblasti studia jsou individuální; určuje vedoucí diplomového projektu. Je konzultována a kontrolována samostatná práce studenta se zaměřením na podrobné zpracování následujících kapitol dle řešeného typu práce:
Výzkumná práce
• Výsledky
• Diskuze
• Závěr
Vývojová konstrukční práce
• Konstrukční řešení
• Diskuze
• Závěr
Vývojová designérská práce
• Tvarové řešení
• Konstrukčně technologické a ergonomické řešení
• Barevné a grafické řešení
• Diskuze
• Závěr
Rovněž je konzultována a kontrolována úroveň zpracování výstupu práce, dle typu definovaného zadáním. Jedná se o některý z následujících typů:
• Článek ve sborníku nebo odborném periodiku.
• Užitný vzor
• Průmyslový vzor
• Prototyp
• Funkční vzorek

Laboratoře a ateliéry

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.