Detail předmětu

Počítačové modelování- Alias Design projekt

FSI-YM0Ak. rok: 2018/2019

Studenti se detailně seznámí s filozofií práce, postupy a softwarovými nástroji pro modelování ploch Autodesk Alias nebo Icem Surf. Při řešení individuálních projektů získají praktické zkušenosti s tvarováním složitých přechodových ploch, možnostmi tangenciální a křivostní návaznosti, použitím vhodných analýz, využitím 3D skenovaných dat jako podkladu a také s vizualizací výsledků. Nabyté zkušenosti studenti uplatní především v oblastech s vysokými nároky na kvalitu pohledových ploch jako je automobilový průmysl a letectví.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají praktické zkušenosti s tvorbou pohledových ploch vysoké kvality jenž jsou požadované zejména v automobilovém a leteckém průmyslu. Zároveň si osvojí pracovní postupy při práci s plošnými modely automobilových komponentů a získají zpětnou vazbu o kvalitě vlastních výsledků díky konzultaci s odborníky z praxe.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti plošného modelování s využitím CAD systémů (Rhinoceros, Alias) a znalosti digitální kresby.

Doporučená nebo povinná literatura

TICKOO S., Learning Autodesk Alias Design 2010, CADCIM Technologies, ISBN: 1932709762 (EN)
GERHILD T.L., Autodesk Alias Surface, Polic, 2012, ISBN: 6201671110 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Od modelových úloh pod vedením lektora se během semestru přejde k samostatné práci na složitějším úkolu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí pokročilého modelování ploch třídy A v kvalitě požadované v automobilovém průmyslu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Student je povinen být přítomen v rozvrhem stanovené době v počítačové laboratoři a pracovat na úkolech a vyčkat konzultace. Jako omluva nepřítomnosti se uznávají pouze důvody obdobné důvodům podle zákoníku práce, např. nemoc. Neomluvená absence může být příčinou neudělení zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do procesu navrhování pohledových ploch v automobilovém průmyslu, prezentace příkladů z praxe - Škoda Auto oddělení Strak, Evektor, Aufeer Design.
2. Postupy modelování v automobilovém průmyslu, STRAK - 10 zlatých pravidel, tolerance, souřadný systém virtuálního modelu automobilu.
3. Práce s předlohou, 3D sken jeho úprava a rozdělení, vytváření řezů a ploch na naskenovaných datech, analýza odchylky od skenu.
4. Modifikace hotového dílu, definice a úplnost zadání, časové rozvržení, návrh vhodného postupu řešení.
5. Zaoblování připraveného modelu, definice modelu v hranách, základní úloha STRAKu – kostka, modelové vysvětlení postupu, praktické řešení souběhů rádiusů, problematika přechodu světla, segmentace při řešení souběhu.
6. Zadání individuálních projektů; práce na reálných produkčních datech z průmyslu. Řešeny budou úlohy komplexního charakteru, jako například: část karoserie osobního automobilu, litý disk kola, nárazníky, bok auta s přechodem na blatníky.
7. - 12. Individuální práce na projektu. Konzultace projektů.
13. Hodnocení projektů, zpětná vazba - diskuze nedostatků a použití vhodných postupů.