Detail předmětu

Zpracování a recyklace odpadů

FSI-KODAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na jednotlivé metody zpracování komunálních a průmyslových odpadů odstraněním a energetickým nebo materiálovým využitím. V úvodní části kurzu je posluchač seznámen se současnou legislativou odpadového hospodářství a relevantními zákony a předpisy, především katalogem odpadů, hierarchií nakládání s odpadem a se zákonem o odpadech. V další části se posluchač seznámí se současnými metodami pro odstranění a využití odpadních materiálů. Velká část kurzu je věnovaná současnému vývoji v českých podmínkách a zkušenostem ze zemí s rozvinutým odpadovým hospodářstvím.

Výsledky učení předmětu

Orientace v současných podmínkách českého a evropského odpadovém hospodářství. Pochopení současné legislativy a vývoje odpadového hospodářství. Znalost procesů vhodných pro využití různých skupin odpadů.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti vzniku a zneškodňování odpadů. Základy bilancování procesů.

Doporučená nebo povinná literatura

Kiely Gerard: Environmental engineering. McGH, London 1998. ISBN: 0071164243.
Plán Odpadového hospodářství ČR na roky 2015 až 2024 (CS)
C. Ludwig, S. Hellweg, and S. Stucki, Municipal Solid Waste Management: Strategies and Technologies for Sustainable Solutions, Springer, 2002. (EN)
Jurnik A.: Ekologické skládky. ALDA Olomouc 1999.
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
Weiner, Ruth F.: Environmental engineering. Elsvier. 2003. ISBN: 0750672943
Aktuální legislativní normativy ČR a EU v dané oblasti

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání klasifikovaného zápočtu student musí vypracovat semestrální práci (minimální klasifikace "E"). Na konci semestru prokáže znalost přednášeného učiva úspěšným absolvováním písemného testu. Podíl semestrální práce na celkovém hodnocením činí 50%. Podíl výsledků testu na celkovém hodnocení činí 50%.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání základního přehledu o jednotlivých možnostech zpracování a využití komunálních a průmyslových odpadů, jejich provozních nárocích, o výhodách a nevýhodách daných procesů z hlediska vlivu na životní prostředí a s případnými souvisejícími riziky. Seznámení s procesy, které probíhají při skládkování odpadů a při energetickém a materiálovém využití odpadů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná a je pravidelně kontrolována. Poznámky ze zameškaných cvičení je nutné doplnit a předložit ke kontrole vyučujícímu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-PRI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy a definice
2. Legislativa odpadového hospodářství, katalog odpadů
3. Skládkování odpadů
4. Přímé energetické využití odpadů
5. Další procesy pro energetické využití odpadů
6. Materiálové využití odpadů
7. Parametry a složení různých skupin odpadů
8. Třídění odpadů
9. Vliv separace na parametry odpadů
10. Krajské, obecní a podnikové odpadové hospodářství
11. Logistika odpadového hospodářství
12. Exkurze
13. Prezentace semestrálních prací

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky zápočtu, práce s legislativou
2. Zadání semestrálních prací
3. Katalog odpadů
4. Praktické důsledky skládkování odpadů
5. Bilance procesů pro energetické využití
6. Bilance procesů pro materiálové využití
7. Složení odpadů
8. Třídění odpadů
9. Vliv separace na parametry odpadů
10. Exkurze
11. Exkurze
12. Exkurze
13. Prezentace semestrálních prací
12. Recyklace kovů.
13. Prezentace semestrálních prací.

eLearning