Detail předmětu

Bakalářský seminář

FAVU-BSK-TAk. rok: 2018/2019

Předmět je koncipován jako série prezentací vypracovaných studenty závěrečného ročníku bakalářského stupně studia na základě tematických okruhů pro bakalářské státní závěrečné zkoušky (dokument Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky pro příslušný akademický rok je zveřejněn na Úřední desce Katedry teorií a dějin umění: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/deska.php). V průběhu semestru je představeno 24 témat (v rámci každého dvouhodinového bloku proběhnou prezentace dvou okruhů). Odpřednášené téma je vždy doplněno komentářem vyučujícího a následně diskutováno posluchači semináře. Ve výkladu je přihlíženo rovněž k historiografii a metodologii oboru dějiny umění. Po absolvování kurzu je posluchač schopen základní orientace v dějinách umění a architektury a rozpoznání a interpretace příslušných vizuálních forem. Zároveň je obeznámen se základními termíny a kategoriemi z oboru dějiny umění a souvisejících disciplín (muzejnictví, památková péče, teorie vizuálních studií). V rámci semináře studenti získají přehled o vývoji a současné situaci vizuální kultury včetně metodologických přístupů.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni definovat základní pojmy z oblasti malířství, sochařství, užitého umění, architektury a nových médií od pravěku po současnost v širším společenském, kulturním a politickém kontextu. Zároveň dokážou rozpoznat a interpretovat základní stylové tendence a klíčová díla dějin umění.

Prerekvizity

Úspěšné zakončení všech povinných teoretických kurzů a kurzů dějin umění z nabídky studijních plánů FaVU VUT v Brně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace témat stanovených dokumentem Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky pro příslušný akademický rok (dostupným na Úřední desce Katedry teorií a dějin umění: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/deska.php) v rozsahu 25–30 slideů a 30 minut přednesené studenty v rámci výuky; komentář vyučujícího, diskuse; studenti mohou téma zpracovávat a představit ve dvojicích. V průběhu jednoho semestru proběhne vždy 24 prezentací ve 12 seminářích. První seminář bude koncipován jako úvodní: posluchači budou seznámeni se studijními materiály a literaturou a se způsobem přípravy k teoretické části bakalářské státní závěrečné zkoušky na FaVU VUT v Brně.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě prezentace tématu vybraného dle dokumentu Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky pro příslušný akademický rok (dostupném na Úřední desce Katedry teorií a dějin umění: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/deska.php).

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Umění pravěkých kultur
2. Umění starověkých kultur
3. Antické umění
4. Křesťanské umění a počátky středověké kultury
5. Gotické umění
6. Středověké umění v českých zemích
7. Kultura a umění renesance, manýrismus
8. Umění baroka
9. Umění baroka v českých zemích
10. Umění doby klasicismu a romantismu
11. Umění druhé poloviny 19. století a počátky moderní kultury
12. Sochařství od klasicismu po secesi
13. Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese
14. Architektura 20. Století
15. Architektura v Čechách a na Moravě v první polovině 20. Století
16. Moderní směry počátku 20. Století
17. Evropská a česká meziválečná a válečná avantgarda
18. Expresívní tendence ve světovém a českém umění poválečné éry
19. Umění 50. a 60. let – neodada, pop art, neofigurativní tendence
20. Konstruktivní a konceptuální tendence v poválečném období
21. Umění akce a umění za hranicemi galerie v období 60. – 80. Let
22. Umění nových médií ve světě a České republice
23. Konzervativní a politické tendence v umění 20. století a současnosti
24. Architektura od druhé poloviny 20. století do současnosti

Cíl

Cílem semináře je osvojit si znalosti z dějin umění a souvisejících disciplín v rozsahu odpovídajícím požadavkům teoretické části bakalářské státní závěrečné zkoušky na FaVU VUT v Brně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v semináři je povinná. Tolerovány jsou tři dopředu omluvené absence, aby bylo v rámci kurzu možné optimalizovat sled prezentací probíraných témat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AFO , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor