Detail předmětu

Komunikace a reklama malé společnosti

FP-BkrmsPAk. rok: 2017/2018

Předmět má za úkol seznámit studenty se zásadami komunikace a využívání jednotlivých prvků komunikačního mixu (reklama, public relations, direct marketing, podpora prodeje, guerilla marketing, apod.) se zaměřením na vhodnost využití pro malé a střední podniky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti – Absolventi kurzu by měli mít získány a osvojeny znalosti týkající se marketingové komunikace, jejich nástrojů, tvorby komunikačního plánu a získání povědomí o faktorech ovlivňujících využívání konkrétních komunikačních nástrojů.
Dovednosti – Absolvent kurzu by měl umět vhodně vybrat a kombinovat marketingově komunikační nástroje podle potřeb podniku. Dále by měl být schopen vhodně nastavit komunikační plán a strategii malého podniku.
Kompetence – absolventi by měli získat ucelenou představu o fungování marketingové komunikace podniku, využívání a kombinování různých nástrojů MK. Měli by také dovést rozlišit prvky, které nejsou v marketingové komunikaci povoleny. Po absolvování kurzu by si měli absolventi uvědomit zásadní význam marketingové komunikace a reklamy v běžném životě a zejména význam pro fungování malého podniku.

Prerekvizity

Předpokladem pro správné pochopení výuky je předchozí absolvování předmětu Marketing1 (a s tím spojené potřebné znalosti a dovednosti studentů). Vstupní znalosti - marketingový mix, principy fungování marketingu, fungování Vstupní dovednosti - analyzovat trh z pohledu zákazníka i konkurence Vstupní kompetence – účastníci kurzu by měli být schopni samostatně vyhodnocovat a používat marketingové nástroje a výstupy z analýz potřebných pro následující využití v rámci marketingové komunikace.

Doporučená nebo povinná literatura

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketing communications: a European perspective. 4th ed. Harlow: Pearson, 2010, xxiii, 660 s. ISBN 978-0-273-72138-3. (CS)
HAWKINS, Delbert I. a David L. MOTHERSBAUGH. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. 13. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2015. ISBN 978-1259232541. (CS)
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka bude probíhat formou přednášek a cvičení. Na přednáškách bude využito klasické výuky formou prezentací, výukových videí, ukázek z praxe i přednášek odborníků z praxe. Cvičení budou vedena praktickou formou. Studenti budou prakticky aplikovat své znalosti získané na přednáškách do projektů. V rámci cvičení budou také studentům zadávány úkoly zabývající se hodnocením a rozbory aktuálně probíhajících reklamních kampaní různých společností.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova výuky (náplň jednotlivých týdnů výuky):
1. Úvod do marketingové komunikace - proces komunikace, cíle MK, základní pojmy.
2. Regulace reklamy, legislativa, kodex reklamy – zákon o regulaci reklamy, etický kodex reklamy, rada pro reklamu, mediální zákon.
3. Psychologické aspekty v marketingové komunikaci a reklamě – pozornost a zapamatování, reklama a paměť, barvy a reklama.
4. Historie reklamy – historie reklamy
5. Reklamní plán a strategie - komunikační/reklamní plán, strategie, plán kampaně.
6. Další nástroje marketingové komunikace - PR, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, virální marketing, guerillový marketing, product placement, advergaming
7. Pokračování v přednášce č. 6, ambientní média
8. Plán kampaně - kreativní reklamní strategie - typologie kreativní strategie, strategie sdělení, reklamní apel.
9. Kreativita a reklama – kreativní tvorba, reklama a relevance, proces kreativní tvorby, vizuální projev a text.
10. Kreativita a reklama – přednáška kreativce z praxe – získání znalostí o praktické činnosti při tvorbě reklamy.
11. Média v komunikačním mixu - plánování a volba médií, délka kampaně, různá média.
12. Pokračování tématu z 11. týdne Média v komunikačním mixu - plánování a volba médií, délka kampaně, různá média.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingové komunikace a naučit je vnímat rozdíly mezi jednotlivými marketingově komunikačními nástroji. Absolventi by měli být schopni rozhodovat, který druh marketingová komunikace je vhodný vzhledem k marketingovým cílům podnikatele. Zároveň by měli mít předpoklady pro navržení marketingově komunikačních aktivit v podnikatelském plánu pro zavedení nového podniku, či zlepšení komunikace z důvodu získání nových nebo zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků, oslovení správné cílové skupiny, atp.
Absolventi kurzu by měli být schopni rozlišovat a volit marketingově komunikační nástroje podle potřeby konkrétní kampaně. Tyto nástroje by měli být schopni kombinovat v rámci komunikačního mixu. Měli by také být schopni správně nastavit komunikační plán.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor