Detail předmětu

Účetní praktikum v informačním systému

FP-UPIS-AAk. rok: 2020/2021

Na cvičeních se zpracovává účetnictví fiktivní firmy. Veškeré doklady jsou účtovány v účetním softwaru Pohoda. Cvičení zahrnuje vždy teoretickou část (náležitostí dokladů, příklady účtování, zpracování povinných evidencí) a praktickou část (zaevidování dokladů v účetním programu, generování výstupních dokumentů) – poměr 20 % teorie a 80 % praktická část.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získají praktické zkušenosti a dovednosti při zpracování rutinních operací obchodní korporace. Naučí se pracovat s účetními doklady v konkrétním účetním programu, zaznamenávat účetní operace a transformovat je do účetních výkazů.
Po absolvování předmětu budou studenti rozumět vazbám mezi účetními doklady a procesy jejich zpracování v počítačovém prostředí.

Prerekvizity

Základní znalost účetnictví v rozsahu předmětu Účetnictví, což znamená znalost vazeb mezi účetními výkazy, principů účetnictví a vzniku výsledku hospodaření.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERVENÝ, J. Finanční účetnictví. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita., 2014. ISBN 978-80-261-0458-2.
Ekonomický systém Pohoda: Příručka uživatele [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o., 2015, http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
Ekonomický systém Pohoda: Účtujeme v pohodě [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o. [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
ŠIŠKOVÁ, J. Cvičení z účetnictví. 2 vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2014. 82 s. ISBN 978-80-213-2439-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena na praktické ovládnutí programu Pohoda v jednotlivých běžně využívaných agendách.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen vytvořením a odevzdáním účetních výkazů zpracovaných v účetním softwaru Pohoda. Orientace v základních povinnostech účetních jednotek a znalost generovaných tiskových sestav z účetních systémů, bude ověřena testem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní funkce účetního programu - úvodní informace, přehled povelů nabídek, ovládání programu pomocí kláves a klávesových zkratek, přehled tlačítek nástrojové lišty, popis okna programu.
2. Otevření účetního období a nastavení programu - zavedení účetní jednotky, globální nastavení, uživatelské nastavení, přístupová práva, seznamy, legislativa.
3. Faktury vydané - zakázky, nabídky, zálohové faktury, pohledávky, evidence pohledávek.
4. Faktury přijaté - zakázky, poptávky, zálohové faktury, závazky, evidence závazků.
5. Pokladní doklady - příjmové a výdajové pokladní doklady, vedení pokladní knihy.
6. Bankovní doklady - zaúčtování bankovních výpisů, likvidace pohledávek a závazků.
7. Evidence daně z přidané hodnoty - kontrolní hlášení, přiznání k DPH.
8. Skladové zásoby - skladové příjemky, výdejky a převodky, skladní karty.
9. Mzdová agenda a personalistika - zúčtovací a výplatní listiny, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. Generování příkazu k úhradě.
10. Evidence dlouhodobého majetku - nastavení účetních a daňových odpisů, generování inventárních karet, vyřazení majetku.
11. Interní doklady - generování vnitrofiremních dokladů.
12. Účetní uzávěrka a závěrka - uzavření účetního období a založení nového účetního roku.
13. Generování účetních výkazů - rozvaha, výkaz zisku a ztráty.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s operacemi, které probíhají v účetnictví, začínají od účetních dokladů a vedou až ke zpracování účetních výkazů. Studenti budou zpracovávat doklady v reálném prostředí účetního programu Pohoda.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je sledována.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor